PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
gmiya

pnegalang(植物)
中文翻譯
詞性
(1)

hangan spriq [茅草]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關單字
目前無相關詞語
1.Kkeayang gmiya sknux ka sapah su o asi phapuy gmiya knux.
   (為了讓你家裡有香茅油味道,你就蒸香茅草。)
2.Mgeayang sakus ka ayang gmiya knux.
   (香茅油的像樟腦油一樣。)
3.Teeyangay ta gmiya knux ka sapah su hug.
   (我們把你家來提煉香茅油的工廠。)
4.Nbeyhuy binaw gasil sapah su ga, sita su huya sun ptgmiya?
   (你房頂的樑木彎彎曲曲看看,看你怎麼壓綁?)
5.Smbbhruy bi qnawal ka ptgmiya dmamux.
   (壓綁屋頂很需要弄彎鐵絲。)
6.Mkmpbkuy ku sunan ka ptgmiya dnamux.
   (我想請你捆綁屋頂茅草的壓條。)
7.Bkiyun mu nanak ka pntgmiya sapah mu.
   (我屋頂茅草的壓條我要自己來捆綁。)
8.Smbbras bi daan mksa ka gmiya.
   (走在茅草中會發出很多「bras」的聲音。)
9.Mgbraw gmiya sbhuran ka payay.
   (稻子被風吹成波浪好像茅草一樣。)
10.Sbnawan o dmamux bi gmiya.
   (阿美族人用茅草搭蓋屋頂。)
11.Kmndamux na gmiya dnamux bhngil ka seejiq kiya.
   (那個人把芒草的屋頂當作是茅草屋頂。)
12.Ini hari pnegdamux gmiya ka Truku.
   (太魯閣族不太用茅草蓋屋頂。)
13.Dmuxa su gmiya ka sapah.
   (不要用茅草做屋頂。)
14.Dmuxi gmiya ka libu babuy.
   (豬寮的屋頂用茅草蓋。)
15.Mgdngu bhngil ka gmiya.
   (乾毛草像芒草一樣。)
16.Skndudux mu gmiya qmita ka dudux payay.
   (我把稻草尾稍看成是茅草的尾稍。)
17.Ma su dmamux gmiya?
   (你為什麼用茅草蓋屋頂?)
18.Knhabung qowlit gmiya hiya o asi pgleepung.
   (茅草鼠所做的巢穴土堆很密集。)
19.Nhabung qowlit gmiya nii o wada krian huling mu.
   (這原是茅草鼠的土堆被狗挖掉了。)
20.Tghabung paru ga o qowlit gmiya kiya.
   (那比較大土堆巢穴是茅草鼠。)
21.Kmnhluug qmita ngalun mu ptgmiya dmamux ka baki su.
   (你爺爺看我搭蓋屋頂的壓條當作是竿子。)
22.Hlgeanay saku haya lmanug bgiya ka ptgmiya mu dmamux.
   (別用我要蓋屋頂的壓條做焚燒虎頭蜂的竿子。)
 
 
 
Flag Counter
總流量:7743人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang