PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
gisang

uqun nhuma(農作物)
中文翻譯
詞性
(1)

hangan pnegalang [鵲豆]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關單字
目前無相關詞語
1.Gmneawing ku lmamu gisang nngari qnqan brihut ka shiga.
   (昨天我曾撿松鼠吃剩的箂豆。)
2.Batul o kingal hangan gisang.
   (大萊豆是萊豆的種類之ㄧ。)
3.Bybayaw mu lmamu yaku ka gisang.
   (讓我來把鵲豆採光。)
4.Pmbguay ta hmangut ka gisang hug?
   (我們把鵲豆煮成多湯好嗎?)
5.Gbwaxi mangal ka gisang, qdaani ka payi na.
   (取萊豆的顆粒不要壞的。)
6.Saw skdamat gisang ka bubu mu.
   (我母親一定要吃萊豆當菜。)
7.Dmataw ta gbiyan ka gisang.
   (我們用萊豆當晚餐的菜餚。 )
8.Pdgiyal gisang gmimax idaw masu ka payi mu.
   (我祖母參太多的鵲豆煮小米飯。)
9.Tdmxa su mangal gisang mu.
   (你不要採我萊豆的顆粒。)
10.Sdngdang mu bgu gisang ka uqun baki ni payi.
   (我替我的祖父和祖母煮鵲豆湯。)
11.Skntgaak na mnkan idaw masu gnmaxan gisang ka ekan na blbul.
   (他吃香蕉打嗝像吃了小米飯加萊豆一樣。)
12.Empgimax ku gisang midaw masu ka saman.
   (明天我要一起煮小米鵲豆飯。)
13.Kmgimax ku gisang idaw masu ka gbiyan.
   (晚餐我想煮小米鵲豆飯。)
14.Gmxun mu gisang ka idaw masu.
   (小米飯我要配鵲豆。)
15.Gisang o hmaun bi Truku sbiyaw.
   (以前太魯閣族很喜歡種鵲豆。)
16.“hngdani ku gisang hug”msa ka payi?
   (祖母說:「為我煮萊豆好嗎?」)
17.Emphlakuk ku bluhing mubung ghak gisang ka yaku.
   (我要用簸箕覆蓋鵲豆種子。)
18.Hmnrghaw su gmimax gisang nidaw masu o saw smrajing uqun ka gisang na.
   (你參一些萊豆在小米飯中會引起人的食慾。)
19.Hrhgani haya gmimax idaw masu ka gisang gaga.
   (替他參入少許的萊豆煮小米飯。)
20.Hmaanay ta gisang tapaq ka payi.
   (我們為祖母種植萊豆。)
21.Lala bi gisang na ka payi mu o asi nami keicih meysa kana.
   (我的祖母有很多鵲豆所以我們都向她要。)
22.Malu bi uqun ka idaw masu gmaxan gisang.
   (加鵲豆的小米飯很好吃。)
 
 
 

線上流量:5人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang