PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
ghguh

-(動作、行為)
中文翻譯
詞性
(1)

rmngaw txaun gmhguh [抓癢]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(2)

dmuuy kgus kmaguh [用抓癢器抓癢]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(3)

bsbus gnhghan [抓癢摩擦過的痕跡]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Pnbqbuq kacing pghguh ka erut qnalang na.
   (他的圍牆柱子被牛擦身而動搖。)
2.Saw sqbqbuq pneurung sapah pghguh ka kacing.
   (牛老是在房屋的支撐木擦身使房屋動搖。)
3.Ghguh isu ka bukuy baki gaga.
   (你去那祖父的背抓癢。)
4.Dmpghguh rkrak dha pusu qhuni ka dhiya gaga.
   (那些人都是用樹幹底部磨擦止癢。)
5.Dmptghguh rkrak bukuy ka qpahun dha.
   (他們是做背部抓癢的工作。)
6.Empghguh ku qhuni bukuy mu mrkrak balay.
   (我背部很癢要用樹幹底部磨擦。)
7.Emptghguh ku bkiluh dha ka yaku.
   (我是專替患有疥癬的人止癢。)
8.Gghguh mu bkiluh ka kgus nii.
   (這抓子是我用來抓疥癬止癢。)
9.Gmneghguh rkrak ramus na o mluqih da.
   (他的傷痕被磨擦抓癢後已生瘡。)
10.Gneghguh su ka bkiluh mu o wada malu da.
   (你幫我抓癢的疥癬已經好了。)
11.Asi kghguh ka bukuy kacing pneghguh na btunux.
   (石頭磨擦過的牛背已略有抓痕了。)
12.Aji kkghguh ka bukuy su o iya ghghi asi lxani hiya, malu nanak.
   (為了避免你的背部有摩擦的抓痕,發作時不要抓癢會自然好。)
13.Kneghguh hiyi na o msddara da, tnsqian na pghguh btunux.
   (身體太過於用石頭磨擦以致流血。)
14.Mgghguh nami rkrak ka dha nami.
   (我們兩位相互抓癢。)
15.Mghguh bukuy kacing mu ka kacing na.
   (他牛背的磨擦痕跡像我的牛一樣。)
16.Kngkingal pusu qhuni mkghguh ga o endaan pghguh bowyak.
   (每一顆樹根都有被山豬磨擦過的痕跡。)
17.Mkmpghguh ku bukuy mu sunan, ghghun mu ka bukuy su uri.
   (我很想請你為我抓癢,我也會替你抓癢。)
18.Mnegghguh bi pspusu qhuni bkiluh dha ka samat.
   (野生動物很喜歡把疥癬在樹底下磨擦止癢。)
19.Msneghguh ku ini pkhiyi gnhguh na.
   (我為他抓癢無效而生氣。)
20.Npghguh su tmaan su, ki ka mkla bi gmhguh rkrak.
   (你應該請你父親抓癢,因他很會抓癢。)
21.Pghguh btunux ka kacing wiwil muhing o mknhjil isil ka btunux.
   (大象以石頭磨擦止癢時,石頭會移動。)
22.Ini kbkiluh ka babuy o ini pnegghguh .
   (豬沒有長疥癬就不會磨擦止癢。)
23.Pneghguh hini o rqnux, taan mu hnici na ubal.
   (水鹿曾在這裡磨擦止癢,牠留下了體毛。)
24.Ppghguh su manu ka rkrak bukuy su?
   (你要用甚麼在背部抓癢?)
25.Sghguh na wauwa su ka hiyi na ana ungat rkrak ka risaw gaga.
   (那年輕人雖然身體不癢,照樣請你的小姐在他身上磨擦。)
26.Saw skghguh qnalang ka babuy embkiluh.
   (患有疥癬的豬老是在豬欄上磨擦止癢。)
27.Skneghguh mu bkiluh ka rkrak ramus.
   (我把被割傷的當成疥癬來抓癢。)
28.Smgghguh bi ka tbkluhan hiyi.
   (身上有疥癬的會常常抓癢。)
29.Spghguh ta gnhghan dha bkiluh o mru bkiluh.
   (被有疥癬的人磨擦過會被感染。)
30.Tgghguh kana ka kacing do asi klglgi kana ka qhuni.
   (所有的牛在磨擦時,樹木都會搖動。)
31.Tghguh bi kacing ga o keelgan ulan bkiluh.
   (那隻很會磨擦止癢的牛是患有各種疥癬。)
32.Tmneghguh ku bkiluh laqi mu uqun bkiluh.
   (我一直忙於患有疥癬的孩子摩擦止癢。)
33.Ga mtgtuwit ka dudux djima ga o ga pghguh pusu na hi ka bowyak.
   (看到那竹梢在搖擺甩動是因山豬在其根部抽動。)
34.Tgguh pghguh kana ka kacing.
   (牛群都同時發出「guh」的碰撞聲。)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang