PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
gqur

-(動作、行為)
中文翻譯
詞性
(1)

rmngaw txaun gmqur [削]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(2)

trbuq dowriq [因病雙眼凹下去]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(3)

gmeasu [刻成槽形]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(4)

gmbling [鑽洞]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.Gqur tmwihi isu ka qhuni nii.
   (你來把這木頭削成湯匙。)
2.Dmpgqur kmari daan qsiya ka dhiya gaga.
   (他們挖溝渠引水的人。)
3.Empgqur ku gmaasu uqan babuy ka sayang.
   (今天我要做豬槽。)
4.Emptgqur daan rngsux ka qmpahan ta gaga.
   (我們的田地會被洪水沖成溝渠。)
5.Ggqur mu masir qhuni ka pasir nii.
   (這鑿子是我要於鑿木頭用的。)
6.Gmnegqur smmalu ubung ka tama mu shiga.
   (昨天我爸爸鑿製織布機。)
7.Maagqur ka malu gnqran.
   (孔鑿的好是看技術。)
8.Hmut mggqur knrian bowyak ka qmpahan nami.
   (我們田地遍地都是山豬挖的坑洞。)
9.Mgqur su knuwan ka gquhan bluhing?
   (簸箕的船形模你什麼時候編?)
10.Mneggqur bi dxgal miying bisur ka barit.
   (臭鼬很喜歡挖地找蚯蚓。)
11.Mqmgqur ku kulu luan ka sayang.
   (現在我想要鑿蒸桶。)
12.Mqmpgqur ku ubung sunan, isu ka mkla bi gmqur ubung.
   (我想託你鑿製織布機,因為你很會做。)
13.Msnegqur nami kmari phigan erut sapah mqsuqi msthiyaq.
   (我們為了挖立房子的柱子距離大而爭吵。)
14.Dgiyaq o mtggqur bi taan.
   (山頂看起來高低不平。)
15.Negqur su bbaraw hari ka phigan erut biyi, tkurun bgihur da.
   (工寮的柱子你應該挖深一點,不然會被風吹倒了。)
16.Asi ta pggqur nanak ka ptrabang hangan.
   (印章我們自己來刻。)
17.Sai pgqur ni psapang ka gupun su aji na kknarux.
   (你牙齒去補洞就不會疼痛。)
18.Ini pneggqur smmalu hnigan utux ka Truku sbiyaw.
   (以前太魯閣族人不雕神像。)
19.Pnegqur su knan ka duhung o wada mu qduun da.
   (你託我鑿的臼已經做好了。)
20.Gmbling elug dowras sipaw ga o ppgqur na munan ka empteelug.
   (公路局要你們在對面的山崖挖隧道。)
21.Asi ptgqur liwang dowriq mu, qnqan ku mnarux bsiyaq bi.
   (我因長久生病使雙眼凹下去。)
22.Qnegqur na ptrabang hangan o mslikaw balay.
   (他刻印章速度非常快。)
23.Qqgqur na gmbling btunux gmeelug o mkla balay.
   (他會開鑿石洞隧道。)
24.Gmuquh bluhing o asi ka sgqur dxgal.
   (編簸箕的模型須在地上挖凹形。)
25.Smggqur bi kmari ka lala sapah smluun.
   (要蓋的房子多很需要時間開挖。)
26.Spgqur mu tmaan ka rudu smbeytaq mu.
   (我託父親做刀鞘。)
27.Saw sqgqur qmpahan ka bowyak.
   (山豬很會挖翻田地。)
28.Sqnegqur na btunux gmqur ka qhuni.
   (他把木頭當作石頭一樣來鑿孔。)
29.Tggqur qhuni kana do kmrut nami ka yami.
   (所有的人鑿木洞,我們在鋸木。)
30.Ma tgqur ka ngangut su nii, hmnuya da?
   (你庭院為什麼被鑿洞,怎麼了?)
31.Tmggqur bi kmari dxgal miying uqun na ka bowyak.
   (山豬很會挖地找食物吃。)
32.Tmnegqur nami kmari phyigan erut qnawal ka bitaq shiga.
   (到昨天我們一直在挖要豎立電話線桿的洞。)
33.Tnegqur kmari hini ka bowyak o ida yaa knthuk paru.
   (在這裏挖過地的可能是大的公山豬。)
34.Ttgqur na hnyigan utux seejiq o ki qrapun na.
   (他常常花時間雕刻人像。)
 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang