PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
durang

qnqaya dmsamat(獵具)
中文翻譯
詞性
(1)

pnswaru tlayan [套頸陷阱]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.ddurang
   (用來……套頸陷阱)
2.dmnurang
   (放過套頸陷阱)
3.dmpdurang
   (放套頸陷阱者)
4.dmptdurang
   (專……套頸陷阱者)
5.dmurang
   (放套頸陷阱)
6.dnurang
   (放的套頸陷阱)
7.drdurang
   (那些套頸陷阱)
8.empdurang
   (要放……套頸陷阱)
9.empeedurang
   (會是套頸陷阱)
10.empsdurang
   (要放套頸陷阱)
11.emptdurang
   (專做套頸陷阱)
12.endurang
   (原來是套頸陷阱)
13.gdurang
   (放套頸陷阱)
14.gmdurang
   (只……套頸陷阱)
15.gmndurang
   (曾放……套頸陷阱)
16.gndurang
   (用套頸陷阱)
17.kdurang
   (都是套頸陷阱)
18.kkdurang
   (要放套頸陷阱)
19.kmndurang
   (看成是……套頸陷阱)
20.kndurang
   (很多套頸陷阱)
21.maadurang
   (變成……套頸陷阱)
22.mgdurang
   (像……套頸陷阱)
23.mkmdurang
   (想放……套頸陷阱)
24.mkmpdurang
   (想……放套頸陷阱)
25.mmdurang
   (要放套頸陷阱)
26.mnegdurang
   (喜歡放套頸陷阱)
27.mnsdurang
   (為了放套頸陷而……)
28.msndurang
   (為了放套頸陷阱而爭吵)
29.mtgdurang
   (露出套頸陷阱)
30.ndurang
   (應該……放套頸陷阱)
31.nkdurang
   (希望……套頸陷阱)
32.paadurang
   (像……套頸陷阱)
33.pdurang
   (……放套頸陷阱)
34.pndurang
   (請……放套頸陷阱)
35.pnegdurang
   (會放套頸陷阱)
36.ppdurang
   (教……放套頸陷阱)
37.ptgdurang
   (因套頸陷阱而死)
38.sdurang
   (放……套頸陷阱)
39.sgdurang
   (跟……放套頸陷阱)
40.skdurang
   (總是放套頸陷阱)
41.skndurang
   (像……套頸陷阱一樣)
42.smddurang
   (需要很多套頸陷阱)
43.spdurang
   (叫……放套頸陷阱)
44.tddurang
   (都放套頸陷阱)
45.tgdurang
   (比較……套頸陷阱)
46.tmdurang
   (忙著放套頸陷阱)
47.tmndurang
   (放過套頸陷阱)
48.tndurang
   (套頸陷阱的主人)
49.dranga
   (別放套頸陷阱)
50.drangan
   (會套頸陷阱)
51.drangaw
   (來放套頸陷阱)
52.drangay
   (不要放……套頸陷阱)
53.drangi
   (去放……套頸陷阱)
54.drangun
   (要……放套頸陷阱)
55.drnganay
   (別放套頸陷阱)
56.drngani
   (放套頸陷阱)
目前無相關詞語
1.Durang o pnswaru tlayan samat.
   (套頸陷阱是用來捕獵物的。)
2.Ddurang su manu ka gasil gaga?
   (那套頸陷阱你要用來抓哪種獵物?)
3.Dmpdurang rqnux ka dhiya.
   (他們是放套頸陷阱捕捉水鹿的人。)
4.Dmptdurang smmalu ka qpahun dha.
   (他們的職業是做套頸陷阱。)
5.Kana drdurang ga o ddurang mu mirit ni pada.
   (那些套頸陷阱是我要捕捉山羊和山羌的。)
6.Empdurang ku bowyak ka saman.
   (明天我要放山豬的套頸陷阱。)
7.Empeedurang ka ga na smluun gaga.
   (他做的那個是套頸陷阱。)
8.Empsdurang su manu ka isu saman?
   (你明天要放什麼獵物的套頸陷阱?)
9.Emptdurang smmalu ka qpahun na.
   (他的職業是做套頸陷阱。)
10.Endurang pnswaru han o smluun mu rubang pnspapak da.
   (原來是套頸陷阱的我要改成套腳陷阱。)
11.Gdurang nanak ka yamu, iya uda qmlubung.
   (你們只放套頸陷阱,不要放套腳的陷阱。)
12.Mha ku gmdurang lmhlah, aji mu lahun ka qlubung.
   (我要去拆卸套頸陷阱而留下套腳陷阱。)
13.Gmndurang ku rungay o smatang ana 1 tjiyal.
   (我放過猴子的套頸陷阱連一隻都沒捕到。)
14.Gndurang ptjiyal o ini biyaw mhuqil.
   (用套頸陷阱捕到的獵物很快窒息。)
15.Misan do asi kdurang kana ka bbuyu.
   (冬天時山裏面都是套頸陷阱。)
16.Kkdurang kana ka dgjiyaq ga o mha bi mk10 jiyax.
   (那山要放套頸陷阱需要花十天的時間。)
17.Kmndurang mirit qmita durang pada ka hiya.
   (他把山羌的套頸陷阱看成是山羊的套頸陷阱。)
18.Kndurang dha hiya o ungat saan mumal da.
   (他們在那裏已放很多套頸陷阱已經沒有地方可放了。)
19.Maadurang mu ka nbaki mu.
   (我祖父的套頸陷阱變成我的了。)
20.Mgdurang su ka ssalu na durang.
   (他作的套頸陷阱很像你的。)
21.Mkmdurang ku kumay, sita tjiyal spngun mu.
   (想放獵捕熊的套頸陷阱,我試試看會不會捕到。)
22.Mkmpdurang ku psluhay laqi mu ka mkaxa.
   (後天我想讓我的孩子學如何放套頸陷阱。)
23.Mmdurang ku bi siida, huya mu qgupi ka quyu mlhay.
   (我剛要放套頸陷阱時,差一點抓到百步蛇。)
24.Mnegdurang bi mirit ka swayi mu snaw.
   (我弟弟很喜歡放捕捉山羊的套頸陷阱。)
25.Mnsdurang nami rqnux shkawas o ana sayang ini uda ka rqnux.
   (去年我們為了放捕捉水鹿的套頸陷阱而爭吵,到現在水鹿都沒有了。)
26.Msndurang nami do ini uda ka bowyak da.
   (我們為了要爭放套頸陷阱而山豬都不來了。)
27.Mtgdurang taan ka durang o pnbyaan dmurang.
   (露出的套頸陷阱是不熟練的人放的。)
28.Ndurang su nhari, aji su dha psklaun da.
   (你應該趕快放套頸陷阱不然他們就不會留地方給你放了。)
29.Nkdurang mu ka tlayan rqnux hki msa ku.
   (希望我的套頸陷阱能獵到水鹿該多好。)
30.Ini bi paadurang ka dnurang na bowyak.
   (他放的不像捕山豬的套頸陷阱。)
31.Psluhay bi pdurang lqian ka rudan Truku.
   (太魯閣族的老人很會教孩子如何放套頸陷阱。)
32.Pndurang su knan o tlayan huling.
   (你請我放的套頸陷阱捕到狗了。)
33.Ini pnegdurang samat ka Klmukan.
   (河洛人不會用套頸陷阱捕獵物。)
34.Ppdurang na knan ka baki mu o smayan ku na tmgsa.
   (我祖父很費心地教我放套頸陷阱。)
35.Wada ptgdurang dnurang na nanak ka sowbaw bi kiya.
   (那個無懶漢死在自己所放的套頸陷阱上。)
36.Manu ka sdurang su daya hiya?
   (你在上面為了捕捉什麼放套頸陷阱?)
37.Miyah sgdurang knan ka lupung mu do mangal bi mirit da.
   (我朋友跟著我放套頸陷阱後他常捕到山羊了。)
38.Saw skdurang ka hiya, ini qlubung.
   (他總是放套頸陷阱而不放套腳陷阱。)
39.Skndurang na pada ka rqnux o mowda hug?
   (他像放捕山羌的套頸陷阱會捉到水鹿嗎?)
40.Smddurang bi ka lala samat.
   (獵物多就需要很多的套頸陷阱。)
41.Spdurang na knan ka mtali bi bowyak do ngali mu da.
   (他叫我放非常靈敏的山豬套頸陷阱被我捕到了。)
42.Tddurang kana o tmqlubung ka hiya.
   (每個人都放套頸陷阱而他放套腳陷阱。)
43.Tgdurang rqnux ka pnsparu.
   (捕捉水鹿的套頸陷阱的繩子比較粗。)
44.Nii ku tmdurang ungat bi jiyax mu sayang.
   (我現在沒時間正忙著放套頸陷阱。)
45.Tmndurang ku dowras sipaw ga o wada mtucing dowras kana ka mirit.
   (我在對岸懸崖放過套頸陷阱捕到的山羊都掉落懸崖。)
46.Seejiq tndurang nii o mtbhring bi kumay.
   (這個套頸陷阱的主人捕熊很有靈氣。)
47.Drangay su ka rqbux mkla qmita durang.
   (狐狸會看套頸陷阱你不要放。)
48.Pphjil su knan ka durang mirit su o piya?
   (你要我移動山羊套頸陷阱有多少?)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang