PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
grgar

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

qhqahur [很多碎石]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

qmpahan lala btunux [很多石頭的田地]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Grgara su hmrig djima napa su paga ka ga knrxan baki su.
   (不要把你揹架上的竹子發出「gar」地聲音倒在你祖父生病的地方。)
2.Grgaran bi hmnang hrguan djima ka qhqahur.
   (在石頭地溜運竹子很容易發出「gar」聲。)
3.Grgaraw mu hmrgu powda grgar qahur ka djima.
   (我要把竹子在小石子地上溜運發出「gar」聲。)
4.Grgaray su phnang hmrgu djima ka ga mu qlbungan.
   (我放陷阱的地方你不要發出溜運竹子的「gar」聲。)
5.Iya grgari hmrgu bbtunux ka djima, embgbaw o.
   (你不要把竹子在石頭上溜運,會破掉。)
6.Grgarun powda grgar hmrgu ka djima o malu bi qtaan.
   (把竹子在小石子上溜運發出「gar」聲很好看。)
7.Grgar nak btunux ka qmpahan mu.
   (我的田地全都是碎石子。)
8.Aji yami ka dmptgrgar btunux.
   (我們不是專門作碎石子的工作。)
9.Empeegrgar btunux kana ka dxgal pnsnuan.
   (坍塌的地都會是碎石頭。)
10.Aji yaku ka emptgrgar btunux.
   (我不是專門作碎石工作的。)
11.Ggrgar nami qmdrux ka bkaruh mshungul nii.
   (這尖形鋤頭是我們用來挖石子作石牆的。)
12.Ungat ka dxgal nami do gmgrgar nami qmpahan da.
   (我們因沒有土地就用貧瘠礫土耕作。)
13.Gmnegrgar ku qmdrux tkuyan mu basaw ka mk7 jiyax.
   (我用七天的時間將播種小黍的土地上的碎石堆成石牆。)
14.Gnegrgar mu dxgal tmukuy ka masu.
   (我在礫土上播種小米。)
15.Asi kgrgar nanak taan ka dxgal pnsnuan gaga.
   (坍塌的地上全都變成碎石。)
16.Saw aji kkgrgar ka qmpahan su o usa miying malu dxgal.
   (為了不使你的土地成為碎石地就去找平原地。)
17.Kmngrgar qmpahan mu ka hiya o quru bi ka nhiya.
   (他把我的田地當作是礫土但他的地比我的更多。)
18.Knegrgar sipaw ga o ungat taan mtgdxgal na.
   (對面很多的碎石地看不到泥土。)
19.Pxalan qmuyux paru ka qmpahan mu do maagrgar nanak da.
   (下了一陣大雨後我的田地就變成礫土了。)
20.Mggrgar bi ka dxgal namu.
   (你們的地很多碎石。)
21.Ana mnegrgar ka dxgal o ida miyah ka masu.
   (雖然是礫土但小米能夠長出來。)
22.Msnegrgar nami dxgal pnrqdug mgay tama.
   (我們為了爸爸施小惠給礫土的土地而爭吵。)
23.Mtgrgar taan ka qmpahan do empgsmay ta qmdrux msa ku.
   (我想一旦土地有很多碎石我們必會辛苦地把它堆成石牆。)
24.Negrgar ka qmpahan mu o smayan mu qmdrux.
   (我原來很多石頭的田地我很辛苦地堆成石牆。)
25.Negrgar binaw qmpahan su ga, empeungat brihan mkadang ka parih su.
   (若你的田地為礫土看看,你工作用的鋤頭將會不鋒利。)
26.Pgrgar bi qmpahan ka rngsux.
   (洪水容易使田地變成礫土。)
27.Pnegrgar sunu ka dxgal o asi lxani ki da.
   (遭坍塌成礫土就放棄了。)
28.Wada ptgrgar btunux mtakur ka tama mu.
   (我爸爸因碎石而死。)
29.Sgrgar ka dxgal na o lngu na pryuxun dxgal bnbun.
   (他很多礫土本來要跟別人換成肥沃地。)
30.Tnegluhay qmpah grgar ka seejiq o saw skgrgar kuxul dha tmukuy masu.
   (習慣在礫土上耕作的人總是喜歡在礫土上播種小米。)
31.Sknegrgar na btunux marig ka dxgal mu bnbun.
   (我肥沃的土地當作是礫土地買。)
32.Smgrgar bi qpahan ka dxgal nami.
   (我們耕種的地堆石子很費時。)
33.Kneungat dxgal mu o spgrgar na pqeepah knan ka grgar dxgal na.
   (因我沒有土地他就讓我在他礫土上耕種。)
34.Tggrgar bi qmpahan ga ka nnaku.
   (那礫土就是我的土地。)
35.Smkuxul bi tmgrgar smluun na emu btunux ka hiya.
   (他很喜歡採碎石要做成水泥。)
36.Tmnegrgar ku qmdrux mk9 jiyax.
   (我用九天的時間堆碎石牆。)
37.Tnegrgar dxgal nii o ungat ana 1 libu malu dxgal na.
   (這礫土的主人他的土地一分地沒有好的地。)
38.Ttgrgar na btunux o ki musa na.
   (採碎石的工作是他拿手。)
39.Grgara su mhuma bunga ha.
   (別在礫土上種地瓜。)
40.Ga grgaran rngsux ka qmpahan su.
   (你的田地被洪水沖成礫土。)
41.Grgaraw mu qmpah yaku ka grgar gaga hug?
   (讓我在那礫土上耕作好嗎?)
42.Grgaray ta hi ka dxgal ga da.
   (我們讓那土地就成礫土好了。)
43.Grgari pqeepah ka ungat dxgal na.
   (沒有地可耕作的人就去礫土上工作。)
44.Grgarun mu nanak qmpah ka dxgal mu.
   (我要自己的礫地上耕作。)
 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang