PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
gaus

qnqaya tminun(編織工具)
中文翻譯
詞性
(1)

sudu snkrigan [剮麻後剩餘的皮]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.dmptgaus
   (收剮麻後的餘皮者)
2.empgaus
   (要用剮麻後的餘皮)
3.emptgaus
   (要收集……剮麻後的餘皮來)
4.geegaus
   (那些剮麻後的餘皮)
5.ggaus
   (用來……剮麻後的餘皮)
6.gmgaus
   (只……剮麻後的餘皮)
7.gmnegaus
   (收集了剮麻後的餘皮)
8.gnegaus
   (用剮麻後的餘皮作……)
9.kgaus
   (都是剮麻後的餘皮)
10.kkgaus
   (若要……剮麻後的餘皮)
11.kmnegaus
   (當作……剮麻後的餘皮)
12.knegaus
   (很多剮麻後的餘皮)
13.maagaus
   (剮麻後變成餘皮)
14.mnegaus
   (剮麻後的餘皮多)
15.msnegaus
   (搶著剮麻後的餘皮)
16.mtgaus
   (露出剮麻後的餘皮)
17.negaus
   (取至剮麻後的餘皮)
18.nkgaus
   (若……剮麻後的餘皮)
19.pgaus
   (剮過的餘皮很多)
20.pnegaus
   (會有剮麻後的餘皮)
21.sgaus
   (很多剮麻後的餘皮)
22.sggaus
   (剮麻後的餘皮味)
23.skgaus
   (老是喜歡收集剮麻後的餘皮)
24.sknegaus
   (當成剮麻後的餘皮)
25.smggaus
   (拿很多剮麻後的餘皮)
26.spgaus
   (讓……載運剮麻後的餘皮)
27.tggaus
   (都在收集剮麻後的餘皮)
28.tmgaus
   (拿剮麻後的餘皮)
29.tmnegaus
   (收集過剮麻後的餘皮)
30.tnegaus
   (收集剮麻後的餘皮主人)
31.ttgaus
   (為了收集剮麻後的餘皮)
32.taagusa
   (別收集剮麻後的餘皮)
33.taagusan
   (已收集剮麻後的餘皮)
34.taagusaw
   (要替……收集剮麻後的餘皮)
35.taagusay
   (要收集……剮麻後的餘皮)
36.taagusi
   (去收集剮麻後的餘皮)
37.taagusun
   (要讓……剮麻後的餘皮)
38.taagsanay
   (不要替……收剮麻後的餘皮)
39.taagsani
   (替……收集剮麻後的餘皮)
 
目前無相關詞語
1.Gaus snkrigan o malu bi sbubung pusu krig.
   (剮麻後的餘皮作為覆蓋苧麻根很好。)
2.Dmptgaus kana ka dhiya gaga.
   (他們都是收剮麻後的餘皮的人。)
3.Empgaus kana ka bubung mu pusu krig.
   (我要用剮麻後的餘皮覆蓋苧麻的根部。)
4.Emptgaus ku snkrigan kyikuyuh bubung mu pusu usik qapal.
   (我要收集婦女們剮麻後的餘皮來覆蓋我種的生薑。)
5.Kana geegaus ga o yaku ki da.
   (那些剮麻後的餘皮都給我好了。)
6.Ggaus mu mapa sayang ka brunguy .
   (今天我要用背簍來揹剮麻後的餘皮。)
7.Usa gmgaus pssli ka sayang apa ta saman.
   (今天去收集明天要搬的剮麻餘皮。)
8.Gmnegaus ku snkrigan kyikuyuh alang hini o ki ka wada mu psbragan pusu mami.
   (我收集了這個部落女人剮麻後的餘皮,用來堆爛在橘子的根部。)
9.Gnegaus mu pkdakil ka sari mu.
   (我用剮麻後的餘皮作芋頭的肥料。)
10.Asi kgaus kana ka snkrigan kuyuh.
   (滿地都是婦女們剮麻後的餘皮。)
11.Saw kkgaus kana ka psaun su qmpahan o empkhnu gaus ki da.
   (若你土地都要覆蓋剮麻後的餘皮需要多少的量。)
12.Kmnegaus qmita sudu bhngil ka laqi su.
   (妳的孩子把芒草渣看成剮麻後的餘皮。)
13.Knegaus snkrigan kuyuh mu o ini mu qjii mapa 1 jiyax.
   (我太太剮過苧麻後的餘皮我一天搬不完。)
14.Snkrigan do maagaus da.
   (剮麻後變成餘皮了。)
15.Naqih ka bubu krig o mnegaus balay.
   (苧麻長不好就會剮麻後的餘皮多。)
16.Msnegaus nami empgeeluk gmabul brunguy.
   (我們搶著把剮麻後的餘皮裝在背簍裡。)
17.Mtgaus knthngay lubuy ka napa na.
   (他揹剮麻後的餘皮露出來了。)
18.Negaus bubu mu ka napa mu shiga.
   (昨天我揹我媽媽剮麻後的餘皮。)
19.Nkgaus bi kana ka sbubung ta bunga hki msa ku smulu.
   (我希望覆蓋地瓜的都是剮麻後的餘皮該多好。)
20.Pgaus bi ka krig nhuma su.
   (你種的苧麻剮過的餘皮很多。)
21.Malu bi ka krig o ini hari pnegaus skrigan.
   (好的苧麻剮麻時餘皮不多。)
22.Sgaus ka krig na.
   (她的苧麻剮麻後的餘皮很多。 )
23.Sggaus knux na.
   (有剮麻後的餘皮的味道。)
24.Ma su saw skgaus hyaun su?
   (你老是喜歡收集剮麻後的餘皮要做甚麼?)
25.Sknegaus mu qmita ka tnucing bsiyaw.
   (我將被搗碎的月桃樹看成為剮麻後的餘皮。)
26.Ma su smggaus balay hiyaun su?
   (你拿那麼多的剮麻後的餘皮要作什麼?)
27.Spgaus na phaqul ka laqi na.
   (他讓他的孩子載運剮麻後的餘皮。)
28.Tggaus kana do asi ku alax yaku da.
   (每個人都在收集剮麻後的餘皮而我放棄。)
29.Manu sun su haya tmgaus bubung su pusu manu?
   (你為什麼要拿剮麻後的餘皮,要拿來覆蓋什麼根部呢?)
30.Tmnegaus ku bitaq mu ptkuun mubung ka pusu qlupas.
   (我一直收集剮麻後的餘皮等到把桃子根部覆蓋完為止。)
31.Tnegaus nii o ga na sliun nanak ka nhiya.
   (這個苧麻的主人他自己在收集剮麻後的餘皮。)
32.Ttgaus na o asi tgimax kyikuyuh smkrig gmnama smli gaus.
   (他為了收集剮麻後的餘皮就跟在剮麻中的婦女當中。)
 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang