PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
gaq

kari phnan(狀聲詞)
中文翻譯
詞性
(1)

hnang hiyi pnegalang mtgmbing [裂開的聲音]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(2)

rngat ruru [雞的叫聲]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.dmpgaq
   (「gaq」剝裂者)
2.empeegaq
   (會發出「gaq」聲)
3.ggaq
   (「gaq」地切開)
4.gmgaq
   (在「gaq」地切開)
5.gmnegaq
   (「gaq」切開過)
6.gnegaq
   (被……發出「gaq」聲)
7.mnegaq
   (已發出「gaq」地聲)
8.mnegqgaq
   (發出「gaq」地聲)
9.mqmpgaq
   (想發出「gaq」地聲)
10.msnegaq
   (為了「gaq」切開而爭吵)
11.nqgaq
   (若……「gaq」地裂開)
12.pneggaq
   (會發出「gaq」地叫聲)
13.pnqgaq
   (「gaq」地被切開)
14.ppgaq
   (使……「gaq」地叫著)
15.pqgaq
   (使……發出「gaq」地叫聲)
16.ptgqgaq
   (因……發出「gaq」地聲而死)
17.qmgaq
   (發出「gaq」的叫聲)
18.qmnegaq
   (「gaq」叫)
19.qnegaq
   (發出了「gaq」的叫聲)
20.qqgaq
   (會發出「gaq」地叫聲)
21.sgqgaq
   (跟著……發出「gaq」地叫聲)
22.smqqgaq
   (會「gaq」的叫)
23.spqgaq
   (用……發出「gaq」的叫聲)
24.sqgaq
   (在「gaq」叫)
25.sqnqgaq
   (當作……「gaq」叫聲)
26.tggaq
   (都發出「gaq」地叫聲)
27.tmnegaq
   (「gaq」在切)
28.tmqgaq
   (使……發出「gaq」地聲)
29.tnegaq
   (「gaq」地切開)
30.qgaqa
   (別……「gaq」地叫)
31.qgaqan
   (因……「gaq」地叫)
32.qgaqaw
   (要讓……「gaq」地叫)
33.qgaqay
   (讓……「gaq」地叫)
34.qgaqi
   (去讓……發出「gaq」地叫)
35.qgaqun
   (要讓……「gaq」地)
36.qgqanay
   (別讓……「gaq」地)
37.qgqani
   (讓……「gaq」地)
   
目前無相關詞語
1.Ttdnguq na rmkrak dngaq muhing snaw na o smngusul hyaan ka snaw na da.
   (她因經常搔癢先生鼻子會打鼾,就被先生噴鼻涕。)
2.‘gaq’msa hmnang gbingun ka sagas.
   (西瓜裂開時會發出「gaq 」的聲音。)
3.Dmpgaq gmbing sagas ka dhiya.
   (他們是「gaq」剝裂西瓜的人。)
4.Tmbalung ka rudux o empeegaq tmgaq.
   (雞生蛋時會發出「gaq」地叫聲。)
5.Ggaq su gmbing manu ka yayu su?
   (你的小刀「gaq」地切開什麼?)
6.Gmgaq ku gmbing baun.
   (我在「gaq」地切開南瓜。)
7.Gmnegaq su gmbing manu ka isu.
   (你「gaq」切開過什麼東西?)
8.Gnegaq kmluwi rhu ka rudux.
   (雞被老鷹「gaq」地嚇到。)
9.Mnegaq rmngat ka rudux o wada mu krtun da.
   (雞發出「gaq」地聲被我殺了。)
10.Mnegqgaq tmbalung ka rudux.
   (雞發出「gaq」地聲生蛋。)
11.Mqmpgaq ku kmhri rudux.
   (我想發出「gaq」地聲嚇雞。)
12.Msnegaq nami empgeeluk gmbing sagas.
   (我們為了「gaq」切開西瓜而爭吵。)
13.Nqgaq mtgbing binaw baun ga, empsburaw da.
   (南瓜「gaq」裂開看看,會腐爛的。)
14.Ini pneggaq ka ruru hshus.
   (紅頭鴨不會「gaq」地叫。)
15.Pnqgaq gmbing ka tmurak gaga.
   (黃瓜「gaq」地被切開。)
16.Quci bi ppgaq na rudux ka huling.
   (狗太會使雞「gaq」叫著。)
17.Pqgaq rudux sapah mu hi o kjiraw.
   (老鷹使我家的雞發出「gaq」地叫聲。)
18.Wada ptgqgaq qiyutun huling ka rudux na.
   (他的雞「gaq」地叫而被狗咬死。)
19.Ga qmgaq tmbalung ka bubu rudux.
   (雞孵蛋後發出「gaq」的叫聲。)
20.Qmnegaq uyung hi ka bubu rudux o qmnita quyu.
   (母雞在後院發出「gaq」地叫聲是看到蛇。)
21.Qnegaq rudux su ga o dnjilan rhu wawa na.
   (你的雞發出「gaq」地叫聲是老鷹抓到小雞。)
22.Qqgaq rudux ga o ga qmita rhu.
   (雞發出「gaq」地叫聲是看到老鷹。)
23.Sgqgaq rudux su ka rudux na.
   (你的雞跟著我的雞發出「gaq」地叫聲。)
24.Smqqgaq bi thrian ka hbaraw rudux.
   (去招惹雞會「gaq」的叫。)
25.Spqgaq mu smeisug rudux ka quyu qnrak mu.
   (我用我抓的蛇讓雞嚇到發出「gaq」的叫聲。)
26.Manu sqgaq na ka rudux su gaga?
   (你的雞在「gaq」叫什麼?)
27.Sqnqgaq mu rudux embahang ka waq ruru.
   (我把鴨「waq」叫聲當作雞的「gaq」叫聲。)
28.Tggaq kana ka bubu rudux do ga tprut lhbun spriq kana ka wawa na.
   (所有的母雞因發出「gaq」地叫聲使小雞都躲進草叢裏。)
29.Tmnegaq ku gmbing sari ka suni.
   (剛剛我「gaq」在切芋頭。)
30.Nii ku tmqgaq rudux mu kmlawa rhu.
   (為了防備老鷹使我的雞發出「gaq」地聲。)
31.Ima tnegaq gmbing ka tmurak nii?
   (是誰「gaq」切開這個黃瓜?)
32.Qgaqa su kmluwi rudux.
   (別嚇雞「gaq」地叫。)
33.Ga qgaqan rhu ka rudux.
   (雞因老鷹「gaq」地叫。)
34.Qgaqaw mu pqita rhu qnrak ka bubu rudux.
   (我抓來的老鷹讓母雞看到「gaq」地叫。)
35.Qgaqay ta pqita huling ka rudux.
   (讓雞看到狗而「gaq」地叫。)
36.Qgaqi hi ka rudux tmnbalung.
   (讓雞在那裏發出「gaq」地聲音生蛋。)
37.Qgaqun mu pgbing sagas ka laqi mu kuyuh.
   (我要讓我女兒「gaq」切西瓜。)
38.Manu shulis su, ma su saw tpgaq.
   (你笑什麼怎麼像大剌剌的笑聲一樣。)
 
 
 
Flag Counter
總流量:34775人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang