PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
girang

qnqaya dmsamat(獵具)
中文翻譯
詞性
(1)

ruciq psburaw xiluy [鐵銹]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

gluq ruciq [污垢]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.dgirang
   (有污垢者)
2.dmpsgirang
   (使……生銹的人)
3.dmptgirang
   (撿廢鐵的人)
4.empgirang
   (會生銹)
5.empsgirang
   (要生銹)
6.ggirang
   (使……生銹)
7.gmgirang
   (使……生銹)
8.gmnegirang
   (專……生銹)
9.gnegirang
   (用來……生銹)
10.grgirang
   (那些……生銹)
11.kgirang
   (都是銹)
12.kmnegirang
   (看成生銹)
13.knsgirang
   (生銹的程度)
14.ksgirang
   (使……生銹)
15.maagirang
   (被……而生銹)
16.mggirang
   (全……污垢)
17.mgirang
   (容易生銹)
18.mkggirang
   (有銹的刀)
19.mkmpsgirang
   (要讓……生銹)
20.mneggirang
   (會生銹)
21.mnsgirang
   (銹過)
22.msnegirang
   (為了……生銹爭執)
23.mtgirang
   (已經生銹)
24.negirang
   (原本生銹)
25.nkgirang
   (當然會生銹)
26.nsgirang
   (若……生銹)
27.pgirang
   (會使鐵生銹)
28.pneggirang
   (會生銹)
29.pnsgirang
   (弄銹)
30.ppgirang
   (使之生誘)
31.psgirang
   (弄銹)
32.sggirang
   (銹味)
33.sgirang
   (生銹)
34.skgirang
   (會生銹的)
35.sknegirang
   (看成生銹)
36.smggirang
   (容易生銹)
37.spgirang
   (生銹)
38.ssgirang
   (就生銹)
39.tggirang
   (都會生銹)
40.tmggirang
   (專……生銹)
41.tmnegirang
   (專……銹)
42.tnegirang
   (銹……的主人)
43.ttgirang
   (經常處理生銹)
44.sgranga
   (別使……生銹)
45.sgrangan
   (生銹了)
46.sgrangaw
   (讓……生銹)
47.sgrangay
   (就給……生銹)
48.sgrangi
   (讓……生銹)
49.sgrangun
   (要生銹)
50.sgrnganay
   (讓……使生銹)
51.sgrngani
   (讓……生銹)
 
目前無相關詞語
1.Bsiyaq ini jiyi ka pucing do girang nanak da.
   (刀很久沒有使用就會生銹了。)
2.Dgirang ruciq waru ka deini trima gaga.
   (那不洗澡的人頸子有一層污垢。)
3.Dmpsgirang qmada qngqaya ka dhiya.
   (他們是群任意放置工具而使生銹的人。)
4.Dmptgirang xiluy ka qpahun dha.
   (他們的工作撿生銹鐵)
5.Empgirang kana ka xiluy psqixan gaga.
   (那被雨水淋到的鐵器都會生銹。)
6.Empsgirang kana ka xlxiluy ga o hyaun namu hi da? Jiyax namu mdawi na!
   (那些鐵器都要生銹了你們要怎麼處理?你們還在懶惰!)
7.Aji na ggirang o rsuhi bi gluq ayang.
   (若不使之生銹擦防銹油。)
8.Gmgirang bi xiluy ka cimu.
   (鹽容易使鐵生銹。)
9.Gmnegirang ku xiluy pssli ni rsuhan mu gluq ayang.
   (我專收集生銹的鐵用油來擦拭。)
10.Gnegirang mu sminaw ka galiq nii.
   (這麻布是我用來清洗生銹的。)
11.Kana grgirang xiluy ga o nnima?
   (那些都生銹的鐵器是誰的?)
12.Smninaw ku girang o asi kgirang kana ka baga mu.
   (用擦拭生銹的東西手上都是銹。)
13.Kmnegirang qmita yayu hana gndara babuy tama mu ka hiya.
   (他把我爸爸剛用來殺豬的小刀看成是生銹了。)
14.Knsgirang na ka yayu su o mdka girang taan da.
   (你小刀生銹的程度看起來都是銹了。)
15.Aji na ksgirang ka tdruy su o rsuhi ayang.
   (若不使你的車子生銹用防銹油來保護。)
16.Maagirang rnsuhan cimu ka pucing ga da.
   (那刀因被撒了鹽而生銹。)
17.Hmut mggirang gluq ruciq ka waru laqi.
   (孩子脖子上全都是污垢。)
18.Mgirang bi ka pupu tnucing su.
   (你製作的斧頭很容易生銹。)
19.Mkggirang smbeytaq pucing ka baki na.
   (他的爺爺佩掛有銹的刀。)
20.Pnsgirang su ka qngqaya su tgmalu o mkmpsgirang su duri?
   (你較好的工具已經被你銹過了你又要讓它生銹嗎?)
21.Mneggirang bi ka xiluy seedalan bi girang.
   (容易生銹的鐵很會生銹。)
22.Mnsgirang ka xiluy do asi qrqling da.
   (生銹過鐵就會變細。)
23.Msnegirang nami xiluy enlaxan.
   (我們為了廢棄生銹的鐵爭執。)
24.Mtgirang ka puniq su ga, snagi nhari ha.
   (趕快擦拭你已經生銹的槍。)
25.Tna negirang ka sawki o wada mu dpaxan da.
   (原本生銹的鐮刀我已經磨好了。)
26.Nkgirang nanak ka qngqaya su, sqada su ga.
   (因被你丟棄的工具當然會生銹了。)
27.Nsgirang binaw puniq su ga, mha saw smkrawah o!
   (你的槍若生銹看看,真得很可惜喔!)
28.Pgirang bi xiluy ka girang.
   (銹會使鐵生銹。)
29.Ini pneggirang o maaxiluy kiya.
   (不會生銹的是要看鐵的質。)
30.Pnsgirang su ka patus o smayun su sminaw.
   (你把槍弄銹了你會辛苦地擦拭。)
31.Ppgirang na qmada qngqaya o ki meegul na.
   (他習慣丟棄工具而使之生誘。)
32.Ensaan su psgirang inu ka bgurah bi limuk ni da?
   (你把這新的鍋子在什麼地方弄銹的?)
33.Sggirang knux na.
   (有銹的味道。)
34.Xiluy ini sgirang ka erut sapah mu.
   (我房柱是不銹鋼。)
35.Saw skgirang ka xiluy sgrangan.
   (會生銹的鐵容易生銹。)
36.Sknegirang mu qmita ka xiluy mgbanah.
   (我把銅看成是生銹。)
37.Smggirang bi ka yayu skrut ta qnmasan.
   (我們切過醃物的小刀很容易生銹。)
38.Spgirang na psquyux ka sawki kawir na.
   (他將鐮刀淋雨生銹。)
39.Ini biyaw ssgirang na ka bkaruh mu.
   (我的鋤頭很快就生銹。)
40.Tggirang kana ka xiluy ini rsuhi gluq embanah.
   (沒有用紅漆防銹的鐵都會生銹了。)
41.Nii nami tmggirang sminaw xiluy ka sayang.
   (今天我們專在擦拭生銹的鐵。)
42.Tmnegirang ku sminaw xiluy sgrangan ni rsuhan mu gluq embanah o 3 hngkawas da.
   (我專擦紅漆防銹的工作已經三年了。)
43.Tnegirang pucing nii o ddawi na ini smkul qngqaya.
   (這銹刀的主人因懶惰不整理工具。)
44.Ttgirang na xiluy o ki qrapun na.
   (他經常處理生銹的鐵是他的工作。)
45.Hbgani hiyi binaw girang sowki ga mliyus o!
   (生銹的鐮刀傷到身體看看一定會發炎喔!)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang