PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
gukung

-(日用品)
中文翻譯
詞性
(1)

qngqaya puyan [飯鍋]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

seejiq qmatak malah tahut [?股烤火]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(3)

hmukan gmumuk [悶蓋]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(4)

tmlibu qmaya [聚集包圍著]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Gmnbagu ku sminaw gukung o smka jiyax.
   (我花了半天洗燒焦的飯鍋。)
2.Tbgeanay saku ha midaw ka gukung mu.
   (你不要把我鍋子煮焦。)
3.Ini na tklai masaw ka gukung paru do spbasaw na knan.
   (他端不動大飯鍋就叫我端。)
4.Malu bi rnbagan na ka gukung o ini pnegcsngiya puyan.
   (飯鍋正圓煮東西時不容易漏氣。)
5.Gukung o malu bi jiyun psdngu midaw.
   (鍋子很適合用來煮乾飯。)
6.Aji wana dhiya ka dmptgukung , niqan alang nami hiya uri.
   (做飯鍋不是只有他們,我們那裏也有。)
7.Empeegukung ima ka gaga?
   (那鍋子會變成誰的?)
8.Geequun ku dha emptgukung ka yaku.
   (他們把我看錯我是做飯鍋的人。)
9.Kana gkgukung ga o snalu nami.
   (那些飯鍋都是我們做的。)
10.Gmgukung qmatar malah tahut.
   (U+88B4股烤火。)
11.Gmnegukung ku psdngu midaw ka yaku.
   (我用飯鍋來煮乾飯。)
12.Gnegukung mu ka supih nii.
   (這炒菜鍋是我用飯鍋換來的。)
13.Asi kgukung kana ka sapah msalu gukung.
   (製作鍋子的地方鍋子堆積如山。)
14.Kkgukung kana ka puyan ta alang hini o asi su ka smmalu lala.
   (如果我們村落都用飯鍋煮飯的話必須製造很多的鍋子。)
15.Kmnegukung qmita limuk ka baki mu, csrumaw dowriq na.
   (我爺爺因老眼昏花將湯鍋看成飯鍋。)
16.Knegukung snalu na o pglkan dha marig.
   (他製造好的鍋子大家都搶著買。)
17.Maagukung na ka bnegay mu.
   (我給他的飯鍋成為他的了。)
18.Mggukung su ka gukung ga na puyan gaga.
   (他用來煮的飯鍋很像是你的。)
19.Mkmpgukung ku psdngu idaw, ki ka malu uqan.
   (我想用飯鍋煮乾飯,才好吃。)
20.Mneggukung bi qmatak malah ini hjiq txaun ka sawbaw bi gaga.
   (那沒出息的人很喜歡U+88B4股烤火而不讓人烤火。)
21.Msnegukung nami wada dha geuyun.
   (我們為了飯鍋被人偷而吵架。)
22.Gaga mtgukung ayug hiya napa rngsux ka gukung su.
   (我看到你的飯鍋被洪水沖到溪谷上。)
23.Negukung mu ka ga na puyan gaga.
   (他用來煮的飯鍋是我的。)
24.Nkgukung paru ga ka puyan su sqmu da, hbaraw seejiq ka meekan o.
   (你應該用那大的飯鍋來煮玉米,有很多人要吃。)
25.Asi bi pgukung mgay knan huway na ka lupung mu.
   (我的朋友很慷慨地送飯鍋給我。)
26.Ini kla knmalu gukung o ini pneggukung dmuuy mhapuy.
   (不知道飯鍋的好處的人是不會用飯鍋煮飯。)
27.Pnegukung su paru mhapuy ka sari o ini nami qhjii mkan.
   (你用大鍋子煮的芋頭我們吃不完。)
28.Kyaana bi ka tggukung su, acih su ptggukung da.
   (你不停地做飯鍋差一點因而死亡。)
29.Miyah sggukung mu mhapuy ka ungat gukung na.
   (沒有飯鍋的人來到我這裡煮飯。)
30.Sgukung mu qmbubu qmuyux ka gukung.
   (我用飯鍋當作帽子來遮雨。)
31.Saw skgukung dsdsun na mhapuy ka baki mu.
   (我爺爺很老是喜歡把飯鍋帶來帶去來煮食。)
32.Sknegukung na qmita ka limuk niqan birat.
   (他將有把手柄的湯鍋看成是飯鍋。)
33.Smggukung bi ka lupung mu, wana ha pgsaun na.
   (我朋友常常向我要飯鍋。)
34.Spgukung na phapuy knan ka tunux bowyak gmaxan sqmu.
   (他託我用飯鍋來煮加山豬頭的玉米。)
35.Tggukung kana o tmlliwas ku ka yaku.
   (大家都做飯鍋而我專門做炒菜鍋。)
36.Tmggukung bi mhapuy ka ina mu.
   (我媳婦很喜歡用飯鍋來煮食。)
37.Tmnegukung nami smmalu ka yami.
   (我們是做飯鍋的。)
38.Tnegukung nii o ki gtuan na pila.
   (這鍋子的主人存了很多錢。)
39.Ttgukung na o sgukung ka sapah na.
   (他常常做飯鍋,他家到處都是。)
40.Gkungan na qmbubu ka gukung.
   (他把飯鍋當作帽子戴。)
41.Ana ini gkuji ka gukung.
   (飯鍋不需要用鍋墊。)
42.Tduwa maagumuk kulu luan ka gumuk gukung.
   (飯鍋蓋可以用來蓋篜桶。)
43.Negumuk gukung ka ga su sgumuk kulu luan.
   (你蓋蒸桶的蓋子是飯鍋蓋。)
44.Gmkani gukung ka gumuk kulu luan.
   (用蓋飯鍋蓋篜桶。)
 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang