PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
dungus

-(人類行為)
中文翻譯
詞性
(1)

rmngaw txaun dmungus [專心]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(2)

smulu [期望]
----------------------------------------------

psping(副詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Gaga embbahu emppsru ka mddungus gaga.
   (那對夫妻相互鬥毆。)
2.Nbbruwa mrrawa binaw ka sapah su, aji su empndungus mkan nhapuy.
   (若你家嚷嚷喧鬧看看,你吃飯都不會安心。)
3.Tmnbusug ku smdungus snaw mu ga, mqraqil ku balay.
   (我牽伴著一個酒醉的丈夫,實在很辛苦。)
4.Ga msshri tmikan ka mddungus?
   (夫妻在輪翻搗米。)
5.Gaga mddanga nanak hi ka mddungus do ana rabang ki da.
   (夫妻能夠互相照顧就值得欣慰了。)
6.Ini pnegdumul msblaiq ka mddungus o empaamanu hug?
   (夫妻若不彼此互相鼓勵會是怎麼樣?)
7.Dungus isu ka seejiq bi wauwa gaga.
   (你專心追求那漂亮的小姐。)
8.Ddungus mu sunan o aji ku embayug.
   (我對你的期望絕不會中途而廢。)
9.Ini ku endungus mtaqi ka slhbun sunan.
   (我擔心你不能安心睡覺。)
10.Kana snluan mu o gdungus mu kkbiyax lnglungan su.
   (我所有的期望目的是鼓勵你有自信。)
11.Ggdungus na muudus o ini paaTruku lnglungan na.
   (他生活的目標沒有太魯閣族人的個性。)
12.Ga gmdungus tgqbsuran bi wauwa su ka risaw na.
   (他的兒子只對你的大女兒傾心。)
13.Gmndungus su manu paah qnlqian ka isu?
   (你從小盼望著什麼?)
14.Gndungus mu paah qnlqian ka maamsapuh pnrhulan o nii mu dhqan da.
   (我從小盼望成為教會的牧師我達到了。)
15.Asi kdungus quri seesaan ka hiya.
   (他專注於手藝。)
16.Kkdungus su quri tsmatan o kdrumut.
   (為了專注於獵場你要努力。)
17.Kndungus na o mdka empeesayang.
   (他專注的樣子好像馬上就要實現。)
18.Maadungus mu ka dnungus rudan.
   (老人的目標變成我的目標。)
19.Mdungus su knan saw isu nini, meeniq su?
   (像你這樣你要向我挑戰,你行嗎?)
20.Mgdungus mu ka ddungus na.
   (他的目標跟我的目標一樣。)
21.Ga su mkmdungus manu?
   (你想要的目標是什麼?)
22.Mnegdungus bi mntaril hakaw utux ka Truku.
   (太魯閣族盼望通過彩虹橋。)
23.Ndungus su cih ka qmpah, dngaun su manu ka laqi?
   (你應該專心點工作,你拿什麼養孩子?)
24.Manu ka sdungus su mgriq asu skaya?
   (你開飛機的目的是什麼?)
25.Iya sgdungus txaun, dngusi nanak.
   (別跟著別人的目標,自己設定目標。)
26.Saw skdungus ungat brax mspung ka hiya.
   (他針對比較弱的人摔跤。)
27.Skndungus na tmsamat ka tmpais.
   (他把敵人當作獵物。)
28.Smddungus bi ka lala uuda.
   (很多事務很費設定目標。)
29.Smdungus ku embrax bi seejiq ka mspung.
   (我針對很有力量的人去比賽摔跤。)
30.Tddungus kana o ini qita karat hiya na.
   (大家都在計畫他什麼也不做。)
31.Tgdungus bi qqeepah ga o aji mhuya hici.
   (那個做事比較有目標的將來一定會沒問題。)
32.Iya jiyax tmdungus asi uda nhari.
   (不要只是設定目標趕快行動。)
33.Tmndungus ku quri pseesaun snaw paah laqi ka yaku.
   (我從小就專注在男孩的手藝上。)
34.Dmpggasig mkug tleengan mddungus ka qpahun dha.
   (他們的工作是安排椅子使夫妻坐在一起。)
35.Mggealu bi ka mdngdungus o qmbliqan sapah.
   (家庭的幸福是夫妻相愛。)
36.Ghbaraw ta smdungus pais o asi ta ka hbaraw ka ita uri.
   (面對眾多的敵人我們也一定要很多人。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang