PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
gqguq

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

rbuq dxgal [深淵、溝]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.Bbaraw bi gqguq na ka ayug hiya.
   (那裏的山谷很深。)
2.Dmpgqguq kmari pusu sapah ka qpahun dha.
   (他們的工作是專門挖房子的地基。)
3.Empaagqguq knrian pdaan qsiya ka sysiyaw elug paru.
   (馬路的兩側將會挖成引水的深溝。)
4.Empgqguq nami kmari phyigan mu sapah.
   (我們要挖深用來蓋房子。)
5.Ggqguq nami kmari phyigan daka gddakan alang ka qngqaya nii.
   (這些工具是我們用來挖蓋部落瞭望台的地方。)
6.Gmnegqguq nami kmari phyigan samaw daka asu gsilung ka shiga.
   (昨天我們挖了蓋燈塔的地方。)
7.Maagqguq tmayan asu ka knrian su gsilung ga o mha khnu jiyax?
   (你挖成海港要多少時間作好?)
8.Mggqguq ka dgiyaq hiya o mnda su uri?
   (那很多山溝的山你也有走過嗎?)
9.Mnegqguq bi daan paru qsiya ka yayung gaga.
   (那條河大水經過時容易造成深溝。)
10.Msnegqguq nami knrian na erut biyi kacing llbu bi.
   (我們為了他挖的牛棚柱子深度很淺而吵架。)
11.Qmita ku mtgqguq ka elug do embrinah ku mgriq tdruy da.
   (開車時我看到馬路上露出坑洞就折返了。)
12.Negqguq hiya o wada tbnaan sunu snii.
   (那裏原來有溝渠最近被坍方填平了。)
13.Nqgqguq binaw rhngun sapah su ga, yaa su aji emptrbuq hiya?
   (你房子前若有坑洞看看,看你會不會掉下去?)
14.Pgqguq bi ddgiyaq ka sunu.
   (坍方會使山成深溝。)
15.Ini pnegqguq ka dxgal breenux namu hiya.
   (你們的平原地比較沒有坑洞。)
16.Wada ptgqguq tdruy ka qbsuran na snaw.
   (我哥哥因開車掉進坑洞而死。)
17.Asi qgqguq kana ka elug knrian dha.
   (他們挖的馬路都變成坑洞了。)
18.Qnegqguq qnegqan su o pdka bi kana.
   (你挖的坑洞都要平均。)
19.Saw aji qqgqguq daan rngsux ka qmpahan mu hiya ga, naa huya ksun o tgsai ku hug?
   (為了使我的田地不被土石流沖成坑洞,怎麼做請你U+654E我好嗎?)
20.Smgqguq bi ka smmalu saw smluun.
   (要建設很需要很多溝渠。)
21.Spgqguq na kmari knan ka daan qsiya mtqiri sapah na.
   (他讓我挖他房子周圍的水溝。)
22.Ma namu saw sqgqguq kmari elug daan tdruy?
   (你們怎麼老是把馬路挖溝呢?)
23.Sqnegqguq na kmari phyigan sapah ka phyigan rpun.
   (他把倉庫的地基挖成像房子的地基一樣。)
24.Tggqguq bi kana ka gsilung yayung hiya.
   (那裏的河潭非常深。)
25.Dhiya ga o ga tmgqguq kmari hyaan dha o ini ku kla?
   (我不知道他們專挖溝作什麼?)
26.Tmnegqguq ku kmari ka qpahun mu bitaq sayang.
   (我一直到今天開挖溝渠的工作。)
27.Tnegqguq kmari nii o hiya ka ga dmuuy qngqaya ggqguq.
   (挖這水溝的人他才有挖溝的機器。)
28.Ttgqguq na trbung yayung o ki musa na.
   (潛到河裏是他拿手的事。)
29.‘guq’msa hmnang ka wada sgqguq.
   (水掉進旋渦裡發出「guq」的聲音。)
30.Knhghug bbulan qsiya nami o gqguq hunat gaing.
   (我們用的水井深度非常深。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang