PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
dngdang

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

powda dmngdang txaun [燒開水]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.ddngdang
   (用來燒開水)
2.dmndang
   (已燒開水)
3.dmpdngdang
   (煮開水者)
4.dndang
   (是……燒的熱水)
5.empdngdang
   (要燒……水)
6.emptdngdang
   (專燒開水)
7.gdngdang
   (只喝開水)
8.gmdngdang
   (只會挑熱……)
9.gmndngdang
   (專……燒的開水)
10.gndngdang
   (燒開水……賺來)
11.kdngdang
   (都是熱水)
12.kkdngdang
   (要燒開水必須……)
13.maadngdang
   (變成熱水)
14.mdngdang
   (要燒開水)
15.mgdndang
   (像……燒的開水)
16.mkmdngdang
   (想燒水)
17.mnegdngdang
   (需要……熱水)
18.msndngdang
   (U+7232了……熱水而爭吵)
19.ndngdang
   (應該……燒開水)
20.nkdngdang
   (若……熱水)
21.pdngdang
   (常叫……燒開)
22.pndngdang
   (叫……煮開水)
23.pnegdngdang
   (喜歡熱水)
24.ppdngdang
   (叫……煮湯)
25.ptgdngdang
   (被燙死)
26.sdngdang
   (替……煮湯)
27.sgdngdang
   (老是……熱水)
28.skdngdang
   (都要用熱水)
29.skndngdang
   (跟……熱水一樣)
30.smdngdang
   (需要多的熱水)
31.spdngdang
   (託……煮湯)
32.tgdngdang
   (比較……熱水)
33.tmdngdang
   (燒熱水)
34.tmndngdang
   (燒開水)
35.tndngdang
   (燒開水的主人)
36.ttdngdang
   (煮熱水)
37.dngdanga
   (不要煮開水)
38.dngdangan
   (用……燒開水)
39.dngdangaw
   (來煮開水)
40.dngdangay
   (來燒開水)
41.dngdangi
   (煮開水)
42.dngdangun
   (要用……燒開水)
43.dndnganay
   (來燒開)
44.dndngani
   (要燒熱水)
目前無相關詞語
1.Spbqbuq na pdngdang knan ka qsiya mahun na.
   (他託我「buq」聲煮開他要喝的開水。)
2.Wada ptgcilux dngdang ka laqi na.
   (他的兒子因為被燙而死。)
3.Dngdang ka qsiya gaga.
   (把那水燒開。)
4.Ddngdang mu mahun ka ciwi nii.
   (這個水壺是我要用來燒開水。)
5.Dmpdngdang qsiya mahun ka dhiya.
   (他們是專煮要喝的開水。)
6.Empdngdang ku qsiya trmaan namu.
   (我要燒你們要洗澡的水。)
7.Emptdngdang ka qpahun mu paah sayang da.
   (現在我的工作是燒開水。)
8.Iya gdngdang nanak ka mahun su , mahi mskuy uri.
   (你不要只喝開水也要喝冷水。)
9.Taan mu o gmdngdang mimah bgu knrudan ka baki su da.
   (我看你祖父老得只會挑熱的湯喝了。)
10.Gmndngdang ku mimah dndang laqi ka yaku.
   (我是專喝小孩子燒的開水。)
11.Gndngdang mu o asi ku salu sapah trmaan.
   (我燒開水賺來的錢就蓋一個浴室。)
12.Asi kdngdang kana ka trmaan sapah tqian.
   (旅館的浴室都是熱水。)
13.Kkdngdang mtahu qhuni o asi su ka musa mapa qhuni.
   (用木材燒開水你必須要去搬運木材。)
14.Maadngdang ka qsiya mnskuy.
   (冷水變成熱水。)
15.Mdngdang ku khnu ka dsun su?
   (你要帶的開水我要燒多少?)
16.Mkmdngdang ku lala ka trmaan hbaraw laqi.
   (我想燒很多的水讓很多孩子洗澡。)
17.Mnegdngdang bi mahun ka seejiq mnarux.
   (病人需要喝熱水。)
18.Msndngdang nami ini pnbuwa dndang na.
   (我們U+7232了熱水沒有滾而爭吵。)
19.Ndngdang su nanak hki, qlingaw su kida, ana ki ini su dhqi.
   (你應該自己燒開水,怎麼辦,連這個也做不到。)
20.Nkdngdang bi ka trmaan ta misan hki mkksa nami.
   (我們彼此說:「冬天我們洗熱水澡該多好。」)
21.Pdngdang bi bgu layan knan ka payi mu.
   (我祖母常常叫我燒開綠豆湯。)
22.Pndngdang su knan o mnbuwa bi da.
   (你叫我煮的開水已經滾了。)
23.Ini pnegdngdang ttrima na ka risaw mu.
   (我孩子不喜歡洗熱水澡。)
24.Ppdngdang su knan knuwan ka bgu rudux?
   (你什麼時候要叫我煮雞湯?)
25.Wada ptgdngdang ka 1 laqi na.
   (他有一個孩子被燙死了。)
26.Sdngdang mu bgu gisang ka uqun baki ni payi.
   (我替我的祖父和祖母煮鵲豆湯。)
27.Enteetung su sgdngdang pnmiyakan dha ga, psnegul kari o klaun su?
   (你老是等別人煮的熱水,而別人背後講話你不知道嗎?)
28.Saw skdngdang trima ana rbagan ka wauwa gaga.
   (那小姐連夏天都要洗熱水澡。)
29.Skndngdang trmaan pstalux ka kyuhan rudux uri.
   (拔雞毛的熱水跟洗澡水一樣燒開。)
30.Smdngdang bi ka karat misan.
   (冬天很需要用多的熱水。)
31.Spdngdang su emaan ka bgu powri qwarux uqun su?
   (你要託誰煮你要吃的藤心湯?)
32.Tgdngdang ga mgmari mnbuwa ga ka dndang mu.
   (那個比較滾燙的熱水是我煮的。)
33.Gisu ku tmdngdang kgus mu babuy.
   (我在燒熱水用來刮豬毛。)
34.Tmndngdang ku puyan waray cinun bubu.
   (我在燒母親煮編織紗線用的開水。)
35.Tndngdang nii o sapah trmaan ka sapah na.
   (這燒開水的主人,他的家是澡堂。)
36.Ttdngdang na o smqqhuni balay.
   (他煮熱水很費柴火。)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang