PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
graqil

-(動作、行為)
中文翻譯
詞性
(1)

rmngaw txaun gmraqil [亂開價]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(2)

smeeliq marig ni smbarig [不按價格買或賣]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(3)

ini enduwa mgay [亂開價]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(4)

smeeliq smmalu [偷工減料]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.dmgraqil
   (亂開價的人)
2.dmpgraqil
   (讓……亂開價的人)
3.empgraqil
   (會亂開價)
4.emptgraqil
   (會……亂開價)
5.ggraqil
   (亂開價)
6.gmgraqil
   (亂開價)
7.gmngraqil
   (亂開價)
8.gngraqil
   (向……亂開價)
9.qgraqil
   (亂開價)
10.qqgraqil
   (使……亂開價)
11.qmgraqil
   (想要……亂開價)
12.qmngraqil
   (當作亂開價)
13.qngraqil
   (亂開價的樣子)
14.mggraqil
   (像……亂開價一樣)
15.mqmgraqil
   (想……亂開價)
16.mneggraqil
   (爭奪……獵靈)
17.msngraqil
   (為了不按規矩……而發生爭執)
18.ngraqil
   (如果不按……期)
19.maagraqil
   (變成偷工減料)
20.pgraqil
   (獵靈不好)
21.paagraqil
   (要成為……偷工減料)
22.pneggraqil
   (獵靈)
23.ppgraqil
   (讓……不按規矩)
24.ptggraqil
   (因偷工減料)
25.sgraqil
   (亂開價)
26.sqgraqil
   (老是偷工減料)
27.sqnegraqil
   (當作隨便開價)
28.smggraqil
   (老是隨便開價)
29.spggraqil
   (叫……偷工減料)
30.tggraqil
   (隨便秤)
31.tmgraqil
   (在隨便開價)
32.tmnegraqil
   (獵不到)
33.tnegraqil
   (不順暢)
34.tggraqil
   (都偷工減料)
35.ttgraqil
   (亂開價)
36.grqila
   (不要亂開價)
37.grqilan
   (偷工減料)
38.grqilaw
   (隨便開價)
39.griqilay
   (偷斤減兩)
40.grqil
   (隨便開價)
41.grqilun
   (賤價)
42.grqlaaanay
   (偷斤減兩)
43.grilani
   (隨意扣)
 
目前無相關詞語
1.Sknegaya Truku ka gaya mniyah o mnegraqil.
   (現代的法律當作是太魯閣族的法律是會衝突。)
2.Iya graqil marig enseejiq.
   (買別人的東西不要亂開價。)
3.Dmgraqil marig puniq ka dhiya gaga.
   (他們是買槍亂開價的人。)
4.Dmpgraqil pbarig pucing sunan ga o aji malu seejiq.
   (那讓你賣獵刀亂開價的人不是好人。)
5.Ini su kla smbarig o empgraqil su smbarig o!
   (你不會做生意你會亂開價喔!)
6.Emptgraqil marig ga o mkla bi kari ggraqil na marig.
   (那買東西亂開價的人很會講亂開價的話。)
7.Ggraqil mu smbarig ka dxgal o niqan ngghun mu.
   (我亂開價賣土地因我有急事。)
8.Hmuya ma su gmgraqil qngqaya nami mkray brigan?
   (我們的東西價格很貴你為什麼要亂開價呢?)
9.Isu ka gmngraqil marig rudux mu snduray o ni su duri!
   (上一次你買我的雞亂開價你又來了!)
10.Gngraqil na marig sunan ka sapah o gkrayan na gmbarig knan.
   (他向你亂開價買的房屋他很貴的賣給我。)
11.Ini kla smbarig do asi qgraqil smbarig ka hiya da.
   (他不會做生意他就亂開價了。)
12.Aji su qqgraqil smbarig o iyah tuhuy smbarig knan.
   (不使你做生意亂開價就來跟著我做生意。)
13.Qmgraqil su smbarig o usa smbarig isil ka isu hug?
   (你想要做生意亂開價就到別處好嗎?)
14.Qmngraqil snbarig mu ka hiya o yaasa gmkray ka hiya.
   (他把我賣的東西當作亂開價,因為他賣的很貴。)
15.Qngraqil na smbbarig o smeeliq sbrigan.
   (他亂開價做生意是破壞商業道德。)
16.Mggraqil ssbarig su ka ssbarig lupung mu.
   (我朋友亂開價做生意像你一樣。)
17.Mqmgraqil ku smbarig kacing mu ungat tbgan da.
   (沒有牧場要養牛我就想亂開價賣我的牛。)
18.Mseupu musa bbuyu ka seejiq mtbhring o mneggraqil ini angal samat.
   (都有獵靈的人一起狩獵爭奪誰有獵靈雙方都沒有獵到獵物。)
19.Msngraqil nami miyah mangal wauwa nami.
   (我們為了不按規矩娶我們的小姐而發生爭執。)
20.Ngraqil su mangal wauwa na binaw aji su mowda o!
   (如果你不按婚期娶他的小姐你不會成功喔!)
21.Maagraqil smmalu ka aji gmnraqil smmalu.
   (沒有做過偷工減料的現在變成偷工減料了。)
22.Mnda ku pgraqil aangal samat ka shkawas.
   (去年我獵靈不好沒有得到任何獵物。)
23.Iya paagraqil smmalu sapah dha ka isu.
   (你不要成為蓋他們的家偷工減料的人。)
24.Ini nami pneggraqil mangal samat ka yami lupung mu.
   (我和我的朋友的獵靈很合不會爭奪。)
25.Ppgraqil su mangal ina seejiqun o aji malu.
   (讓別人不按規矩娶媳婦是不當。)
26.Wada ptggraqil smmmalu hakaw laxan qmpah ka seejiq kiya.
   (那個人因建橋偷工減料被開除。)
27.Sgraqil na smbarig do pglkan dha da.
   (他隨便亂開價賣的東西他們都搶著要。)
28.Saw sqgraqil ana manu smluun ka seejiq ki o qlhang bi.
   (要小心做東西老是偷工減料東西的人。)
29.Sqnegraqil na sbrigun ka gkrayun gmbarig.
   (他把貴的東西當作隨便開價賣。)
30.Smggraqil bi sbrigan ka saw nhuma.
   (農作物老是隨便開價賣。)
31.Spggraqil su psalu knan ka elug o ini ku sruwa.
   (我不答應你叫我開路偷工減料)
32.Tggraqil bi smpung napa ga ka lupung na.
   (隨便秤揹的東西是他朋友。)
33.Ga tmgraqil gmbarig danat ka bubu mu.
   (我媽媽在隨便開價賣菜。)
34.Tmnegraqil ku aangal samat o niqan nuda sapah mu.
   (因我家觸犯了禁忌所以我獵不到獵物。)
35.Tnegraqil tmbru ka babuy o ini tduwa tbgan.
   (生小豬不順暢的母豬不能養。)
36.Tggraqil smmalu sapah kana do smmalu ta nanak ka nuqu malu.
   (大家蓋的房子都偷工減料時最好是自己蓋。)
37.Ttgraqil su marig qngqaya seejiq o spung hari.
   (你購賣別人的東西亂開價要適可而止。)
 
 
 

線上流量:5人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang