PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
gaing

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

ga thiyaq [很遠]
----------------------------------------------

psping(副詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Empeawing gaing hnru na ka lxi djima su gaga.
   (你那竹筍長得間隔很大。)
2.Ana gaing embahang o maabirat na kiya.
   (既使很遠也聽得到因為他的聽力好。)
3.Jiyax su tmbkiluh kacing hini na, pkulaw gaing seejiq da.
   (你還在這裡忙於長疥癬的牛,人家早已走遠了。)
4.Tbkuyaw ta qmita msa ku o tna wada gaing da.
   (我想從背後看的時候卻已走遠了。)
5.Ddkani tklihaw paah gaing ka mrata pais.
   (要從遠處用望眼鏡觀測敵軍。)
6.Ma su kmndalih sapah mu, iyah binaw gaing ksaan o!
   (你怎麼把我的家當作很近,你來看看,要走很遠喔!)
7.Ndgiyaq gaing binaw sai su mksa ga, aji su mrahuq smtrung kumay o.
   (你去遠處狩獵看看,你一定會遇到熊。)
8.Knddudux na tmalang o khaw gaing pnklagan na.
   (他跑在前頭距離拉的很遠。)
9.Elug manu ka ga mtgeelug gaing gaga?
   (在遙遠的地方露出的道路是什麼道路?)
10.Gaing bi ka saun su o asi su ka hmdayu.
   (你要去很遠地方必須要帶便當。)
11.Dmptgaing bi musa miying qpahun ka dhiya gaga.
   (他們去很遠的地方去找工作。)
12.Empeegaing bi ka saun mu pha gasil.
   (我要放陷阱的地方很遠。)
13.Emptgaing nami rmigaw alang paah sayang.
   (從現在我們要去很遠地方旅遊。)
14.Kana gegaing ga do aji ta dhqun musa ki da.
   (我們去不了那些遠的地方了。)
15.Gmgaing musa qmita wauwa ka risaw na.
   (他兒子選擇很遠的地方看女朋友。)
16.Gmnegaing ku musa tgkla knrana klwaan.
   (我到遠地了解各國家的發展。)
17.Gnegaing nami musa qmita alang o lala bi snlhayan nami.
   (我們去遠的地方旅遊學到很多事情。)
18.Kingal jiyax ka knddaxan nami do asi kgaing ka knsaan nami da.
   (我們出發走了一天,已經走了很遠。)
19.Saw kkgaing ka ksaun su o lbui lala hari ka buwax.
   (因你要去遠方打獵,就得帶多一點的米。)
20.Kmnegaing dalih bi ka laqi su.
   (你的孩子把近的看成遠的。)
21.Knegaing saun ta o empkrabi ta 5 rabi.
   (我們要走很遠的路程,要夜宿五夜。)
22.Maagaing bi ka endalih.
   (原來近的成為遠了。)
23.Mggaing nami msthiyaq ka yami mnswayi.
   (我們兄弟姐妹都離的很遠。)
24.Mkggaing ini sddalih rdanan ka laqi na.
   (他的孩子離父母很遠不親近。)
25.Mkmgaing ku mkksa o ini dhuq biyax mu da.
   (我想去遠的地方走走但力不從心。)
26.Mkmpgaing ku miying wauwa lqian ka yaku.
   (我要讓孩子到遠地方物色女孩。)
27.Msnegaing nami thiyaq ksaan.
   (我們為了走遠路而吵架。)
28.Negaing bi ka sapah pspuhan o daling bi sayang da.
   (原來醫院在很遠而現在很近了。)
29.Nkgaing hari ka lbagan su tkurih, tlayun rudux da.
   (你放竹雞陷阱應該在遠一點不然會挾到雞了。)
30.Ini peegaing qnahur na btunux ka risaw mu.
   (我的兒子投的石頭不遠。)
31.Ini nami pggaing msdalih nami ka mnswayi.
   (我們兄弟姐妹住的很近沒有離很遠。)
32.Pnegaing mu psthiyaq mhuma ka djima.
   (我把桂竹疏開來種。)
33.Ini pneggaing mtkaji ka laqi mu snaw.
   (我的兒子不會到很遠地方流浪。)
34.Ppgaing mu ptbarah duma ka laqi mu snaw.
   (我讓有些孩子遷到遠一點。)
35.Wada ptggaing rrigaw na ka laqi kiya.
   (那孩子到很遠的地方遊盪而死。)
36.Sgaing ka qmpahan seejiq kiya.
   (那人的田地大部分在遠方。)
37.Saw skgaing pngahi ka lupung mu.
   (我朋友很喜歡到遠的地方釣魚。)
38.Sknegaing na ka dalih bi.
   (他把近看作很遠。)
39.Smggaing bi ka sapah ptasan nami.
   (去我們的學校遠的很費力。)
40.Spgaing na pngahi ka laqi na.
   (他讓孩子到遠一點的地方釣魚 。)
41.Tggaing dha mkksa o embbruq qaqay dha da.
   (因為走比較遠的路他們的腳都起泡了。)
42.Manu saan su tmggaing ka tmsamat, nii llingay ni kana ka samat ga.
   (附近就有很多獵物可捕獲為什麼你要去那遠地方。)
43.Tmnegaing ku tmsamat ka lala bi nangal mu.
   (我因為到遠地方打獵而捕獲很多獵物。)
44.Ima ka tnegaing bi sapah gaga?
   (那距離遠的房子是誰的?)
45.Ttgaing na mksa o ensaan na kana ka dgiyaq.
   (他打獵到過所有很遠的山。)
46.Kana gxgxal mu ga o pnaah gaing ka duma.
   (我所有的親戚當中有的是來自遠方。)
47.Hmniqur ku hyaan o asi psbu gaing mtakur.
   (我用手肘攻擊過他,使他遠遠的跌倒。)
48.Knhrghaw na ka pngrah skeeman o 1 gaing gaing.
   (昨晚的星星少的遠遠才出現一個。)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang