PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
gmbari

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

qngqaya sapah [橫樑]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關單字
目前無相關詞語
1.Gmnealang ku gmbarig brunguy o ngalun dha balay.
   (我沿著村落賣背簍賣得很好。)
2.Ga namu gmbarig manu?
   (你們在賣什麼?)
3.Sknbarig na tnbgan gmbarig ka laqi na kuyuh.
   (他把女兒當作家禽買賣。)
4.Gnbhgay mu sbirat gmbarig o mtuku bi sdanga mu laqi.
   (我賣白兔賺來的錢夠養育孩子。)
5.Emptbirat ku kacing gmbarig ka yaku.
   (我要專取牛耳朵去賣的。)
6.Bnaang o lkuh gmbari.
   (梁木是支撐縱木的。)
7.Sknbownuk na gmkray gmbarig ka seubal mliwang.
   (他把瘦而多毛的當作肥肥的拿來賣貴。)
8.Emptbtriq rudux gmbarig ka lupung mu.
   (我朋友只賣雞大腿。)
9.Tbbuay su gmbarig ka mirit , emprana manu da.
   (你不要賣了母羊,以後怎麼繁殖呢!)
10.Skndxgal na breenux gmbarig ka dxgal hrus.
   (他把山坡地當作平原地賣。)
11.Dmghnuk gmbarig kacing ka alang hiya.
   (那邊的部落是便宜賣牛的人。)
12.Mghnuk mu gghnuk na gmbarig ka bubu su.
   (你媽媽賣的便宜像我一樣。)
13.Knghnuk na gmbarig o ki kana brigan nami.
   (他賣的東西很便宜所以我們都向他買。)
14.Ghnkan na gmbarig ka krut na.
   (他把他的鋸子賣的便宜。)
15.Ghnkay ta gmbarig ka qngqaya smluun sapah.
   (要蓋房子的建材我們便宜的賣。)
16.Negiyik su nanak saw kuxul su ka gmbari sapah.
   (你應該切短自己喜歡的橫樑。)
17.Ngalun mu gmbari sapah ka nii.
   (這是我用來做房子的橫樑。)
18.Gngraqil na marig sunan ka sapah o gkrayan na gmbarig knan.
   (他向你亂開價買的房屋他很貴的賣給我。)
19.Sqnegraqil na sbrigun ka gkrayun gmbarig.
   (他把貴的東西當作隨便開價賣。)
20.Ga tmgraqil gmbarig danat ka bubu mu.
   (我媽媽在隨便開價賣菜。)
21.Gringun mu phnang ka gmbarig huda.
   (我要搖鈴賣冰。)
22.Gmnhabuk galiq gmbarig ka kuyuh ga o ki kana kykuyuh smkuxul marig.
   (那婦女過去專賣布腰帶,好多的婦女很喜歡買。)
23.Gnhiru na tutu ayang gmbarig o ki ka spatas na laqi.
   (他賣煤油燈所賺來的錢就是給孩子念書。)
24.Gmnhma babuy gmbarig ka tama mu o ki sbrihan na.
   (我父親只賣豬舌的收入。)
25.Ma su shnuk gmbarig ka malu bi pajiq su ga?
   (你那麼好的菜為何賣的便宜?)
26.Hnkan na gmbarig ka krut na.
   (他把他的鋸子賣得便宜。)
27.Mqsuqi lala ka busuq do hnkaw ta gmbarig da.
   (因李子產量多所以我們就便宜賣好了。)
28.Hnkay ta gmbarig ka qngqaya nii.
   (讓我們把這些東西便宜賣出。)
29.Hnkun misu gmbarig ka isu.
   (我要便宜的賣給你。)
30.Hnkanay saku haya gmbarig ka dxgal mu.
   (你別把我的地便宜的賣了。)
31.Iya hnkani haya gmbarig ka duhung rudan.
   (別把父親的木臼替他便宜的賣出。)
32.Marig su bru babuy o iya ghramay gmaaw, gkrayun na gmbarig da.
   (你買小豬不要只挑皮膚光滑的他會賣的很貴。)
33.Empthuda gmbarig ka qpahun dha.
   (他們的工作是專門賣冰的。)
 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang