PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
dmrax

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

wana haya [只這一個]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Kingal bi dmrax ka negay na.
   (他只給一個而已。)
2.Pssliun ka ddmrax do maalala da.
   (積少成多。)
3.Dmptdmrax mgay bsu ka dhiya gaga.
   (他們是只給少許的小氣的人。)
4.Saw huway su ga o empdmrax ka bgay mu sunan.
   (像你這樣吝嗇那我會給你一點點。)
5.Emptdmrax ku pssli negay laqi ka uqun mu.
   (我吃的是我收到孩子一點一點給的。)
6.Endmrax ka negay na o malan na 3 duri.
   (他原來給一點點他又多給三個。)
7.Iya gdmrax prqdug mgay rdanan.
   (不要給老人施小惠。)
8.Gmdmrax mgay ga o bubu tngrut.
   (只會給一點點的人是個吝嗇鬼。)
9.Gmndmrax ku lmamu trabus snrhuqan dha.
   (我把他們 一個一個掉落的花生撿起來。)
10.Gndmrax mu pssli ka maalala da.
   (我把少的積成多了。)
11.Nngari bgihur ka djima mu o asi kdmrax ka mhiyug hi da.
   (被颱風吹毀的竹子只剩一個一個佇立在那裏。)
12.Saw aji kkdmrax bi ka laqi su o ququ tmquli han.
   (為了你孩子不會孤零零地就多生幾個吧。)
13.Kmdmrax su negay mu o cipung su ki da.
   (你把我給你的當作一個,已經太多了。)
14.Kndmrax laqi na kuyuh o kal bi wana ha ka mcinun.
   (他只有一個獨生女,就只這位要織布。)
15.Nhbaraw ka mnswayi nami o maadmrax nngari utux ka yaku.
   (原本我們兄弟姐妹很多而神只留下我一個。)
16.Gnkla mu o ki bi saw mgdmrax bi ka laqi na snaw.
   (就我所知的他好像只有一個男孩子。)
17.Mkmpdmrax ku tmquli laqi o 7 ka negay utux.
   (我原想只生一個孩子但神給了我7個。)
18.Mnegdmrax bi tquli dha laqi ka lutut dha.
   (他們的親戚只養育一個個孩子並不多。)
19.Msndmrax nami qabang ini tuku shilaw.
   (我們為了布毯一個不夠蓋而爭執。)
20.Ndmrax bi ka laqi su binaw, wada ngalun utux do mhuya su?
   (你的只有一個孩子看看,神明把他帶走你怎麼辦?)
21.Nkdmrax binaw sbgay su knan ga, ana ku pbrabang mgay o yaa misu biqun 2 dmrax.
   (你給我一個看看,雖然我多給你也只給兩個。)
22.Ma su pdmrax mgay rdanan su?
   (你為什麼只給你父母一個而已呢?)
23.Pndmrax na mgay knan o msiyuk ku hici.
   (他只給我一個以後我會回報他。)
24.Ini pnegdmrax mgay huway na ka lupung mu.
   (我朋友的慷慨不會只給一個。)
25.Sdmrax mlu dmuuy ka pila snku su.
   (你所存的錢要節省少用。)
26.Ana ima ungat maah sgdmrax bsu sunan.
   (你的吝嗇到無論誰都不會向你要一個。)
27.Saw skdmrax bbgay na ana emaan bsu ka seejiq kiya.
   (那吝嗇的人無論是誰他只會給一點點的。)
28.Qmbliqan na o skndmrax na qmita ka enseejiq.
   (他富有到小看別人的。)
29.Smdmrax bi mkan ka rudan da.
   (人老就一個一個吃。)
30.Tgdmrax ga o ykua ki da.
   (那量少的就給我好了。)
31.Ima ka tndmrax gaga?
   (那一點點的是誰的?)
32.Dmraxa su mgay rdanan.
   (別只給老人家一點點。)
33.Dmraxan na gmbing ka nparu.
   (他把大的切成小塊。)
34.Dmraxaw mu mgay ka laqi.
   (我要一點一點給小孩子。)
35.Dmraxay su mgay ka lupung paru.
   (你不要一點一點給親家。)
36.Dmraxi ku mgay bianw, dmraxun misu mgay uri.
   (你給我一點點看看,我也會給你一點點。)
37.Dmraxun mu mkan ka sndmrax mgay laqi.
   (孩子給我少許的東西我要一點一點地吃。)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang