PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
duhung

-(日用品)
中文翻譯
詞性
(1)

qngqaya tkanan [木臼]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

qnthran knlbu [肥胖矮小]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關單字
1.Mkmpbayu ku smquri duhung o “mlglug bi tkanan”sun ku dha.
   (我希望削窄小木臼,他們對我說:「搗米時會搖動。」)
2.Tbklitun mapa risaw mu ka duhung gaga.
   (我要使兒子彎腰來揹木臼。)
3.Gmnbutul nami mkan ungat duhung tkanan hlama.
   (沒有臼搗米糕我們就吃糯米飯。)
4.Skncikan payay tmikan ka basaw do mstowbus paah duhung ka lala.
   (把小黍當作稻米來搗米會從杵臼中散落很多。)
5.Ttdawi mu tmduhung ka qngqaya nii.
   (這些工具是我用來隨意鑿木臼。)
6.Gnddmut mu ddmut babuy ka duhung mu gaga.
   (我那個臼是用四條豬背肉換來的。)
7.Mnegendhiya kana ka duhung gaga, ungat saw ki hnigan duhung ta.
   (那些木臼是他們特有的,我們沒有這樣的木臼。)
8.Duhung o ki ka tkanan Truku suuxal.
   (木臼是以前太魯閣族人椿米用的。)
9.Dngusaw mu yaku ka tmduhung.
   (木臼我來做。)
10.Ima tndurun ka duhung tgmalu bi gaga?
   (那最好的木臼是誰訂的?)
11.Ggigit mu meysa tmaan mu ka duhung.
   (木臼是我以堅持向爸爸要。)
12.Kkgiyik na radax qhuni sqriun na duhung o dsun ku na mdayaw hiyaan.
   (他帶我去幫忙切短大木頭來削製木臼。)
13.Gaga mtggiyik gniyik dha ka smluun duhung da.
   (要削製木臼的木頭他們已經切短很多。)
14.Gyiki qhuni smluun duhung ka yamu.
   (你們去切短要削製木臼的樹木。)
15.Pnegqur su knan ka duhung o wada mu qduun da.
   (你託我鑿的臼已經做好了。)
16.Tmneguquh ku duhung tama ka yaku.
   (我鑿過父親的木臼。)
17.Tneguquh smquri duhung nii o wana hiya ka mkla bi tmduhung.
   (鑿這木臼的人只有他才會製作臼。)
18.Hnadut su ka duhung o malu bi tkanan hlama.
   (你送來的木臼搗糯米很好用。)
19.Iya hnkani haya gmbarig ka duhung rudan.
   (別把父親的木臼替他便宜的賣出。)
20.Peima su mgay ka duhung?
   (木臼你要給誰?)
 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang