PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
gisil

-(動作、行為)
中文翻譯
詞性
(1)

rmngaw txaun gnisil [防坡地土堰]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Gisil qnlahan hini ka isu.
   (你在這裡做防波土堰。)
2.Dmptgisil ka dhiya ga o malu bi ggisil dha.
   (那些專做防坡土堰的人他們做的很好。)
3.Empgisil ku pradax qrul knbgrahan ka yaku saman.
   (明天我將用筆桐樹幹做新田地的土堰。)
4.Emptgisil ka qpahun nami, niqan gsilun namu o plawa mnan.
   (我們是專做土堰的人,若你們要做土堰就叫我們做。)
5.Ggisil mu ka dngur qhuni gaga.
   (那樹幹我要拿來做土堰。)
6.Mkla bi gmisil ka luhay dha ggisil da.
   (專門做土堰的人他們做的非常好。)
7.Gmnegisil su sknuwan ka isu?
   (你是什麼時候做好土堰的?)
8.Kmgisil ku saman ka yaku.
   (明天我想要做土堰。)
9.Knegisil su o mdka bnlbil knslagu.
   (你做的土堰像用線拉直一樣。)
10.Mslagu ka gnisil o maaggisil ka kiya.
   (做的土堰很直是技術很好。)
11.Mkmgisil ku paah mkaxa ka yaku.
   (我將在後天想做土堰。)
12.Mkmpgisil ku sunan isu ka luhay ggisil.
   (我想請你做土堰因為你很會做。)
13.Mneggisil bi qmpahan ka dmqeepah hrus.
   (在山坡地工作的人要做土堰。)
14.Msnegisil nami mqsuqi mgthiyaq.
   (我們因做的土堰距離遠而發生爭執。)
15.Negisil su nhari baka bi qbuhan ka sayang da.
   (你應該趕快做土堰除草的時間到了。)
16.Pgisil mu lupung mu ka qmpahan mu tuma hiya.
   (我下面的田地要請我朋友做土堰。 )
17.Ini pneggisil qmpahan ka qmpahan breenux.
   (在平原地不適合做土堰。)
18.Pnegisil su mnan ka qmpahan su o mk5 nami jiyax.
   (你託我們做你地的土堰我們花了五天的時間。)
19.Ppgisil su knan knuwan ka qmpahan su o wlai ku mk3 jiyax rmngaw.
   (你什麼時候要請我做你的土堰,你要前三天告訴我。)
20.Miyah sggisil qmpahan mu o nangi na ppgisil qmpahan na knan hici.
   (他來我田地跟我做土堰,他以後有意要我去做他田地的土堰。)
21.Malu bi sgisil qnlahan ka wahir bunga, asi ka pteetuan bngrux.
   (地瓜籐很好用來做土堰,但必需要用大芒草莖當樁。)
22.Saw skgisil ka empqeepah hrus.
   (在山坡地工作的人一定要做土堰。)
23.Sknegisil mu qmita ka elug ga gmbalay ska qmpahan.
   (我把橫在田地上的路徑看作是土堰。)
24.Smggisil bi ka qmpahan hrus.
   (山坡地需要做土堰。)
25.Tggisil kana o qmdrux ku ka yaku.
   (他們都做土堰而我砌石牆。)
26.Gisu nami tmgisil ka sayang o tai ta tgila ku mk2 jiyax miyah ka yaku.
   (我們正在做土堰我可能要托兩天再過來。)
27.Tmnegisil nami smjiyax lupung paru ka shiga.
   (我們昨天做親家的土堰作為聘禮的工。)
28.Tnegisil qmpahan nii o 2 lituk ka qmpahan gsulun na.
   (做這個土堰的人他有兩甲地要做土堰。)
29.Ttgisil nami o asi nami bi pkrbuk.
   (我們做土堰使我們勞累。)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang