PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
gtgut

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

kykiyig [鄰居]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Embbqar kari msnlaqi ka gtgut mu.
   (我的鄰居為了孩子而互相指責。)
2.Pbqrsun mu gtgut tama ka bqrus bubu.
   (我要將我父親的墓地與母親為鄰。)
3.Neeniq su bi gtgut mu hki, naa ta mkksaw manu.
   (要是你住在我隔壁,我們一定會相處的很好。)
4.Gtgut mu ka sapah na.
   (他家是我的鄰居。)
5.Dmpgtgut mu ka dhiya ga o mkmalu nami bi kana.
   (他們是我的鄰居我們相處的很好。)
6.Empgtgut nami ka yami.
   (我們要成為鄰居。)
7.Kana ggtgut mu ga o 1 bi pusu rudan nami.
   (我那些鄰居都是我們一家族。)
8.Gmgtgut mtmay sapah ka risaw gaga, ini tmay sapah mu.
   (那個年輕人只挑鄰居家進門,不進我家。)
9.Gmnegtgut ku mtmay sapah na o“tmayi ka sapah mu uri”sun ku na.
   (我進了他鄰居的家,他對我說:「也應該進到我家。」)
10.Asi kgtgut ka yamu da.
   (你們乾脆就成為鄰居。)
11.Kkgtgut ta ka ita o pltudaw ta ka sapah ta.
   (我們為了要成為鄰居,讓我們把房子連在一起。)
12.Knegtgut nami o 1 bi uqan nami.
   (我們作為鄰居常常一起作息。)
13.Maagtgut nami ka yami o ini nami psqquwaq.
   (我成為鄰居彼此不侵犯。)
14.Piya namu lupung ka ga mgtgut ?
   (你們鄰居有幾戶?)
15.Mkmgtgut ku bi tluung sunan, niqan kari rrngaw mu.
   (我想坐你旁邊有話對你說。)
16.Mkmpgtgut bi ptluung lqian na knan ka lupung mu.
   (我的朋友很想讓他的孩子坐在我旁邊。)
17.Mnegtgut bi ka kana mnswayi gaga.
   (那些兄弟姊妹比鄰而居。)
18.Msnegtgut nami tluung tmaan ka yami qbsuran mu snaw.
   (我和我的哥哥為了和父親坐在旁邊而吵。)
19.Negtgut mu ka hiya o wada tbarah isil da.
   (他曾是我的鄰居搬走了。)
20.Nkgtgut ta bi ka hiya hki msa ku.
   (我很期待要跟他做鄰居。)
21.Asi nami paagtgut ana bitaq sayang ka yami tama su.
   (我和你父親一直到現在成為鄰居。)
22.Sai pgtgut tdruy mu ka tdruy su.
   (把你的車停在我車子旁邊。)
23.Ini pneggtgut tluung risaw ka wauwa mnegsiqa bi.
   (很害羞的小姐不喜歡坐在男孩的旁邊。)
24.Ppgtgut mu mnegdrumut bi matas ka laqi mu.
   (我要把我的孩子坐在認真讀書的人旁邊。)
25.Wada ptgtgut naqih seejiq ka hiya.
   (他因為跟著壞人一起而死了。)
26.Musa ku sgtgut hyaan klaaw na sbgay knan ka wauwa na msa ku.
   (我作他的鄰居,我想他可能會把他的女兒許配給我。)
27.Saw skgtgut tluung buan na ka laqi.
   (孩子總是喜歡坐在媽媽旁邊。)
28.Paah nami mgkla ka seejiq kiya o sknegtgut ku na kmsteita da.
   (那個人從我們認識時他親切地把我當作是鄰居。)
29.Smggtgut bi ka hbaraw mtlutut.
   (親戚很多鄰居就多。)
30.Spgtgut na smmalu sapah ka laqi.
   (他讓孩子在旁邊蓋房子。)
31.Tgtgut mu bi ga o ki ka rudan mu.
   (我最邊的鄰居是我父母的家。)
32.Nii ku tmgtgut mseupu mnbasi.
   (我和我鄰居一起守忌日。)
33.Tmngtgut ku dmayaw mkal wauwa na.
   (我幫鄰居娶媳婦。)
34.Ttgtgut na o ana ima kmsteita hyaan.
   (他對鄰居都很親切。)
 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang