PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
drmul

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

huriq mgrbu [朝露]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Smcicis bi ka drmul mgrbu.
   (早晨的露水容易「cis」淋濕。)
2.Mgrbu ka niqan drmul.
   (早晨才有露水。)
3.Kana ddrmul ga o thdagan do mdngu da.
   (那些露水被太陽曬就乾了。)
4.Mgrbu do empsdrmul kana ka spriq nii.
   (早晨的時候這邊的草全都是露水。)
5.Gdrmul mu lmglug ka qaraw djima nii.
   (我用竹枝搖動露水。)
6.Gmdrmul mimah ka qbhni.
   (鳥兒喝露水。)
7.Gndrmul mu gmhuriq ka dapil.
   (我用露水弄濕腳掌。)
8.Mgrbu do asi kdrmul kana ka bbuyu.
   (早晨所有的草叢都有露水。)
9.Kkdrmul na ka kana spriq ga o asi ka mgrbu.
   (那些草早上才會有露水。)
10.Kndrmul elug ga o empeebili ta huriq ka muda hiya.
   (那條路露水多得讓我們走過會淋濕。)
11.Maadrmul ka smur mgrbu.
   (早晨的濕氣會聚成露水。)
12.Mdrmul bi mgrbu ka qmpahan nami.
   (我們的田地早晨很多露水。)
13.Mgdrmul taan ka sipa.
   (霜看起來像露水。)
14.Ana rbagan o mnegdrmul bi ka msrklu.
   (即使是夏天谷地還是會有露水。)
15.Mnsdrmul ka mgrbu shiga.
   (昨天早晨有結露水。)
16.Msndrmul nami elug gmhuriq daan do mssikul nami weela musa.
   (我們U+7232了走過露水淋濕的路上而吵著誰要先走。)
17.Mgrbu do mtgdrmul ka rnabaw spriq.
   (早晨葉子會露出露水。)
18.Ini pnegdrmul ka kruh dxgal.
   (乾旱的地不會結露水。)
19.Sdrmul bi ka karat misan.
   (冬天的天氣容易結露水。)
20.Miyah sgdrmul dxgal nami ka ini sdrmli dxgal dha.
   (田地不結露水的人依賴我們結露水的地。)
21.Saw skdrmul ka dxgal dgiyaq.
   (高山的土地很會結露水。)
22.Skndrmul mu qmita ka gnhriqan quyux.
   (我把被雨淋溼的當作是露水弄溼的。)
23.Smddrmul bi daan ka elug sdrmlan.
   (會結露水的路走過時很多露水。)
24.Tgdrmul rklu o ini kdngu nhari.
   (谷地的露水不容易乾。)
25.Ga tmdrmul mimah ka tkurih.
   (雉雞在喝露水。)
26.Tmndrmul ku trima baga ka mgrbu suni.
   (今天早上我用露水洗手。)
27.Ttdrmul dha ka qbhni o bitaq ini qlahang rhu.
   (鳥兒為了喝露水而忽略了鷹隼。)
28.Kmneguraw ku nanak ka uusa bbuyu o ki ka ini pgdrmul ana kingal ka utux.
   (我自己懶得去打獵所以神明就連一點都不給我。)
29.Gmhuriq bi spriq mgrbu ka drmul.
   (早晨的露水會濕潤草。)
 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang