PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
dnguq

-(人類行為)
中文翻譯
詞性
(1)

hnang muhing tnaqi [鼾睡]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.dmnenguq
   (打鼾過)
2.dmnguq
   (會打鼾)
3.dmpsdnguq
   (會打鼾者)
4.dngdnguq
   (個個打鼾)
5.dnnguq
   (打鼾使……)
6.empdnguq
   (要……打鼾)
7.empsdnguq
   (正要打鼾)
8.emptdnguq
   (專治打鼾)
9.gdnguq
   (有在打鼾)
10.gmdnguq
   (挑打鼾……)
11.gmndnguq
   (曾挑打鼾……)
12.gndnguq
   (因……鼻鼾而得)
13.maadnguq
   (都變成打鼾聲)
14.mgdnguq
   (像……打鼾一樣)
15.mkmsdnguq
   (想要打鼾……)
16.mndnguq
   (打鼾過)
17.mnegdnguq
   (很容易打鼾)
18.mnsdnguq
   (曾打鼾)
19.msdnguq
   (已經打鼾)
20.msndnguq
   (為了……打鼾而爭執)
21.mssdnguq
   (一起打鼾)
22.nqdnguq
   (希望打鼾)
23.nsdnguq
   (若打鼾看看)
24.pdnguq
   (一直打鼾)
25.pndnguq
   (打鼾……)
26.pnegdnguq
   (會打鼾)
27.psdnguq
   (會打鼾)
28.qdnguq
   (而打鼾)
29.qnsdnguq
   (打鼾的樣子)
30.qqsdnguq
   (為了……打鼾)
31.sdnguq
   (打鼾時……)
32.sgdnguq
   (和打鼾的一起)
33.smddnguq
   (打鼾……)
34.sqndnguq
   (當作是……打鼾)
35.ssdnguq
   (打鼾……)
36.tgdnguq
   (打鼾的樣子)
37.tmdnguq
   (專會打鼾)
38.tmndnguq
   (會打鼾的人)
39.ttdnguq
   (經常……打鼾)
40.dngqa
   (別在……打鼾)
41.dngqan
   (打鼾時)
42.dngqaw
   (要在……打鼾)
43.dngqay
   (讓……打鼾)
44.dngqi
   (讓……打鼾)
45.dngqun
   (在……打鼾)
46.dngqanay
   (不要打鼾)
47.dngqani
   (要在……打鼾)
 
1.Tayal dnguq muhing su mtaqi.
   (你睡覺很會打鼾。)
2.Yamu dmpsdnguq mtaqi o snruway nanak kingal tqian.
   (你們會打鼾的,聚在另外一處睡覺。)
3.Kana dngdnguq muhing ga o ini ptaaqi keeman.
   (那些鼻子會打鼾的晚上不讓人入睡。)
4.Empdnguq ku muhing tmutuy ka keeman sayang.
   (今天晚上我要打斷打鼾的人。)
5.Empsdnguq ku siida, asi ku qsli tmutuy.
   (我正要打鼾時,就捏我醒來。)
6.Emptdnguq muhing smapuh ka hiya.
   (他是專門治療打鼾的醫生。)
7.Keeman sayang o gdnguq muhing smpug ka isu, kita piya hiyi.
   (今天晚上你來數,到底有幾個人在打鼾。)
8.Gmdnguq ku tmutuy do kseengan ku dha da.
   (我叫醒打鼾的人被罵了。)
9.Gmndnguq ku muhing smapuh o wada malu kana.
   (我治療鼻鼾都一一醫好了。)
10.Gndnguq mu muhing smapuh o ini ku angal lala.
   (我治療鼻鼾不收很多費用。)
11.Maadnguq kana ka hnang ruwan sapah.
   (家裡面都變成打鼾的聲音。)
12.Mgdnguq baki mu ka dnguq tama na.
   (他父親打鼾像我祖父一樣。)
13.Mkmsdnguq ku bi do qslan ku kuyuh mu da.
   (當我要打鼾時就被我妻子捏住。)
14.Mndnguq su mtaqi skeeman o klaun su?
   (你昨夜睡覺打鼾你知道嗎?)
15.Mnegdnguq bi muhing mtaqi o “mnkan muhing babuy ”msa ka rudan.
   (老人說:「吃過豬鼻子的人很容易打鼾。」(太魯閣族俗語))
16.Ima ka mnsdnguq mtaqi skeeman?
   (昨夜睡覺打鼾的人是誰?)
17.Ga msdnguq bi mtaqi ka tama su da.
   (你父親已經打鼾睡著了。)
18.Msndnguq nami kmluwi tnaqi mu.
   (為了我被打鼾驚醒我們起爭執。)
19.Gaga mssdnguq mtaqi hi ka tama ni baki mu.
   (我父親和祖父二人在一起睡覺打鼾。)
20.Grbu na mtutuy saman o nqdnguq nhari mtaqi hki msa ku.
   (我說要在明晨早起,快點打鼾睡較。)
21.Nsdnguq su bi mtaqi kiyig mu hki, kasi misu spiyi muhing.
   (你在我旁邊睡覺打鼾看看,我把你鼻子塞住。)
22.Iya hari pdnguq muhing, akay tqral.
   (別一直打鼾,累的想睡了。)
23.Pndnguq su muhing o plingis laqi rbnaw.
   (你打鼾讓嬰兒哭醒。)
24.Ini pnegdnguq muhing ka kuyuh.
   (女孩不會打鼾。)
25.Psdnguq muhing ka snaw su uri huyuh ?
   (你的先生睡覺也會打鼾嗎?)
26.Qnqan rbuk ka tama mu o asi qdnguq mtaqi.
   (我父親因工作勞累而睡覺打鼾。)
27.Qnsdnguq na mtaqi o bitaq mgrbu.
   (他睡覺打鼾一直到天明。)
28.Aji mu qqsdnguq mtaqi o tutuy ku nhari.
   (不使我打鼾就趕快叫醒我。)
29.Sdnguq mtaqi ka qbsuran mu snaw o rkrakan mu bbalaw rudux muhing do sbngut da.
   (我哥哥睡覺打鼾時,我用雞的羽毛搔癢他的鼻孔他就打噴嚏了。)
30.Kkmalu tnaqi mu o aji ku mha sgdnguq mtaqi hyaan.
   (我想要好好的睡,不會去和打鼾的他一起睡。)
31.Aw balay ha smddnguq bi munan ka muhing mu.
   (對不起我打鼾打攪你們了。)
32.Sqndnguq mu tama embahang ka dnguq baki su.
   (我把你祖父打鼾當作是我父親的一樣。)
33.Ssdnguq na mtaqi ka kuyuh na o msdngux bi mtaqi ngalan na smraki paataqi.
   (他把他妻子睡覺打鼾聲當作是他的睡眠曲。)
34.Tgdnguq bi muhing ga o ki meegul na.
   (那位睡覺打鼾的人是他的毛病。)
35.Kuyuh na o tmdnguq muhing snaw na msaang.
   (他的妻子會罵她的先生睡覺打鼾。)
36.Tmndnguq ku muhing qmita ga, hbaraw bi ka meegul lutut.
   (我看睡覺打鼾的人,多數是遺傳。)
37.Ttdnguq na rmkrak dngaq muhing snaw na o smngusul hyaan ka snaw na da.
   (她因經常搔癢先生鼻子會打鼾,就被先生噴鼻涕。)
38.Asi dngqi ptaqi nanak 1 biyi ka bubu hnang dnguq muhing.
   (睡覺打鼾很大聲的人,就讓他單獨住一間。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang