PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
awing

-(暫不分類)
中文翻譯
詞性
(1)

msthiyaq iyax [間隔很長]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(2)

hlawax rqling [瘦小]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.deawing
   (很瘦的人)
2.dmeawing
   (補種間隔大的人)
3.dmpeawing
   (種間隔很大的人……)
4.dmpteawing
   (專門治療瘦的人)
5.eawing
   (使瘦的……)
6.empeawing
   (間隔會很大)
7.empteawing
   (專門砍細的)
8.ewawing
   (細了)
9.geawing
   (用……瘦的)
10.ggeawing
   (拿來補種間隔大的)
11.gmeawing
   (挑間隔很大)
12.gmneawing
   (挑了剩下的)
13.gneawing
   (被……而細的)
14.kkeawing
   (長得細)
15.kmeawing
   (想要瘦)
16.kmneawing
   (看作是瘦的)
17.kneawing
   (間隔大的……)
18.maaawing
   (變成瘦了)
19.mgeawing
   (像……一樣瘦)
20.mkkeawing
   (同樣是瘦的人……)
21.mkmeawing
   (很想要瘦)
22.mneawing
   (以前很瘦)
23.mnegeawing
   (間隔很大)
24.msneawing
   (為了……間隔很大而爭執)
25.mtgeawing
   (露出很瘦)
26.neawing
   (若間隔很大)
27.peawing
   (使很瘦)
28.pgeawing
   (施給細小的)
29.pneawing
   (使細小)
30.pnegeawing
   (間隔沒有很大)
31.ppeawing
   (要使間隔很大)
32.ptgeawing
   (因瘦小而死)
33.seawing
   (細小的原因)
34.sgaawing
   (到瘦小那裡)
35.skeawing
   (老是間隔大)
36.skneawing
   (當作是間隔大來看)
37.smeeawing
   (很煩的……間隔大)
38.speawing
   (叫人種東西間隔大)
39.teeawing
   (全都種的間隔大)
40.tgeawing
   (間隔很大)
41.tmeeawing
   (治療瘦的)
42.tmnawing
   (專門補種間隔大……)
43.tnawing
   (瘦的)
44.tteawing
   (經常種……間隔大)
45.teewinga
   (種的間隔不要大)
46.teewingan
   (種的間隔大)
47.teewingaw
   (讓……間隔大)
48.teewingay
   (讓……間隔大)
49.teewingi
   (設……要間隔大)
50.teewingun
   (要……間隔大)
51.twnganay
   (不要使……瘦)
52.twngani
   (使間隔大……)
目前無相關詞語
1.Awing hnru na ka nhuma mu payay.
   (我種的稻穀長的間隔很長。)
2.Deawing liwang ga o hmnuya?
   (那麼瘦的人是怎麼了?)
3.Dmeawing qnthyaqan hru layan peeru mhuma ka dhiya.
   (他們是補種間隔很大的綠豆。 )
4.Dmpeawing psthiyaq mhuma djima ka kuxul dha.
   (他們喜歡把竹子種的間隔很大。)
5.Dmpteawing liwang smapuh ga o niqan ka kuyuh uri.
   (會治療身體瘦的也有女醫師。)
6.Manu ka eawing liwang ptbnaw tmaan su?
   (你要用什麼讓瘦小父親肥胖?)
7.Empeawing gaing hnru na ka lxi djima su gaga.
   (你那竹筍長得間隔很大。)
8.Empteawing ku gmqling djima smqit pteetu mu beyluh.
   (我要砍伐細小竹子搭豆架。)
9.Mnkiyux hnru na ka masu do saw ewawing rqling.
   (小米長得密株子就長得瘦小。)
10.Geawing mu liwang laqi pkrimu peekan ka malu uqun.
   (用好吃的東西要督促瘦小的孩子吃。)
11.Ggeawing su qnthyaqan hru rbuqil peeru mhuma o niqan ghak su?
   (你要補種間隔很大梧桐樹園你有種子嗎?)
12.Mha ku gmeawing smqit sibus nngari qnqan rungay ka sayang.
   (我今天要去挑猴子吃剩下的甘蔗。)
13.Gmneawing ku lmamu gisang nngari qnqan brihut ka shiga.
   (昨天我曾撿松鼠吃剩的箂豆。)
14.Gneawing mu liwang ka payay mu qnqan spriq utux.
   (我的稻子被昭和草長得很細小。)
15.Maaghak ka kkeawing hnru trabus.
   (花生長得細小是因種子關係。)
16.Kmeawing liwang ka saw tmaq kntbnaw.
   (身材肥胖的想要減肥。)
17.Kmneawing smhangan knliwang mu snduray o saw paqax liwang da.
   (以前罵我瘦小的現在他變作骨瘦如柴。 )
18.Kneawing qnqan bgihur djima mu ga o nuqu malu asi baaxani.
   (竹子被颱風吹的間隔大的不如全毀。)
19.Maaawing liwang ka nbruyan qnthran.
   (原來肥胖現在變得瘦小。)
20.Mgeawing liwang mu ka hiya do ini nami pttgeeru.
   (他像我一樣瘦我們不會相互譏笑。)
21.Ga mkkeawing mtnwaru mhiyug hi ka dhiya.
   (同樣是瘦小的人個個在勾肩搭背。)
22.Uqun qnthran ka seejiq o mkmeawing bi qngqlingan.
   (肥胖的人都想變得瘦小。)
23.Mneawing ku liwang ka laqi siida.
   (小孩時我曾很瘦過。)
24.Hmuya ma mnegeawing bi qnthyaqan hnru na ka lxi djima su?
   (你竹筍為甚麼長的間隔很大?)
25.Msneawing nami qnthyaqan hnru sqmu naqih snkuan na ghak.
   (我們為了玉米長的間隔大種仔未儲存好而爭執。)
26.Ana mtgeawing liwang ka laqi o laxan na hiya.
   (雖然孩子身體露出很瘦也不管。)
27.Neawing hnru na binaw payay su ga, smayun su peeru hay ga?
   (若稻子長的間隔大看看,你會很費力的補種不是嗎?)
28.Ma su peawing liwang pknarux kuyuh su?
   (你為甚麼讓你妻子瘦小?)
29.Pgeawing mu liwang payay pha ka sapuh dxgal nii.
   (我放肥料是因為稻子長的細小。)
30.Pneawing pkliwang manu ka sqmu su?
   (甚麼東西使玉米長的細小?)
31.Ini pnegeawing hnru na ka lxi skuy mu.
   (我的箭荀長的間隔不大。)
32.Ppeawing mu psthiyaq mhuma ka bruling gaga.
   (我把通心樹種的間隔很大。)
33.Wada ptgeawing uqun liwang 1 ka laqi mu.
   (我一個孩子因瘦小致死。)
34.Ida spriq ka seawing bi liwang nhuma.
   (只有草會使農作物長的細小。)
35.Smkuxul bi musa sgaawing liwang tuhuy hi ka laqi mu.
   (我的小孩喜歡去瘦小人家玩。)
36.Saw skeawing psthiyaq mhuma tbihi ka bubu mu.
   (我母親老是把蘿菠種的間隔大。)
37.Skneawing na mhuma sqmu ka sari.
   (他把芋頭當作是玉米種的間隔一樣大。)
38.Smeeawing bi phuma baun knan ka tama mu.
   (我父親很煩的種南瓜間隔很大。)
39.Speawing mu psthiyaq phuma lqian ka blbul.
   (我叫孩子種香蕉的間隔弄大。)
40.Teeawing psthiyaq bsrux ka dhiya o pleepung ku ka yaku.
   (他們都種的構樹間隔很大我種的很密。)
41.Tgeawing bi psthiyaq mhuma lhngay pksiyaw qmpahan ga o baki na.
   (在田地邊種鳩麥間隔很大的是我祖父。)
42.Nii ku tmeeawing liwang psapuh laqi mu.
   (我正在治療我瘦小的孩子。)
43.Tmnawing ku hru beyluh batu peeru mhuma ka mk5 jiyax.
   (我曾花五天時間專門補種間隔很大的花豆。)
44.Rudan tnawing liwang laqi ga o klaun su?
   (那身體瘦小孩子的父親,你認識嗎?)
45.Tteawing na psthiyaq mhuma btakan o mdrumut ba.
   (那經常種植麻竹間隔很大的,現在很認真了。)
 
 
 
Flag Counter
總流量:33449人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang