PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
glang

qnqaya dmsamat(獵具)
中文翻譯
詞性
(1)

gnqran tqring putus buji ni leesug mdaung gasil bhniq [箭尾鉤]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

snalu emprmux gnblingan [插銷]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(3)

elug knrian mksa steetu ni tmabuy [階梯]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.dmpglang
   (做木插銷者)
2.dmptglang
   (專做插銷者)
3.empglang
   (做階梯)
4.emptglang
   (做插銷)
5.gglang
   (用來做階梯)
6.gmlang
   (做木栓)
7.gmnlang
   (做了……鉤)
8.gnlang
   (做的……鉤)
9.kglang
   (成為階梯)
10.kkglang
   (為了成為台階)
11.kmglang
   (想要……鉤)
12.kmneglang
   (當作……台階)
13.kneglang
   (好的栓子)
14.maagnlang
   (看做木栓的技術)
15.mgglang
   (很多台階)
16.mglang
   (要做木栓)
17.mkmpglang
   (想要請……做樓梯)
18.mnegglang
   (做了……台階)
19.msneglang
   (為了……台階而爭吵)
20.mtgglang
   (栓子成形)
21.neglang
   (應該……台階)
22.nkglang
   (若是……台階)
23.pglang
   (都是台階)
24.pnegglang
   (有台階)
25.pneglang
   (做了梯子)
26.ppglang
   (託……做樓梯)
27.ptgglang
   (因……做台階而死)
28.sgglang
   (依賴……台階)
29.sglang
   (替……木栓)
30.skglang
   (做箭尾鉤)
31.skneglang
   (像……插銷一樣)
32.smgglang
   (需要很多插銷)
33.spglang
   (叫……做插銷)
34.tgglang
   (都做插銷)
35.tmgglang
   (在做樓梯)
36.tmneglang
   (在做槍托)
37.tneglang
   (做梯者)
38.ttglang
   (會做……鉤)
39.glanga
   (別做階梯)
40.glangan
   (做了樹梯)
41.glangaw
   (讓……做台階)
42.glangay
   (幫……做插銷)
43.glangi
   (去做箭尾鉤)
44.glangun
   (幫……做刀銷)
45.glnganay
   (不要做……樓梯)
46.glngani
   (幫……做鉤)
  
1.Bnbun dxgal o mnegdakil bi pglangan.
   (肥沃地使農作物長得很快。)
2.Aji na qqdhriq ka elug o glangi kmari.
   (為了不使道路滑溜要先挖開。)
3.Ungat glang ka qring buji o ini tduwa ssbu.
   (沒有箭尾鉤的箭不能射箭。)
4.Dmpglang qhuni ka dhiya gaga.
   (他們是專製作木插銷的人。)
5.Dmptglang ka qpahun dha.
   (他們是專門製作插銷。)
6.Empglang ku ka qahan mu mkaraw musa smawas qhuni.
   (我要在樹幹上做樹梯爬上去砍樹枝。)
7.Emptglang erut smluun sapah ka qpahun nami.
   (我們的職業是專作房子樑柱的插銷。)
8.Gglang mu kmari elug ka bkaruh.
   (鋤頭公要拿來挖路階用的。)
9.Asi kglang kana ka elug steetu hiya.
   (那山坡路都是台階。)
10.Kkglang kana ka elug ga o niqan ta bi mk5 jiyax qmhdu.
   (那條路要做路階可能要花五天的時間做完。)
11.Kmglang ku leesug ka saman.
   (明天我要製作三叉箭鉤。)
12.Kmneglang elug glang dowras ka baki mu.
   (我爺爺把懸崖的台階當作是路的台階。)
13.Kneglang erut kulu snalu na o kdax bi pkiyux mrmux bling.
   (他做的木栓剛好緊緊的插入銷口。)
14.Mgglang bi ka dowras sipaw gaga.
   (對面的懸崖很多台階。)
15.Mglang ku paqax kulu lukus ka sayang.
   (現在我要做衣櫃骨架的木栓。)
16.Mkmpglang ku sunan ka elug nkala sapah rima tntunan o iq ksa hug?
   (你可不可以答應幫我做五層樓房子的樓梯。)
17.Mnegglang kmari elug ka tama su.
   (你爸爸做了路的台階。)
18.Msneglang nami elug ini dhqi qmatar gnlangan na.
   (我們為了兩腳間台階無法跨過而爭吵。)
19.Mtgglang ka gnlangan na do saan mu smpung peermux gnblingan.
   (他做的木栓子成形時我就試著插入銷口。)
20.Neglang su ka elug daan bi sdhriq ga da.
   (那個走起來很滑的路你應該做台階。)
21.“nkglang bi kana ka elug hrus ga hki”mkksa nami.
   (我們都說:「那斜坡的路若能全都都做台階該多好。」)
22.Kndxan samat na ka qrunang namu o pglang tuqir na.
   (你們獵場獵物的密度都是獸徑的小路階。)
23.Ini pnegglang ka tapaq dowras sipaw gaga.
   (對面的峭壁沒有台階。)
24.Pneglang su knan ka erut hakaw o mkmaxal mu jiyax.
   (我花了十天做你叫我做的木梯。)
25.Ppglang su smmalu knan ka sapah su 7 tntunan o biqun saku piya pila?
   (你要託我做你七層樓房子的樓梯要給我多少工錢?)
26.Wada ptgglang gmeelug dowras ka kingal yami hiya.
   (我們那裡有一位因在懸崖開路的台階而死。)
27.Asi naalu sgglang muda elug mu ka hiya.
   (他白白地走我做的路階。)
28.Sglang ku ha tama ka glang rijig pucing.
   (我爸爸幫我做止滑鉤的刀柄。)
29.Wana hiya ka saw skglang dudux bhniq mu.
   (只有他做我的箭尾鉤。)
30.Ini tduwa skneglang erut kulu lukus gmlang ka erut sapah.
   (製作衣櫃的插銷不能像製作房子的插銷一樣。)
31.Smgglang bi ka erut sapah qhuni.
   (木屋的柱子需要製作很多插銷。)
32.Ma su spglang txaun ka erut qnquran su, yaa aji empsruhaw?
   (為什麼要叫別人做柱子的插銷,不會鬆動嗎?)
33.Tgglang erut ka dhiya o masir ku gmbling ka yaku.
   (他們做樑柱插銷而我鑿插銷口。)
34.Gisu nami tmgglang elug nkala sapah 10 tntunan.
   (我們在做十層樓房的樓梯。)
35.Tmneglang tpaqan patus ka rudan mu.
   (我父親在做槍托(柄)。)
36.Tneglang qrul mkaraw baraw nii o wana hiya stmaan nami musa gmtunux qrul.
   (做筆桐樹梯爬筆桐樹的這個人我們只依賴他砍筆桐樹梢。)
37.Ttglang na rudu pucing o nhiya kiya.
   (會做防滑鉤的刀柄是他專長。)
38.Glanga su elug mu, glangun mu nanak.
   (別在我路上做路階,我自己來做。)
39.Glangan na ka qahan na musa mkaraw smawas qhuni.
   (他做了樹梯上去修剪樹木。)
40.Glangaw mu yaku ka elug hrus bi gaga.
   (讓我來做那條路的台階。)
41.Glangay misu ha ka erut sapah su.
   (我來幫你做你房子柱子的插銷。)
42.Glangi haya ka putus buji na.
   (幫他做箭尾鉤。)
43.Glangun mu saman ka rudu pucing su.
   (明天才幫你做你刀銷。)
44.Gnmrangan o wada mu glangan kmari da.
   (原來是土強的我挖了路階。)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang