PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
gsgas

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

mtglala hgliq [很多撕裂]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(2)

sllaun bgbaw [用刀破開成各條狀 ]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Kana gsgasil ga o bbkuy su manu?
   (那些每一條繩子是要綁什麼?)
2.Rnabaw blbul ga o lala gsgas hgliq na.
   (那香蕉葉子很多撕裂。)
3.Dmgsgas qcinuh ka dhiya gaga.
   (他們是把木板鋸成木條的人。)
4.Empgsgas ku bgbaw qwarux tunun mu brunguy rqling.
   (我要把黃籐削成細條來編小背簍。)
5.Emptgsgas daan bgihur kana ka djima gaga.
   (那竹子被颱風吹成撕裂。)
6.Kana ggsgas lukus ga o qdaani ki da.
   (那些每一件撕裂的衣服都拿去丟掉了。)
7.Pndaung pakaw qwarux ka lukus na do asi kgsgas mhgliq da.
   (被籐刺勾住的衣服破成撕裂了。)
8.Aji kkgsgas embgbaw ka djima su o iya pcingi dowras.
   (為了不使你的竹子碎裂別讓它摔在懸崖裏。)
9.Knrudan na ka payi ga o kmnegsgas qmita lukus mu bgurah bi.
   (那祖母因年紀老把我的新衣服看成是撕裂了。)
10.Ini tduwa siisan knegsgas hgliq lukus na ka laqi gaga.
   (那孩子的衣服撕裂成那樣已經不能縫補了。)
11.Maagsgas endaan bgihur kana ka rnabaw qhuni.
   (所有的樹葉被颱風吹得變破裂。)
12.Mggsgas hgliq ribul mu ka lukus na.
   (他衣服像我的褲子撕裂一樣。)
13.Mkgsgas qntqitan qowlit ka patas mu.
   (我的書本被老鼠啃的撕成一條一條。)
14.Mkmpgsgas ku bgbaw uraw sunan tunun mu gupuq.
   (我想請你削薄高山細竹我要編飯盒。)
15.Mneggsgas bi gsgasun ka pnhapuy lxi djima.
   (煮過的竹荀很容易撕成一絲絲。)
16.Msnegsgas nami qwarux naqih tunan rawa.
   (我們為了黃藤削的不好編籃子而爭吵。)
17.Negsgas su nanak bgbaw ka djima tunun su rawa ga.
   (你自己應該把竹子削起來編籠子。)
18.Lukus su bgurah bi ga o endan su pgsgas hmgliq manu?
   (你那新衣服是被什麼撕裂的?)
19.Pnegsgas su bgbaw knan ka qwarux o yahi mangal da.
   (你託我削薄的籐你過來拿吧。)
20.Ppgsgas su emaan ka qcinuh su?
   (你的木板請誰鋸?)
21.Wada sggsgas qowgan tunun na rawa ka hiya.
   (他跟別人削高山紅竹來編籃子。)
22.Sgsgas mu haya kmrut ka qcinuh na o mqaras.
   (我幫他鋸木板他非常高興。)
23.Saw skgsgas bgbaw mdngu djima hhiru na ka baki na.
   (他爺爺老是破乾竹子用來照明。)
24.Sknegsgas na hmgliq galiq ka lblak.
   (他把紙張當作布條撕裂一樣。)
25.Smggsgas bi qcinuh ka qmabil sapah.
   (房屋的牆壁很需要鋸很多的木板。)
26.Spgsgas su bgbaw knan ka djima ga o mha mu bi mk3 jiyax.
   (你託我削薄竹子我可能要用三天的時間。)
27.Tggsgas bgbaw btunux ka dhiya o gmsgas ku qcinuh ka yaku.
   (他們都裁切石板而我鋸木板。)
28.Gisu ku tmgsgas qcinuh qabil mu sapah ka sayang.
   (今天我要鋸木板來釘牆壁。)
29.Tmnegsgas ku bgbaw btunux liwas ka qpahun mu.
   (我的工作是專門裁切大理石板。)
30.Tnegsgas kana bbtunux nii o hiya ka ga dmuuy qngqaya paru gsgas btunux.
   (裁切這些石頭的人他才有裁切石頭的大工具。)
31.Ttgsgas na qcinuh o msdka bi kndxan kngkla na kmrut.
   (他鋸木板的技巧厚度相等。)
32.Gsgasa su plukus laqi mha matas.
   (不要給上學的孩子穿撕裂的衣服。)
33.Gsgasan na bgbaw ka tunun na gupuq.
   (他削薄要編飯盒的竹子。)
34.Gsgasaw mu bgbaw ka djima hhiru ta.
   (我把我們照明用的竹子打碎。)
35.Gsgasay ta bgbaw ka qwarux su ga da.
   (我們把你的籐削成細條。)
36.Gsgasi smdgril ka uraw tunun giya.
   (把編小簸箕高山竹子削成細條。)
37.Gsgasun mu kmrut ka qcinuh gaga.
   (那木板我要鋸成條狀。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang