PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
ebung

-(暫不分類)
中文翻譯
詞性
(1)

dxgal msbeenux [平原地]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Empeebungu ka hirang su gaga.
   (他肩上會腫起來。)
2.Ebung paru ka ga mu niqan hiya.
   (我住的地是大平原那裏。)
3.Dmpteebung psapah ka seejiq.
   (人們專門在平原地蓋房子。)
4.Knrian su do empeebung , hyaan su?
   (你要挖成平坦要做什麼?)
5.Empteebung smlaan sapah ka qpahun nami.
   (我們職業是專門在平原地整地建房子的。)
6.Maaebung paru ka endgiyaq.
   (原來的山地變成平原。)
7.Mgebung breenux ka ebung dgiyaq hiya.
   (那個山的平原地像平地的平原。)
8.Mkbeebung dgiyaq pspah ka rqnux.
   (鹿以山的平坦地為棲息的地方。)
9.Mnegebung bi ka babaw dgiyaq namu hiya.
   (你們那裡山上有很多平原。)
10.Mnkbeebung nami mksa mk3 jiyax.
   (我們沿著平原走了三天的路。)
11.Mnseebung han o wada mssunu da.
   (原來是平原而坍塌了。)
12.Mnsneebung nami ini tuku smlaan sapah.
   (我們曾為了平原不夠蓋房子而發生爭吵。)
13.Msbeebung kana ka dgiyaq dha hiya ungat hrus na.
   (他們那裏有很多平坦而沒有斜坡。)
14.Khnu mseebung na ka ga namu niqan hiya?
   (你們住的地方有多少的平坦地?)
15.Msneebung nami empgeeluk malu dxgal.
   (我們為了互相爭奪良好的平坦地而發生爭執。)
16.Ga mtgeebung sipaw ga o ki ka nniqan rudan mu.
   (對面露出平坦的地是我祖先住過的地方。)
17.Neebung nniqan ima ka tuma gaga?
   (原來是誰住過那下面平坦的地?)
18.Ungat bnbun dxgal ka dxgal ini pnegeebung .
   (不平坦的地沒有肥沃的地。)
19.Seebung ka dgiyaq o rnaan bi samat prparu.
   (平坦地很多的山上會繁殖很多大型動物。)
20.Mha ku sgeebung dxgal, ki ka yahan bi uqun.
   (我為了農作物容易生長去平原的地方。)
21.Smeebung bi ka smlaan lala sapah.
   (要建很多房子需要很多平坦的地。)
22.Tgeebung paru ga ka tduwa niqan hbaraw seejiq.
   (那個比較大的平原地才可以住很多的人。)
23.Nii nami tmeebung smlaan nami langu tbgan qsurux.
   (我們在忙於整地蓋漁池養魚。)
24.Tmneebung nami trilan asu skaya.
   (我們在整平飛機場。)
25.Tneebung nii o lala bi dxgal na mseebung.
   (這平原地的主人是他有很多平原地。)
26.Tteebung dha o malax qmpah hrus da.
   (他們經常在平地工作而放棄山坡地了。)
27.Mnqmniq ku ebung sipaw ga o asi ku lu qmita mgleepung bqrus do ki nalax mu.
   (我想過要住在對面的平地,但突然看到遍地墳墓我就放棄了。)
28.Teeeniq driq kana o mniq ku ebung dgiyaq ka yaku.
   (人們都住在山邊而我住在山崗上。)
29.Ttgaaw na ka bowyak o qmhdu kmeebung kmari dxgal bbuyu.
   (山豬挖山藥把野外挖翻了。)
 
 
 
Flag Counter
總流量:21216人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang