PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
gdgut

-(動作、行為)
中文翻譯
詞性
(1)

rmngaw txaun gmdgut [磨成……]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(2)

qngqay jiyun pteemu [磨具]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Empddgit hmnang sbghuran ka qhuni ga mgdgut gaga.
   (那互相摩擦的樹被風吹時會發出摩擦的聲音。)
2.Dgitun phnang bgihur ka qhuni ga mgdgut gaga.
   (貼在一起的樹幹被風吹時會發出磨擦聲。)
3.Gdgut pteemu ka sapuh gaga.
   (把那藥磨成粉。)
4.Gdgdan ga o ggdgut su manu?
   (那磨器是你用來磨甚麼的?)
5.Asi kgdgut elug paru ka ribaw tdruy .
   (車的輪子成為大馬路的磨具。)
6.Kkgdgut su puyun ka hlama o iyah gmdgut gdgdan mu.
   (你要磨來煮米糕的用我家的研磨機磨。)
7.Kmgdgut ku buwax dhquy puyun mu hlama Klmukan.
   (我想磨糯米煮年糕。)
8.Ma maagdgut na ka gdgut su da?
   (你的磨石器怎麼會變成他的了?)
9.Mgdgut nami pkiyux tluung.
   (我們坐著推擠磨擦。)
10.Mkmgdgut tluung kiyig wauwa ka risaw gaga.
   (那男的想要坐在女人旁推擠磨擦。)
11.Mnegdgut bi mqrig rbagan powsa huaw ka Truku.
   (太魯閣族喜歡在夏天把山胡椒磨成水來喝解渴。)
12.Msnegdgut nami btunux ini qdhriq gndgdan na.
   (我們為了他沒有把石頭磨的光滑吵架。)
13.Muda pgdgut qdrux ka tdruy mu.
   (我的車子擦撞牆過。)
14.Ini pnegdgut hlama ka Truku.
   (太魯閣族不會磨糯米糕。)
15.Wada ptgdgut ribaw tdruy ka huling.
   (狗被車輪輾死。)
16.Hlmaun mu o mha ku sgdgut gdgdan tama mu.
   (我要煮的米糕去我父親研磨機那裏磨。)
17.Saw skgdgut hlmaun ka Klmukan.
   (河洛人很喜歡磨要煮的年糕。)
18.Sknegdgut na buwax dhquy gmdgut ka layan.
   (他把磨綠豆當作是磨糯米一樣。)
19.Smgdgut bi mqrig ka payi na.
   (他的祖母費很多工夫磨山胡椒。)
20.Spgdgut mu btunux ka rkrak qaqay mu.
   (我把腳癢處在石頭上磨擦。)
21.Tdgdgut hlmaun kana do asi ku cikan hlama ka yaku da.
   (所有的人都磨糯米糕我就搗米糕了。)
22.Tgdgut bi tluung kiyig risaw mu ka wauwa na.
   (他的女孩很喜歡依偎在我男孩子身邊。)
23.Gisu nami tmgdgut btunux pspingun.
   (我們忙著在磨石當裝飾品。)
 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang