PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
dudug

-(人類行為)
中文翻譯
詞性
(1)

rmngaw txaun dmudug [鼓勵]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(2)

smungu [打氣]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Kncsdudul na musa o sdudug na lqian na.
   (他以提早做事來鼓勵他孩子。)
2.Dudug bi matas ka laqi namu.
   (你們一定要鼓勵孩子讀書。)
3.Ddudug mu bi sunan o pgaya balay iya smhmut nuda su.
   (我要鼓勵你遵守規範不要亂來。)
4.Dmndudug ku bi aji su ddawi o rinah su mdawi.
   (我曾鼓勵你不要懶惰但你仍更懶惰。)
5.Dmpdudug drumut qqeepah ka dhiya gaga.
   (他們是鼓勵認真工作的人。)
6.Dmptdudug brax lnglungan ka pntasan dha.
   (他們所寫的書鼓勵人的意志力。)
7.Yaku o empdudug ku mgriq asu skaya lqian mu.
   (我要鼓勵我孩子開飛機。)
8.Emptdudug ku kkmalu seejiq ka qpahun mu.
   (我的工作是鼓勵人向善。)
9.Iya gdudug nanak, dai ka dnudug su uri.
   (你別光說話,你也要以身作則。)
10.Gmdudug ku kkbiyax lnglungan laqi ka yaku.
   (我鼓勵孩子心裏要剛強。)
11.Gmndudug su quri manu lqian ka isu?
   (你曾鼓勵孩子什麼?)
12.Gndudug mu peerngaw lqian ka kari rudan.
   (我用祖訓來勉勵孩子。)
13.Kdudug nanak laqi su ka isu.
   (你自己要鼓勵自己的孩子。)
14.Kkdudug su kkmalu laqi o asi su ka maakndudux lqian ka isu.
   (你要鼓勵孩子好,就必需在孩子面前有很好的典範。)
15.Kmdudug ku bi kkrana kndsan alang.
   (我很想推動部落生活的發展。)
16.Kndudug na alang o pseupu bi elealang.
   (他鼓勵部落使各部落團結。)
17.Nnaqih bi nuda na o maadudug knmalu sayang da.
   (他曾經為非作歹而現在鼓勵人向善了。)
18.Mddudug bi ka seejiq alang nami hiya.
   (我們那裏的人都會相互鼓勵。)
19.Mdudug ku sunan, qlahang bi hiyi su.
   (我要鼓勵你,你要保重自己的身體。)
20.Mgdudug tama mu ka ddudug su laqi.
   (你像我父親一樣會鼓勵孩子。)
21.Mkmdudug ku bi sunan kkmalu qnseejiq su.
   (我很想鼓勵你成為一個行為良好的人。)
22.Mkmpdudug ku lqian mu sunan quri ppatas.
   (我想請你來鼓勵我的孩子讀書。)
23.Msndudug nami laqi ini kmseusa.
   (我們為了鼓勵孩子不想學手工藝而吵架。)
24.Ndudug su tminun qabang ka lqian su kuyuh da.
   (你應該鼓勵你女兒織布毯。)
25.Nkdudug bi kmsrudan lqian ka snaw ta hki msa ku.
   (我盼望我先生能鼓勵孩子體貼父母。)
26.Pddudug ta balay ka quri kkbrax alang Truku.
   (我們要互相鼓勵使太魯閣族發展進步。)
27.Usa pdudug hyaan.
   (讓他來鼓勵你。)
28.Pkdudug bi knan quri ptasan msapuh mnarux ka tama mu.
   (我父親鼓勵我去念醫學院。)
29.Pndudug mu maamsapuh pnrhulan ka laqi mu snaw.
   (我曾經鼓勵我的兒子要成為教會的牧師。)
30.Ini pnegdudug lqian na ka rudan o niqan hug?
   (不會開導孩子的父母有嗎?)
31.Pusu bi sdudug mu lqian o miisug Tuxan Baraw.
   (我首要教導孩子就是要敬畏神。)
32.Sgdudug kari Utux Baraw ka seejiq o ini knru tgdhug snhiyian na.
   (依靠上帝話語的人,對他們堅定的信仰不會枉然。)
33.Saw skdudug ggeeguy lqian ka tama o niqan hug?
   (會教孩子偷竊的父親有嗎?)
34.Skndudug na wauwa na nanak dmudug mseusa ka wauwa mu.
   (他教我女孩子手工藝就像教他女孩一樣。)
35.Smddudug bi ka laqi mnegdma kngkla.
   (要教頭腦遲鈍的孩子很費力。)
36.Spdudug na knan ka laqi na mskraji bi.
   (他將他頑皮的孩子讓我鼓勵。)
37.Tgdudug bi drumut tcinun ka payi mu.
   (我祖母比較鼓勵認真織布。)
38.Nii ku tmdudug mrata kkrmun dha tmgjiyal pais.
   (我正在鼓勵軍人使他們勇敢的對敵人打仗。)
39.Tmndudug ku cssamat lqian mu snaw ka yaku.
   (我鼓勵我男孩子打獵。)
40.Tndudug laqi ga o luhay na ddudug laqi.
   (在鼓勵孩子的那個人很會帶領孩子。)
41.Ttdudug ppatas lqian kana o jiyax saw mgdma hiya na.
   (每個人都在教導孩子,但他似乎不在乎的樣子。)
42.Pblaiq kndsan laqi ka sdudug rudan.
   (父母教導孩子是為了孩子幸福。)
43.Ini dudug pgutu dnuuy ka rudan o psqrinut laqi.
   (不教育孩子儲蓄會使孩子貧窮。)
 
 
 
Flag Counter
總流量:7629人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang