PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
gasil

-(日用品)
中文翻譯
詞性
(1)

snuyuk bbukuy [繩子]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

hangan seejiq [人名]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(3)

qngqaya dnamux sapah [屋頂的樑木]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.Geagiq mu smlagu blbil ka gasil nii.
   (這繩子是我用來拉直不齊的東西。)
2.Aji qqeagiq ka smnlaan su o asi su ka sblbil gasil.
   (為了使你做的不傾斜你必須拉一條線拉齊。)
3.Ini tuku ka gasil qnawal do, asi kealu gasil nuqih kana ka alu qlubung nami.
   (因鐵絲拉線不足,所以我們只好用苧麻纖維當延長線。)
4.Msnpealu nami gasil wada pstqun bowyak.
   (我們為了做的陷阱延長線被山豬弄斷而發生爭執。)
5.Npealu su gasil urat ki ka ini qstuq.
   (你應該用魚線做陷阱的延長線才不會斷掉。)
6.Miyah sgealu gasil urat mu ka hbaraw bi.
   (很多人來依靠我的魚線做陷阱延長線。)
7.Eluan mu gasil ka qlubung mirit.
   (我用苧麻纖維線來捉山羊的陷阱延長線。)
8.Eleani gasil ngahi ka urat rqling nii.
   (這細的魚線拿來做釣魚的延長線。)
9.Mangal gasil.
   (拿繩子。)
10.Geaxa mu lmihug ka gasil nii.
   (這個線是我用來穿白骨項鍊的。)
11.Mkyiayug powsa gasil.
   (沿山谷設陷阱。)
12.Pkbanah rmisuh ka gasil towkan.
   (把那背網線染紅。)
13.Ppbanah mu rmisuh gasil cinun towkan ka qmagas.
   (薯榔是我用來染紅編背網的線。)
14.Ga ku kmbayu pha gasil dgiyaq hiya o ida bi saw aji mhuya!
   (我專在窄小的山上放套腳陷阱應該沒有問題喔!)
15.Sbragay ta ka gasil tbabaw.
   (我們要把套腳陷阱的繩子弄長些。)
16.Sbrganay ta haya smuyuk ka gasil kacing na.
   (他放牛的繩子我們替他編長一點。 )
17.Iya ha sbrgani smuyuk ka gasil libaw na.
   (他用來裝設套頸陷阱的繩子不要幫他編的太長。)
18.Nbeyhuy binaw gasil sapah su ga, sita su huya sun ptgmiya?
   (你房頂的樑木彎彎曲曲看看,看你怎麼壓綁?)
19.Gbkug mu smmalu sapah blbil ka gasil nii.
   (這繩子是我用來作為蓋房子的準線。)
20.Knbkug dha o mdka bnrbil gasil.
   (他們所排列的就像繩子拉過的一樣。)
21.Bkuy mu qhuni ka gasil nii.
   (這繩子我要綁木頭的。)
22.Bnkuy mu mnlala ka gasil nii, iya ququ smudal da.
   (這繩子我用過好幾次當然會變舊。)
23.Embblbil nami gasil psdka brax.
   (我們在拔河比賽。)
24.Gnblbil mu mnlala bi tdruy mntucing ayug ka gasil nii o ini huya na.
   (到現在還完好如初的這繩子,是我用來拉過很多次掉落山谷的車子。)
25.Mkblbil ka gasil dngil.
   (橡皮會拉長。)
26.Ini pkblbil ka gasil nuqih.
   (麻繩不會伸縮。)
27.Ini pnegblbil gasil smlagu smmalu ka luhay na.
   (他做建築很專業不需要拉線。)
28.Qtaan mu mtgbreebu ka ga mu psaan gasil do mdamat endaan samat ka sayang uri da.
   (我看到我放陷阱的地方被人破壞,現在變成荒涼沒有獵徑了。)
29.Bbsqur mu ngiyaw ka gasil nii.
   (這條繩子我要用來勒死貓。)
30.Gbsqur mu huling ka gasil nii.
   (這條繩子是我要用來勒死狗。)
31.Gnbsqur mu quyu mnlala ka gasil nii.
   (我很多次用這條繩子吊死蛇。)
32.Bsqranay saku ha huling ka gasil towkan mu.
   (你不要把我背網的線拿去勒死狗。)
33.Ggdangar mu pais mkuy ka gasil nii.
   (這繩子是我用來綁壓敵人的陷阱。)
34.Gdawi mu lmibaw ka gasil nii.
   (這個繩子是我隨意用來設套腳陷阱過。(太魯閣族諺語))
35.Tdhgani mkuy qhuni phaal su ka gasil nii.
   (這繩子用來綁你要扛的木頭。)
36.Gmdriq ku pha gasil o ki ka tlayan bi bowyak.
   (我選在山角放置陷阱比較容易捕捉山豬。)
37.Ddurang su manu ka gasil gaga?
   (那套頸陷阱你要用來抓哪種獵物?)
38.Egul mu muhing kacing ka gasil nii.
   (這繩子是我拴牛鼻用的。)
39.Maaegul ka snuyuk mu gasil nuqih da.
   (我編的苧麻線變成繩子了。)
40.Mnegul ku gasil bhniq ngahi o wada mtucing ska qsiya da.
   (我曾拴住魚竿線時,都掉落到水中了。)
41.Tmnegul ku kacing smuyuk gasil.
   (我曾專門編織拴牛繩子。 )
42.Ulaw ta gasil papak ka rudux gaga.
   (我們把那隻雞的腳拴住。)
43.Mkmgaaw ku rrqling ka gasil.
   (我想要挑細的繩子。)
44.Empeegaing bi ka saun mu pha gasil.
   (我要放陷阱的地方很遠。)
45.Gasil kacing.
   (牛的繩子。)
46.Dmptgasil ka qpahun dha.
   (他們的工作是編繩子的。)
47.Empeegasil manu ka ga su siyukun gaga?
   (你在編的要成什麼繩子?)
48.Emptgasil nami sapah ka yami.
   (我們專門做房子屋頂的樑木。)
49.Gmgasil nuqih smuyuk ka hiya o yaa na hyaun pini.
   (他挑選苧麻纖維編成繩子,不曉得他要拿來作什麼?)
50.Gmnegasil ku kacing negay laqi ka seegul mu mirit.
   (我栓羊的繩子是孩子給我的牛繩。)
51.Gnegasil mu urat kana ka gasil nuqih mu.
   (我的麻繩是用筋線換來的。)
52.Kana gsgasil ga o bbkuy su manu?
   (那些每一條繩子是要綁什麼?)
53.Asi kgasil nuqih kana ka snuyuk mu o ana ima smkuxul marig?
   (任何人喜歡買我用麻編成的所有繩子。)
54.Kkgasil nuqih kana ka siyukun su o empaah inu ka nuqih su?
   (你要編的都是麻繩的話,苧麻纖維要從那裏來呢?)
55.Kmnegasil bsiyaw gasil mu nuqih ka hiya.
   (他把我苧麻繩當作是月桃編的繩子。)
56.Knegasil sapah mu o qqthur ni rrqling.
   (我家屋頂的樑木很多有粗的有細的。)
57.Maagasil kacing ka qwarux snuyuk .
   (用黃籐編的繩子用作牛繩。)
58.Mggasil uqun ka papak qihung.
   (覃草吃起來韌性像繩子。)
59.Msnegasil nami urat egul bhniq ngahi.
   (我們為綁在魚竿上的筋線而爭吵。)
60.Gaga mtgasil ga ka gasil kacing su.
   (那露出來的繩子是你的牛繩。)
61.Negasil kacing ka nii mu sbkuy qhuni.
   (我綁木頭的繩子原來是牛繩。)
62.Nkgasil bi nuqih ka siyuki na hki msa ku.
   (我希望他編的是麻繩該多好。)
63.Ini paagasil kacing ka snuyuk na.
   (他編的繩子不像牛繩。)
64.Pnegasil na tbabaw smuyuk o malu bi stbabaw.
   (他編的套腳陷阱適合作套腳陷阱的線。)
65.Ini pneggasil snuyuk na ka hana pbaya.
   (他還未熟練,所編的不像繩子。)
66.Ppgasil na towkan psuyuk knan ka tama mu o tmgsa balay.
   (我爸爸依照編背網的線,他很細心地教我。)
67.Wada ptgasil haut towkan tbsqur ka tama na.
   (他爸爸為了用背網的梱帶上吊自殺。)
68.Sgasil qlubung ka sapah na.
   (他家大部分是套腳陷阱的線。)
69.Saw skgasil siyukun dha ka emptsamat.
   (獵人老是編捕捉獵物的繩子。)
70.Sknegasil mu bsiyaw qmita ka wahir qmgi.
   (他把藤蔓當作是月桃樹的繩子。)
71.Smggasil bi ka lala bkiyun.
   (很多要綁的需要很多的繩子。)
72.Spgasil na kacing smuyuk ka qwarux.
   (他把黃藤編成牛繩。)
73.Tggasil na bhniq o ga asi qmi smuyuk.
   (他拼命地在編捕捉獵物的線做獵物的套索。)
74.Nii nami tmggasil towkan mcinun nami lala towkan.
   (我們要編很多的背網我們正忙著編背網的線。)
75.Ida ta tmnegasil bhniq kana ka snaw Truku.
   (太魯閣族的男人都曾編過捕捉獵物的線。)
76.Tnegasil wahug gaga o hiya ka smnuyuk.
   (背帶是他編的。)
77.Ttgasil dha o ga mtbiyax bi sayang.
   (他們現在忙著編繩子。)
78.Knegbalay dahaw na ga o mdka bnlbil gasil knslagu.
   (他放置的捕捉器水平如拉過水平線一樣直。)
79.Empggimax nami ka pha gasil, ki nanak ka biqan utux o ki ka maangal.
   (我們要一起放陷阱,誰運氣好就會獵到。)
80.Psgmrangan bi ka bbuyu o malu bi psaan gasil ka lqlaq na.
   (叢林的山壁隘口很好放陷阱。)
81.Mha ku sggtuwit smluhay qmada uyug ulan gasil ka yaku.
   (我要跟著去練習甩鏈球 。)
82.Qmada uyug ulan gasil o asi ka sgtuwit qmada.
   (甩鏈球時必須轉身甩球。)
83.Sknegumu mu blbil ka gasil o ini pkblbil.
   (我把繩子當作橡皮拉而不會像橡皮伸縮。)
84.Tggut blbil gasil ngahi tjiyal ka qsurux.
   (魚被釣到正拉扯魚線中。)
85.Asi khabuk gasil nuqih ka shabuk nami laqi seuxal.
   (我們孩童時束上麻纖維編的腰帶。)
86.Risaw ku do ini ku kmhabuk gasil nuqih da.
   (我長大後我不想用苧麻纖維編的腰帶了。)
87.Mneghabuk bi gasil ka Truku seuxal.
   (以前太魯閣族人喜歡用線編腰帶。)
88.Saw skhabuk gasil ka Truku seuxal.
   (以前的太魯閣族人喜歡用繩子束上腰帶。)
89.Sknhabuk na gasil hmabuk ka wahir.
   (他把藤蔓當作繩子來束腰。)
90.Bnkgan su tleengan ka knhagat na o mdka bnlbil gasil knslagu.
   (你排列的椅子直的像用繩子拉的一樣。)
91.Hnaay ta musa pha gasil ka qrunang bnsiyaq pnsangay.
   (我們剛去設置很久沒有放陷阱的獵場。)
92.Yami o emptharis nami steetu dgiyaq sipaw gaga pha gasil mirit.
   (我們要在對面山的斜上坡設置山羊的陷阱。)
93.Hharis mu steetu smpung kmbragan elug ka gasil nii.
   (這繩子是我用來測量做向上斜的路。)
94.Ini pnegharis ppowsa na gasil mirit ka tama mu gmnsteetu kuxul na.
   (我爸爸不會沿著斜上坡設置山羊的陷阱喜歡在陡峭放陷阱。)
95.Haut towkan mu ka gasil nii.
   (這繩子是我背網上的捆繩。)
96.Gasil nii mu syukun o empeehaut towkan tama mu.
   (我編的這個繩子要成為我父親背網的捆繩。)
97.Isu o ghaut brunguy smuyuk gasil nuqih.
   (你用苧麻纖維編背簍的捆繩。)
98.Hmnaut nami wahir ka yami o ida mdka bi hnaut gasil wada dhuq sapah ka napa nami.
   (我們用過藤蔓來捆緊東西跟捆繩一樣地能揹到家裏。)
99.Kkhaut gasil nuqih ka syukun su o iyah mangal nuqih mu.
   (你要編捆繩用的苧麻纖維就來拿我的。)
100.Ungat ka gasil do mhaut ku wahir.
   (沒有捆繩的話我就用藤蔓來綁了。)
101.Hawday ta gasil kana ka napa.
   (所有要揹的我們用繩捆緊。)
102.Gmhbalut namu dgiyaq pha gasil mirit o ida namu maangal lala.
   (你們選在山尖放置的山羊陷阱一定會捉到很多。)
103.Hhghug mu qsiya ka gasil nii.
   (這繩子是我用來打水的。)
104.Tthjiyal na malu psaan gasil o ki nhiya.
   (找到放陷阱好的地方是他拿手。)
105.Hlwaxun mu dmaus ka ngalan gasil sapah.
   (我要把屋頂的橫木削細一點。)
106.Gmnhmut ku powsa gasil o tlayan tbowki kumay.
   (我隨意設的陷阱捉到公熊。)
107.Phnangay su ka ga mu psaan gasil.
   (你別在我放陷阱的地方出聲。)
108.Sknhrus na qmita ka dgiyaq do laxan na powsa gasil da.
   (他看山當作山坡地就放棄設陷阱。)
109.Tteini dha usa pha gasil o psraan nami mkan samat.
   (那些沒有去打獵的,我們讓他們羡慕吃獸肉。)
110.Gasil nuqih ka nii.
   (這是苧麻繩。)
111.Bkuy mu djima ka gasil nii.
   (這條繩子是我用來綁桂子的。)
112.Wada powsa gasil dgiyaq ka tama mu.
   (我爸爸到上設陷阱了。)
 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang