PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
edal

-(動作、行為)
中文翻譯
詞性
(1)

pnnais bi [即刻]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Msntbasi ku supaw kneedal na lmamu.
   (我們為了他撿未熟的青蘋果是酸的而爭執。)
2.Tbhringaw ta ka rqnux msa ku o ini seedal wah.
   (我很想對捕捉水鹿擁有靈氣,但我沒有呢。)
3.Pnbowli ku ngungu samat pntjiyal baki mu do seedal knan ka bhring na da.
   (自從我取了我祖父獵來的獵物尾巴後,他打獵的靈氣附在我身上了。)
4.Gmndma ku smdaran o seedal bi kana daran mu.
   (當我為惡夢求祓時都很靈驗。)
5.Qlahangi bi qngqaya namu edal bi aangal baga na ka seejiq gaga.
   (那個人扒的很快,你們的東西要小心。)
6.Ddeedal bi uusa dha tmuba qsurux ka dmtuba gaga.
   (毒魚的人即刻就去毒魚。)
7.Dmpteedal bi tbbuyu ka lutut dha.
   (他們的家族要打獵就即刻去 。)
8.Empeedal bi ggeeguy na ka laqi lutut empgeeguy gaga.
   (那個偷竊家族的孩子偷東西很快。)
9.Aji ku empgeedal ana kingal kari rmngaw sunan.
   (我會毫不保留的馬上對你說。)
10.Geedal mu mseusa ka baga mu.
   (我的手立刻用在做手藝上。)
11.Gmeedal quri eangal rqnux ka hiya.
   (他一下子就捉到水鹿。)
12.Gmneedal bi eangal tunux pais ka baki na.
   (他祖父曾ㄧ下子就獵到敵人的頭。)
13.Gneedal mu smipaq bowyak ka pucing nii.
   (這把獵刀是我快速獵殺山豬的。)
14.Maaedal bi dduuy na patus tmsamat ka hiya.
   (他迅速地使用槍獵野獸。)
15.Mgeedal su ppmkay na sapah ka ina mu.
   (我媳婦像你一樣做家事馬上就做。)
16.Needal bi ggeeguy na o ini sayang da.
   (原來他偷東西偷的很快現在不會了。)
17.Ini bi pnegeedal kraji baga dha ka lutut ina mu.
   (我媳婦的親戚不會偷竊。)
18.Tgeedal bi rrngaw na ga o mslikaw bi mgriq tunux na.
   (口齒玲利的人頭腦反應很快。)
19.Tggaluk seedal dowras wada qduriq ka rungay.
   (所有的猴子攀附山崖逃跑了。)
20.Seedal ka bhring o asi ka maagdunuq.
   (要得到靈氣就必須殺的有技術。)
21.Pnegdunuq mu sunan o seedal da!
   (我向你要的靈氣我得到了!)
22.Msnegqi nami pnlutut mami ini seedal ana kingal.
   (我們為了接枝橘子連一支都沒接好而爭吵。)
23.Tnegqi plutut mami nii o wana hiya ka pseedal bi plutut mami.
   (接枝橘子的人只有他接枝的橘子接的很好。)
 
 
 

線上流量:5人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang