PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
dngur

pnegalang(植物)
中文翻譯
詞性
(1)

qmusug qhuni rnqraq [樹幹]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.ddngur
   (把樹幹做)
2.dmngur
   (用樹幹……)
3.dmpdngur
   (處理砍下的樹幹者)
4.dmpsdngur
   (用砍下的樹幹者)
5.dmptdngur
   (專門拿砍下的樹幹者)
6.dndngur
   (已經砍下的樹幹)
7.dngdngur
   (每一個砍下的樹幹)
8.empdngur
   (用砍下的樹幹)
9.empsdngur
   (拿砍下的樹幹)
10.emptdngur
   (扛砍下的樹幹)
11.endngur
   (原來是砍下的樹幹)
12.gdngur
   (要鋸樹幹)
13.gmdngur
   (拿砍下的樹幹)
14.gmndngur
   (曾砍下的樹幹)
15.gndngur
   (用來劈樹幹)
16.kdngur
   (扛砍下的樹幹)
17.kkdngur
   (為了使砍下的樹幹)
18.kmndngur
   (看作是砍下的樹幹)
19.kndngur
   (砍下的樹幹直的……)
20.maadngur
   (變成砍下的樹幹)
21.mdngur
   (砍過的樹幹……)
22.mgdngur
   (砍下的樹幹像……)
23.mkmdngur
   (想……砍下的樹幹)
24.mkpsdngur
   (想要……砍下的樹幹)
25.mmdngur
   (正要拿砍下的樹幹時)
26.mnegpsdngur
   (習慣用砍下的樹幹)
27.msndngur
   (為了……砍下的樹幹而吵)
28.mtgdngur
   (露出砍下的樹幹)
29.nkdngur
   (希望……砍下的樹幹)
30.npsdngur
   (應該……砍下的樹幹)
31.pdngur
   (扛砍下的樹幹)
32.pgdngur
   (叫……砍下的樹幹)
33.pnegdngur
   (砍下的樹幹不大)
34.pnsdngur
   (砍下過的樹幹)
35.psdngur
   (用砍下的樹幹……)
36.ptgdngur
   (因砍下的樹幹而死)
37.sdngur
   (砍下的樹幹很大)
38.sgdngur
   (靠砍下的樹幹)
39.skndngur
   (像砍下的樹幹一樣)
40.smddngur
   (需要很多砍下的樹幹)
41.tgdngur
   (砍下的樹幹……比較)
42.tmdngur
   (只砍下樹幹)
43.tmndngur
   (專砍下的樹幹)
44.tndngur
   (砍下樹幹的主人)
45.ttdngur
   (因砍下樹幹)
46.dngra
   (別砍下……樹幹)
47.dngran
   (用……砍下的樹幹)
48.dngraw
   (要……砍下的樹幹)
49.dngray
   (把……砍下的樹幹)
50.dngri
   (用砍下的樹幹)
51.dngrun
   (把砍下的樹幹)
52.dngranay
   (不要把……砍下的樹幹)
53.dngrani
   (把……砍下的樹幹)
   
目前無相關詞語
1.Tama mu o spcix na phaal knan ka dngur qhuni.
   (我父親使我發出「cix」出力的語氣扛原木。)
2.Cixay mu mhaal yaku ka dngur qhuni gaga.
   (讓我來發出「cix」出力的語氣來扛那個原木。)
3.Tmndngu ku mhaal dngur qhuni dngrun mu mtahu misan.
   (我背乾樹幹作為冬天的柴火。)
4.Malu bi ngalan gnisil qmpahan hrus ka dngur qhuni.
   (被砍下的樹幹很適合做坡地土堰。)
5.Ddngur mu pradax gmisil ka mslagu na.
   (我要把直得樹幹拿來做土堰。)
6.Dhiya ga o dmpdngur qhuni rnqraq mu.
   (他們那些是處理我砍下的樹幹。)
7.Dmpsdngur pradax gnisil qmpahan ka dsnaw gaga.
   (那些男的是用砍下的樹幹在田地做土堰。)
8.Yami o dmptdngur qhuni kmrut qcinuh.
   (我們是專門拿砍下的樹幹鋸成木板。)
9.Dndngur mu pradax do iya ngali ki da.
   (我已經砍下做土堰的樹幹就不要取走。)
10.Kana dngdngur na ga o krtun qcinuh kana.
   (那些所有砍下的樹幹是要鋸成木板。)
11.Mskuy do ida su empdngur mtahu uri hay ga?
   (天氣冷了你一定也會用砍下的樹幹烤火對嗎?)
12.Mskuy o empsdngur ku mtahu malah.
   (冷天時我要燒砍下的樹幹來烤火。)
13.Emptdngur ku mhaal ddngur mu mtahu misan.
   (我扛砍下的樹幹冬天拿來烤火。)
14.Endngur o wada seexun da.
   (原來是砍下的樹幹被劈了。)
15.Gdngur gmiyik ka yamu ga dmuuy krut paru.
   (你們有大鋸子的要鋸樹幹。)
16.Klaun mu ka gmdngur su, mkrut su qcinuh hay ga?
   (我知道你砍下的樹幹,是要鋸成木板對嗎?)
17.Gmndngur ku smpug o 100 hnyigan.
   (我數過有一百根砍下的樹幹。)
18.Gndngur mu smaax ka pupu nii.
   (我用這釜頭來劈樹幹。)
19.Mhaal su o iya kdngur nanak, phli rawraw uri.
   (你扛的時候不要只扛砍下的樹幹也要扛枝子。)
20.Saw kkdngur kana ka nnisu do ykua ka sida na da.
   (為了使砍下的樹幹全屬於你的枝子就給我。)
21.Ma su kmndngur qmita sida na?
   (你為什麼把枝子看作是砍下的樹幹?)
22.Kndngur qhuni ga o mdka bnlbil knslagu na.
   (那個砍下的樹幹像拉線一樣很直。)
23.Rqraqun ka qhuni do maadngur ka qmusug na.
   (活樹砍倒了就作成樹幹。)
24.Ini su psramal o mdngur su manu plahan ka misan?
   (你若不準備樹幹,冬天你要拿什麼來烤火。)
25.Ga na thuun ga o mgdngur nhaal mu shiga.
   (他燒的那個砍下的樹幹很像我昨天扛的。)
26.Mkmdngur ku rmadax gnisil msa nanak smulu ni mtuku na hi da.
   (他只想用砍下的樹幹做土堰就這樣而已了。)
27.Mkpsdngur su mtahu o ma su ka ini phaal ka dngrun su?
   (你想要燒火你為什麼不扛你砍下的樹幹?)
28.Mmdngur ku bi mtahu siida, huya ku bi geuqu enseejiq da.
   (我正要拿砍下的樹幹燒的時候,我差點拿錯別人的。)
29.Truku o mnegpsdngur bi mtahu plahan.
   (太魯閣族習慣用砍下的樹幹烤火。)
30.Msndngur nami thuun misan.
   (我們為了冬天燒砍下的樹幹而吵。)
31.Qhuni ga mtgdngur ga o harung.
   (那個砍下的樹幹是松樹。)
32.Nkdngur bi sraw ka dngri ta hki msa ku.
   (我希望新砍下的樹幹是九芎樹。)
33.Npsdngur su mtahu ka plahan su da, saw ni knskiyan dga?
   (像這麼冷你應該燒砍下的樹幹烤火?)
34.Pdngur mu plahan baki ni payi ka phaal mu.
   (我扛樹幹是要給我的祖父母烤火。)
35.Pgdngur bi phaal knan ka tama o kkbiyax mu mhaal.
   (我父親叫我扛砍下的樹幹,讓我有力量扛。)
36.Duma qhuni o ini pnegdngur, mssida.
   (有些樹砍下的樹幹不大,枝子很多。)
37.Ida pnsdngur mtahu ka malu bi plahan.
   (用砍下的樹幹燒的火比較好烤火。)
38.Psdngur mtahu o asi ka niqan rowraw na uri.
   (要燒砍下的樹幹也要有枝子。)
39.Wada ptgdngur qhuni ka lupung mu.
   (我朋友因砍下的樹幹而死。)
40.Qulit o sdngur rqling sida.
   (檜木砍下的樹幹很大枝子很細。)
41.Sgdngur pntahu tama malah ka laqi.
   (孩子靠父親用砍下的樹幹烤火。)
42.Skndngur mu qmita ka qnthran sida na.
   (我把枝子粗的看成像砍下的樹幹一樣。)
43.Smddngur bi qhuni ka kmrut qcinuh.
   (鋸木板很需要砍下很多的樹幹。)
44.Tgdngur sbiyuk ka malu bi sradax qmpahan.
   (赤楊樹砍下的樹幹很好拿來做坡地的土堰。)
45.Manu sun su haya tmdngur hyaun su?
   (你砍下那麼多樹幹要做甚麼?)
46.Tmndngur ku qhuni sbrigun mu.
   (我專砍樹幹來賣。)
47.Tndngur harung nii o ga psramal mhuma harung.
   (這位砍下松木樹幹的主人是準備種植松樹。)
48.Ttdngur na qhuni ka skrbuk na.
   (他因砍下樹幹而疲憊不堪。)
49.Dngray ta mtahu misan ka dngur gaga.
   (那樹幹我們在冬天用來作柴火。)
50.Iya dngrani rbagan ka dngur.
   (夏天不要把樹幹拿來燒。)
51.Ppdulus su knan ka dngur qhuni ga o tklaun mu hu ma?
   (你叫我拉那大木塊我能拉嗎?父親!)
52.Yigani haya smaax ka dngur qhuni tama su.
   (幫你把爸爸的原木劈開。)
53.Ggisil mu ka dngur qhuni gaga.
   (那樹幹我要拿來做土堰。)
54.Knegiyik na dngur qhuni o ungat uwit na.
   (他切短樹幹是不感覺累。)
55.Saw skgiyik dngur qhuni dngrun na mtaahu ka rudan Truku.
   (太魯閣族老人總是切短原木來燒火。)
56.Negutu su lala ka qhuni empsdngur su manu ka misan?
   (你應該堆放很多的木柴,不然冬天要生什火呢?)
57.Saw skhasaw uwit pphaal qhuni ka rbagan o mdngur mtahu manu ka misan?
   (夏天懶得扛木材,冬天時要用什麼原木燒火?)
58.Mkmphrgu ku dngur qhuni sunan o tduwa?
   (我想託你溜運木材可以嗎?)
59.Hrguay mu yaku ka dngur qhuni.
   (讓我來溜運原木。)
 
 
 

線上流量:9人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang