PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
dma

-(人類行為)
中文翻譯
詞性
(1)

spi pnweela qrqilun [惡夢]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

klimu [倒楣]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Dmgdma hari kngkla dha matas ka lutut dha.
   (他們的家族在讀書方面比較遲鈍。)
2.Empgdma hari qqeepah na ka snaw gaga.
   (那個男人的工作很遲鈍。)
3.Ini kgdma ana 1 ka laqi su o ana rabang.
   (你孩子中沒有一個是遲鈍的真好。)
4.Saw aji kkgdma ka laqi su o gimi ungat saw ki lutut dha ka kuyuh su.
   (你U+7232了不會有遲鈍的孩子選妻子不要有這樣的遺傳。)
5.Knegdma na o tgngangah hari.
   (他遲鈍的有一點傻傻的。)
6.Maagdma ka aji mnegdma.
   (不遲鈍變成遲鈍了。)
7.Mgdma qqeepah na ka snaw gaga.
   (這男人工作慢慢吞吞的。)
8.Mnegdma ini kttraw ka risaw gaga.
   (那青年人精神萎靡不活潑。)
9.Naqih bi kuxul mu, msnegdma ka snaw mu ungat stmaan.
   (我為了先生做事遲鈍無法依靠而心理很難過。)
10.Nkgdma binaw kana laqi su ga, smayun su dmanga o.
   (你的孩子如果是做事遲鈍看看,你養育他們會很辛苦。)
11.Iya pgdma ka qmpah, ktrtraw hari.
   (做事不要遲鈍,輕快點。)
12.Ini pnegdma kana ka lutut dha.
   (他們所有的家族都不會遲鈍。)
13.Ppgdma su uuda lqian o aji malu.
   (你讓孩子做事遲鈍是不好。)
14.Manu saan su sgdma hiya, mksaw su ki uri?
   (你去做事遲鈍的人那邊幹什麼,你也要像他一樣嗎?)
15.Saw skgdma qqepah dha ungat tgaan.
   (他們工作的進度很慢不能等。)
16.Rudan ta do sknegdma ta dha qmita da.
   (我們年老的時候別人把我們當成不靈活了。)
17.Spgdma su uuda ka laqi su o maah manu?
   (你讓孩子動作遲鈍會有什麼出息嗎?)
18.Tggdma kana ka dhiya ga o saw smeuwit thiyan qmpah.
   (他們都是做事遲鈍的人跟他們一起工作很累。)
19.Gisu ku tmgdma laqi mu dmudul tmgsa matas.
   (我在忙著教導我智力不足的孩子。)
20.Tmngdma ku laqi tmgsa matas o knrmun ku balay.
   (我很耐心教導智力不足的孩子讀書。)
21.Ttgdma na dmudul snaw na o ki smgila hyaan.
   (為了帶她做事遲鈍的先生讓她拖累。)
 
 
 

線上流量:2人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang