PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
garang

-(動作、行為)
中文翻譯
詞性
(1)

rmngaw txaun gmarang [耙開]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(2)

pslhpis gnutu [使堆積變薄]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(3)

peerana knlabang [拓寬]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(4)

yayung mskuwah [河川寬闊]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(5)

kmuwah pnhdagan [耙開日曬的]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.empgarang
   (傳播)
2.empkgarang
   (會寬闊)
3.ggarang
   (用來……耙開)
4.gmarang
   (耙開日曬的)
5.gmnarang
   (曾傳)
6.gnarang
   (耙開過日曬的)
7.kgarang
   (都成了寬闊)
8.kkgarang
   (變為寬闊的)
9.kmnegarang
   (看成是寬闊的)
10.knegarang
   (寬闊的)
11.maagarang
   (變成寬闊的)
12.mgarang
   (要耙開日曬的)
13.mggarang
   (像……寬闊的一樣)
14.mkgarang
   (遍及)
15.mkmgarang
   (想要耙開日曬的)
16.mnegarang
   (堆積的……)
17.mneggarang
   (順暢)
18.mnkgarang
   (寬闊的)
19.msnegarang
   (為了耙開……而吵架)
20.mtgarang
   (露出寬闊)
21.negarang
   (應該……耙開)
22.nkgarang
   (希望……寬闊)
23.pgarang
   (使……耙開)
24.pkgarang
   (寬闊)
25.pnegkgarang
   (會成寬闊)
26.pnkgarang
   (耙開過日曬的)
27.ppgarang
   (為了宣導)
28.ptgarang
   (為了宣傳……而殉道)
29.sgarang
   (把……耙開)
30.sggarang
   (沿著寬闊)
31.skgarang
   (老是翻動)
32.sknegarang
   (把……當作寬闊)
33.smmgarang
   (很煩的耙開)
34.spgarang
   (請……耙開)
35.tgmarang
   (忙著耙開)
36.tmggarang
   (在忙於耙開)
37.tmnegarang
   (尋找寬闊的)
38.tnegarang
   (耙開……的主人)
39.ttgarang
   (經常耙開)
40.granga
   (別……耙開)
41.grangan
   (把……耙開)
42.grangaw
   (把……耙開)
43.grangay
   (讓……耙開)
44.grangi
   (去耙開)
45.grangun
   (要耙開)
46.grnganay
   (別……耙開)
47.grngani
   (幫……耙開)
 
目前無相關詞語
1.Garang isu ka payay pnhdagan gaga.
   (你把曬的稻穀耙開。)
2.Empgarang kari Utux Baraw ka tama na.
   (他爸爸是傳播上帝的福音。)
3.Empkgarang ka yayung ga da.
   (那條溪水面將會寬闊。)
4.Ggarang mu mhidaw payay ka kgus nii.
   (這耙子是我用來耙開日曬的稻穀。)
5.Asi kgarang kana ka yayung ungat qowrux na.
   (溪水都成了寬闊沒有水浪。)
6.Kkgarang na ka yayung ga o aji empsgsayang.
   (那溪水不會馬上變為寬闊的。)
7.Kmnegarang gmeuqu qmita gsilung yayung ka hiya.
   (她誤把深水看成是寬闊的溪水。)
8.Knegarang na ka yayung ga o ana laqi tduwa mkraaw.
   (那寬闊的溪水的連孩子都可以涉水。)
9.Maagarang kana ka nqowrux.
   (原來大的河床都變成寬闊的。)
10.Mgarang ku pnhidaw mu payay ka sayang.
   (現在我要耙開日曬的穀物。)
11.Mggarang yayung nami hi ka garang yayung gaga.
   (那寬闊的河床像我們那裡一樣。)
12.Wada mkgarang ana inu ka hangan su.
   (你的名聲遍及任何地方。)
13.Mkmgarang ku mhidaw basaw ki ha malu karat.
   (趁著好天氣我想要耙開日曬的小黍。)
14.Ini tduwa ngalan sapah qpras ka bnaqig mnegarang pnlaq gsilung.
   (堆積的海沙不能作水泥屋的建材。)
15.Mneggarang bi ka yayung msbreenux.
   (河水經過平原非常的順暢。)
16.Mnkgarang han o mrana msqowrux duri ka yayung gaga.
   (原來寬闊的河水成了急流。)
17.Msnegarang nami mhidaw masu ungat qabang.
   (我們為了沒有布毯耙開日曬小米而吵架。)
18.Mtgarang ka yayung do tduwa daan mkraaw da.
   (河水露出寬闊後就可以涉水了。)
19.Negarang su nhari ka pnhdagan trabus aji empkdngu nhari do.
   (你應該立刻把花生耙開日曬要不然不會很快乾了。)
20.Nkgarang bi ka yayung ga hki mkksa nami.
   (我們談論說希望那條河流能寬闊該多好呢!)
21.Ini pgarang mhidaw brisan knan ka tama mu.
   (我爸爸不使我耙開日曬高梁。)
22.Ini pkgarang ka yayung o ini tduwa kreegan.
   (河水不寬闊就不能涉水。)
23.Ini pnegkgarang ka yayung mstabuy balay.
   (非常地傾斜的河水不會成寬闊的。)
24.Pnkgarang ka pnhidaw trabus o gbiyan do kpuun da.
   (耙開過日曬的花生晚上就要集成堆。)
25.Ppgarang na kari rnengaw bukung ka sskagul dha knan.
   (他們派我去是為了宣導領袖者的話。)
26.Wada ptgarang kari Utux Baraw ka 1 yami hiya.
   (我們那邊有一個人為了宣傳上帝的福音而殉道。)
27.Sgarang ta mhidaw ka basaw hluyuq o ini biyaw mdngu.
   (把麥子耙開日曬很快乾。)
28.Uda sggarang mkraaw ka mntaril namu yayung.
   (你們要沿著寬闊的河水來涉水。)
29.Saw skgarang mhidaw lumak ka baki na.
   (我祖父老是翻動煙草來日曬。)
30.Sknegarang mu mkraaw ka qowrux yayung o huya ku bi qluli da.
   (我把急流當作寬闊的河水差一點被沖走。)
31.Smmgarang bi ka mhidaw lala payay.
   (稻榖很多很煩的耙開日曬。)
32.Spgarang na mhidaw knan ka basaw lupung na.
   (他朋友請我耙開日曬他的小黍子。)
33.Nii nami tmggarang mhidaw uqun lala nangal nami sayang.
   (我們在忙於耙開日曬農作物今年我們收穫很多。)
34.Tmnegarang nami mkraaw ka mntaril yayung.
   (我們尋找寬闊的河水涉水到對岸。)
35.Tnegarang trabus nii o ki psrwayun na mhuma hhkawas.
   (耙開日曬花生的主人每一年都種花生。)
36.Ttgarang dha mhidaw uqun o bgu mring dha kana.
   (經常耙開日曬榖物的都滿身大汗。)
 
 
 

線上流量:6人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang