PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
gasig

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

kiyig [鄰接、隔壁、鄰居]
----------------------------------------------

psping(副詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.dmgasig
   (旁邊者)
2.dmpgasig
   (使……旁邊者)
3.dmpggasig
   (並列者)
4.dmpsgasig
   (使……並排的人)
5.dmptgasig
   (專門坐……旁邊者)
6.empggasig
   (會……在一起)
7.empsgasig
   (叫……旁邊)
8.emptgasig
   (要在……身邊)
9.ggasig
   (若要……在一起)
10.gmnegasig
   (尋找……在一起)
11.gnegasig
   (在旁邊)
12.kgasig
   (在……身邊)
13.kkgasig
   (要……旁邊)
14.kmnegasig
   (原本……身邊)
15.kmtgasig
   (想……旁邊)
16.knegasig
   (靠近的樣子)
17.mggasig
   (相鄰)
18.mkmgasig
   (想……相鄰)
19.mkmptgasig
   (想讓……旁邊)
20.mneggasig
   (曾經一起)
21.msnegasig
   (為了……一起互相吵架)
22.mtggasig
   (相鄰)
23.ntgasig
   (若……旁邊)
24.pggasig
   (讓……相鄰)
25.pnsgasig
   (被……旁邊)
26.pntgasig
   (讓……旁邊)
27.ppgasig
   (要讓……一起)
28.psgasig
   (在一起)
29.ptggasig
   (因……傳染而死)
30.sgasig
   (在旁邊的原因)
31.skgasig
   (老是……旁邊)
32.sknegasig
   (像……貼近一樣)
33.smggasig
   (需要……一起)
34.spgasig
   (使……旁邊)
35.tgasig
   (在……身邊)
36.tggasig
   (都相鄰)
37.tmggasig
   (只……旁邊)
38.tmnegasig
   (在……旁邊)
39.tnegasig
   (曾經……相鄰)
40.ttgasig
   (經常……身邊)
41.tgsiga
   (不要……身邊)
42.tgsigan
   (在……旁邊)
43.tgsigaw
   (要坐在……旁邊)
44.tgsigay
   (別……旁邊)
45.tgsigi
   (去……相鄰)
46.tgsigun
   (要……一起)
47.tgsganay
   (別……旁邊)
48.tgsgani
   (讓……為伍)
目前無相關詞語
1.Mggasig namu pngahi o qlhangi bi ka negul ngahi namu mgeegul .
   (當你們坐在一起釣魚時,要小心你們的魚線會相互纏結。)
2.Gasig mu bi ka hiya o mgkla nami bi.
   (在我旁邊的這人,我們彼此非常了解。)
3.Dmgasig tluung kiyig rdanan ka laqi.
   (孩子坐在他們父母的旁邊。)
4.Dmpgasig tluung kiyig wauwa ka drisaw gaga.
   (男青年要坐在女孩子的旁邊。)
5.Dmpggasig mkug tleengan mddungus ka qpahun dha.
   (他們的工作是安排椅子使夫妻坐在一起。)
6.Dmpsgasig ptluung risaw ni wauwa ka dhiya.
   (他們安排男女青年坐在一起。)
7.Dmptgasig kiyig wauwa ka drisaw.
   (男青年專門坐在女孩子的旁邊。)
8.Empggasig nami tluung ka laqi su.
   (你的孩子我們會坐在一起。)
9.Empsgasig ku phiyug kiyig su lqian mu.
   (我要叫我的孩子站在你旁邊。)
10.Emptgasig ku mhiyug kiyig tama mu.
   (我要站在我爸爸的身邊。)
11.Ggasig ta tluung matas o iya ta plealax mdduy baga.
   (若要坐在一起讀書我們手握著不放。)
12.Gmnegasig ku ini tgsigi seejiq ka yaku.
   (我尋找沒有伴的人在一起。)
13.Gnegasig mu matas munan o lala bi snlhayan mu munan.
   (我在你們旁邊讀書,從你們身上學習很多。)
14.Asi kgasig hyaan, ma su jiyax msiqa.
   (你就在他身邊,怎麼還在不好意思。)
15.Kkgasig su mtaqi knan o iya bi psnguq muhing.
   (你要睡在我旁邊你絕不要打鼾。)
16.Hiya ka kmnegasig bi knan o wada isil da.
   (他原本要來我這裡,去別的地方了。)
17.“kmtgasig ku sunan psapah”msa ka kmsteita kiya.
   (那很親切的人說:「我想在你旁邊蓋房子。」)
18.Knegasig dha o mdka ga msqapah.
   (他們靠在一起像是粘起來。)
19.Mggasig ka qmpahan nami ga, mggkla nami bi.
   (我們的田地相鄰,我們彼此很熟悉。)
20.Mkmgasig ku sunan phiyug sapah.
   (我想和你相鄰蓋房子。)
21.Mkmptgasig ku laqi mu sunan ka smkrig.
   (我想讓我的孩子在你旁邊剮麻。)
22.Mneggasig nami bi matas o wada maabukung ka hiya da.
   (我們一起讀書的人他已經成為首長了。)
23.Msnegasig nami ini tduwa tgsigan.
   (我們為了不能在一起互相吵架。)
24.Ga mtggasig mtaqi kana ka bru babuy.
   (小豬都聚集在一起睡覺。)
25.Ntgasig su mtaqi hyaan binaw, rhrhun su na ni aji mha qnmi su.
   (你若在他旁邊睡看看,他會使你翻來覆去而睡不著的。)
26.Pggasig ptluung ka laqi tgseesu.
   (讓文靜的孩子相鄰而坐。)
27.Pnsgasig ku dha grung tama su ka yaku.
   (我被安排在你父親埋伏獵物出入口的旁邊。)
28.Pntgasig su knan ka laqi su o malu bi tgsigan.
   (你讓你的孩子坐在我旁邊很好相處。)
29.Ppgasig mu sunan dmgsay qabang ka wauwa mu.
   (我要讓我女兒和妳一起理經布毯。)
30.Iya psgasig tluung spjian bi seejiq.
   (不要和頑固的人在一起。)
31.Wada ptggasig mnarux meeru ka baki na.
   (她祖父因被傳染病感染而死了。)
32.Manu pusu na sgasig su qmpah hyaan?
   (你在他旁邊工作到底是什麼原因?)
33.Saw skgasig wauwa su tluung ka risaw gaga.
   (那男青年老是坐在你女孩的旁邊。)
34.Sknegasig na buan na tgasig ka tama.
   (他貼近父親像貼近母親一樣。)
35.Smggasig bi ka hbaraw laqi.
   (孩子多了很需要和他們在一起。)
36.Spgasig na kiyig tdruy mu ka tdruy tama su.
   (他使你父親的車子停在我車的旁邊。)
37.Ima ka tgasig muuyas sunan shiga.
   (昨天在你身邊唱歌的人是誰?)
38.Tggasig mhiyug kana o wana hiya ka saw tqring qhuni ini pggasig.
   (每個人都相鄰站一起唯獨他 像被鋸斷的木頭獨自站在那裡。)
39.Manu sun su haya tmggasig hyaan, hmuya ka msgasig su knan?
   (你為什麼只在他旁邊,為何不在我旁邊?)
40.Tmnegasig ku pbiyi qmpahan tama su.
   (我在你父親工寮旁邊蓋工寮。)
41.Tnegasig ku hyaan o ga rrihan taxa da.
   (我曾經和他相鄰而現在被人取代了。)
42.Ttgasig na buan ka laqi ga o ungat rrihan.
   (那小孩子經常在母親身邊沒有人能替代。)
43.Mggmlux bi mggasig tluung tkpiyung embahang kari Utux Baraw ka tama ni bubu mu.
   (我的父母並排坐著傾聽上帝的話。)
44.Nkhini bi ka isu uri hki, naa ta mggasig ga!
   (若你來這裡住我們就成鄰居了!)
45.Gmeisu tggasig tluung ga o kika lupung mu.
   (那找你坐在一起的就是我的朋友。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang