PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
gtuwit

-(人類行為)
中文翻譯
詞性
(1)

rmngaw txaun gmtuwit [揮動]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(2)

rmngaw txaun gmkuwak [搖動、甩動、甩開]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Gtuwit dmuuy hapung ka baga su mlawa knan.
   (你的手揮著毛巾對我喊叫。)
2.Dmpgtuwit psdka qmada uyug ka dhiya gaga.
   (他們在舉行拋鉛球比賽。)
3.Empgtuwit ku galiq gmlawa purut mkan basaw mu.
   (我用布條甩著趕麻雀吃我的小黍。)
4.Ggtuwit mu dmuuy mqaras ka peypay nii.
   (這旗子是我用來高興時揮著的。 )
5.Kana embbiyax ga o mggtuwit baga ni dmuuy hwinuk gmgrig.
   (那些年輕人邊揮手邊插腰跳舞。)
6.Mkmgtuwit ku sulay gmgrig o mkray hwinuk ka rudan do ini tduwa da.
   (我很想扭屁股跳舞,但年老了腰動不了。)
7.Mneggtuwit bi sari sulay rmgrig ka knxalan sayang.
   (現代人很流行扭腰擺臀地跳舞。)
8.Msnegtuwit nami dmuuy laqi rbnaw.
   (我們為搖擺著抱嬰兒而爭執。)
9.Ga mtgtuwit ka dudux djima ga o ga pghguh pusu na hi ka bowyak.
   (看到那竹梢在搖擺甩動是因山豬在其根部抽動。)
10.Negtuwit su trak ka rmgrig, ki ka smqaras bi sjiqun.
   (你應該著揮著毛巾跳舞,那才會取樂與人。)
11.Asi nami pggtuwit ka mspung o ini nami ptmhuya.
   (我們比摔角摔來摔去不分高下。)
12.Ga knrxan ka sapah o ini sruwa pgtuwit trak rmgrig ka rudan, smiyus msa.
   (家裡有人生病,老人不準揮著毛巾跳舞,說是忌諱。)
13.Ini pneggtuwit baga na tmaus ka risaw ga o kla su ha mhupung ka baga na.
   (那年輕人不會用手揮著打招呼,原來他手斷了。)
14.Pnegtuwit na knan ka tgparu bi peypay.
   (他讓我揮舞最大的旗幟。)
15.Wada ptgtuwit stgsbut mspung ka 1 yami hiya.
   (我們那裡有一個人在摔角時,被摔死。)
16.Mha ku sggtuwit smluhay qmada uyug ulan gasil ka yaku.
   (我要跟著去練習甩鏈球 。)
17.Qmada uyug ulan gasil o asi ka sgtuwit qmada.
   (甩鏈球時必須轉身甩球。)
18.Saw skgtuwit dmuuy laqi bilaq qhnga na ka risaw gaga.
   (那年輕人頑皮地老是搖擺抱嬰孩。)
19.Sknegtuwit ku na laqi biyax na ka seejiq gaga.
   (那人把我像孩子一樣用力擺動。)
20.Smggtuwit bi peypay ka mqaras ta dmgiyal.
   (得勝的人很費時地高興揮動著旗子。)
21.Spgtuwit na pqrak knan ka rudux na ga, stgtatuk mu qhuni ka tunux na do mhuqil da.
   (他讓我抓著甩動的雞,雞頭撞到木頭時就死了。)
22.Tgtuwit bi peypay ga o ki ka dmnegiyal tmalang.
   (那位揮動旗子者就是贏得賽跑的人。)
23.Nii nami tmgtuwit sulay rmgrig.
   (我們在扭腰擺臀地跳舞。)
24.Yami o mrata tmnegtuwit puniq pdmhaw mqaras klwaan.
   (我們是國慶表演的國軍儀隊。)
25.Tnegtuwit hapung wauwa mu o risaw ima?
   (在向我女兒揮著毛巾的是誰的兒子?)
26.Ttgtuwit na qbubu tmaus o qtaan ana inu.
   (他揮著帽子招呼任何地方都看得到。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang