PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
gduyung

qngqaya qpahan(農用品)
中文翻譯
詞性
(1)

hnyigan mstudu [培土]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

hangan dxgal [田埂、山脊、後頸、畦]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(3)

hangan alang [部落名]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.dmpgduyung
   (製作培土者)
2.dmptgduyung
   (專門作培土者)
3.dmuyung
   (作田埂)
4.empgduyung
   (要作田埂)
5.emptgduyung
   (專門作田埂)
6.ggduyung
   (用來作培土)
7.gmduyung
   (在做培土)
8.gmnduyung
   (做過培土)
9.gnduyung
   (做過的培土)
10.kgduyung
   (成了培土)
11.kkgduyung
   (為了使……做培土)
12.knegduyung
   (很好的培土)
13.maagduyung
   (成了培土)
14.mgduyung
   (像……培土一樣)
15.mkgduyung
   (來自Gduyung者)
16.mkmpgduyung
   (想要去做培土)
17.mmgduyung
   (剛要培土)
18.mnegduyung
   (有山脊)
19.msnegduyung
   (為了培土……而吵架)
20.mtgduyung
   (露出山脊)
21.negduyung
   (應該……做培土)
22.pgduyung
   (做培土時)
23.pnegduyung
   (像培土狀)
24.psgduyung
   (後頸顯著)
25.sgduyung
   (用來做培土)
26.skgduyung
   (喜歡做培土)
27.sknegduyung
   (當作種……培土)
28.smgduyung
   (需要很多培土)
29.spgduyung
   (託……犁培土)
30.tdgduyung
   (都在做培土)
31.tgduyung
   (……的培土)
32.tmgduyung
   (忙著做田埂)
33.tmngduyung
   (做……培土)
34.tnegduyung
   (做培土的人)
35.ttgduyung
   (忙於做培土)
36.gdyunga
   (種……培土)
37.gdyungan
   (曾做培土)
38.gdyungaw
   (要做培土)
39.gdyungay
   (不要做培土)
40.gdyungi
   (來培土)
41.gdyungun
   (做培土)
42.gdynganay
   (幫……做培土)
43.gdyngani
   (幫……做培土)
 
1.Gduyung bunga.
   (種地瓜的培土。)
2.Dmpgduyung bunga ka dhiya.
   (他們是專門耕種地瓜的培土。)
3.Dmptgduyung ka qpahun dha.
   (他們是做培土的工作。)
4.Empgduyung ku elug slaq ka saman.
   (明天我要做水田的田埂。)
5.Emptgduyung sibus ka qpahun nami.
   (我們專門做甘蔗的培土。)
6.Ggduyung mu ka sakur nii.
   (我用這個犁來作培土。)
7.Mnhdu ku gmduyung do asi kgduyung kana ka qmpahan.
   (我做過培土後整片田地都成了培土。)
8.Kkgduyung kana ka 1 lituk qmpahan ga o asi ka sduuy kacing.
   (為了使一甲農地做培土一定要用牛來耕犁。)
9.Knegduyung gnduyung su o mslagu balay.
   (你犁的培土很直。)
10.Gnyiyungan do maagduyung da.
   (犁過的地都成了培土。)
11.Mgduyung bunga ka gduyung hmaan na tbihi.
   (他把種蘿蔔的培土做成像種地瓜的培土一樣。)
12.Seejiq mkgduyung ka hiya.
   (他是Gduyung的人。)
13.Mkmpgduyung ku ka saman o yaa uri empeeniqun jiyax mu hug?
   (明天我想要去做培土不曉得我有沒有時間?)
14.Mmgduyung ku bi siida, asi lu mgrung ka sakur da.
   (我剛要培土的時候犁器突然斷裂。)
15.Mnegduyung bi ka dgiyaq nami hiya.
   (我們那裏的山嶺有很多山脊。)
16.Msnegduyung nami dgril bi iyax na.
   (我們為了培土的間隔窄小而吵架。)
17.Ga mtgduyung ga ka dgiyaq o ki ka qan mu bi mirit.
   (那露出弧山脊的山嶺是我常捕獲到山羊的地方。)
18.Negduyung su nhari ka hmaan su, ki ha malu karat.
   (趁著天氣好的時候,趕快做培土種植。)
19.Pgduyung su o qlhangi bi ka btunux ha, gmrung sakur o!
   (你要做培土時小心石頭,會使犁具斷裂!)
20.Ini pnegduyung ka gnduyung na.
   (他做的培土不像培土的形狀。)
21.Psgduyung bi waru na ka baki mu.
   (我爺爺的後頸很顯著。)
22.Malu bi sgduyung ka qngqaya triya qeepah.
   (農機很適合用來做培土。)
23.Kana saw hmaan na o saw skgduyung ka tama mu.
   (我父親喜歡做培土用來種植。)
24.Sknegduyung na bunga ka gduyung sibus.
   (他把種甘蔗的培土當作種地瓜培土。)
25.Smgduyung bi ka mhuma bunga.
   (種地瓜需要做很多的培土。)
26.Spgduyung su knan ka qmpahan su o mha mu bi mk3 jiyax.
   (你託我犁培土的田地需要三天的時間。)
27.Tdgduyung kana o tmgeayug ka hiya.
   (每個人做培土而他在挖溝。)
28.Tgduyung hmaan tbihi ka llabang.
   (種蘿蔔的培土要寬的。)
29.Nii nami tmgduyung slaq.
   (我們忙著做水田的田埂。)
30.Tmngduyung ku hmaan mu tmurak bawa ka skrbuk mu.
   (我做茄子的培土使我很勞累。)
31.Tnegduyung nii o hiya ka emptgduyung.
   (做這培土是他的專長。)
32.Ttgduyung na mtbiyax o ini qita karat.
   (他忙於做培土時不會看時間。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang