PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
glaqung

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

hangan qbhni [帝雉(環頸雉)]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關單字
目前無相關詞語
1.Ecihay ta bi smbu ka glaqung msa ku o bui mu da.
   (我是否射不中那山雞,結果射中了。)
2.Mnegpealu bbaraw libaw glaqung ka tama su.
   (你爸爸喜歡長的環頸雉套頸陷阱延長線。)
3.Mgbalung rudux ka balung glaqung.
   (山雞的蛋像雞蛋一樣。)
4.Spbayu na knan lmibaw ka glaqung.
   (他託我在窄小的地方放捉山雞的套頸陷阱。)
5.Ttbgu na glaqung ka kuyuh mu o bitaq sngquan.
   (我妻子經常喝山雞湯到噎口。)
6.Gbhraw mu glaqung ka huling mu.
   (這隻狗是我用來追捕野山雞的。)
7.Brkagi muda ka libaw mu glaqung elug hiya.
   (你要跳過我在那條路上所放的山雞套頸陷阱。)
8.Kmnbrang ku hnang rudux muda bbuyu o kla glaqung.
   (我把在草叢裡發出「brang」的聲音的雞當作是藍腹鷴。)
9.Mgbras rudux ka glaqung.
   (藍腹鷴像雞一樣發出「bras」的聲音。)
10.Mgbrbur kkurih dxgal rudux ka glaqung.
   (野雞所翻動的泥土像雞一樣。)
11.Mgbsbus knrihan rudux ka glaqung.
   (野雞翻土像雞一樣。)
12.Tmnbsbus kmurih hi ka glaqung 1 tama ni 1 bubu.
   (一隻公野雞跟一隻母野雞在那裡翻土過。)
13.Bsqaraw mu yaku ka glaqung, hawan bi ka kmaxan su da.
   (讓我來射擊山雞,你射不中就很可惜。)
14.Bttaanay saku ha ptkumax ka libaw glaqung.
   (別把我的山雞捕捉器「btat」鬆開了。)
15.Dmtani yamu payi ka glaqung hki!
   (祖父,你應和婆婆一起吃山雞肉當菜吃!)
16.Ga tmdaya qmpahan mu lmibaw glaqung ka swayi su snaw.
   (你弟弟在我田地的上方設捕野山雞的陷阱。)
17.Tdriqun mu tmlnga ka glaqung.
   (我要在山角放捕捉山雞的陷阱。)
18.Psdurah bi ubal na ka tama glaqung dgiyaq.
   (公環頸帝雉的羽毛非常艷麗。)
19.Emptgatuk rudux ni glaqung ka qpahun mu.
   (我專門做雞和野雞配種的工作)
20.Ima ka tnegbalay tmlnga glaqung daya hiya?
   (是誰把山雞陷阱設置成一直線?)
21.Gblayaw mu tmlnga glaqung ka hngali hiya.
   (那邊我要放深山竹雞的套頸陷阱。)
22.Glaqung o mdka rudux hnigan na.
   (帝雉長得像雞一樣。)
23.Tnhangut glaqung nii o mhuway bi daan sapah.
   (煮這野雞的人到他家裏作客很慷慨。)
24.Pnhjil su knan ka libaw o tlayan glaqung da.
   (你叫我把套索陷阱移動就捉到野雞。)
25.Tthrhur na mkan hiyi qhuni ka glaqung o mktabuk ka bbuyu.
   (藍腹鷴經常吃掉落的野果使山林光禿禿的。)
26.Ga tmeeiraq glaqung mkan ka payi su.
   (祖母專挑山雞腸子來吃。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang