PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
dka

-(人類行為)
中文翻譯
詞性
(1)

rmngaw txaun dmka [來切塊]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Ima ka gmneagiq psdka mkug qcinuh gaga?
   (誰把不齊的木板弄齊?)
2.Gneagiq mu psdka pkdakil bru ka sapuh nii.
   (我用這個藥來讓長不好的小豬長成一樣大。)
3.Asi endka ‘eheah’ msa kana.
   (全都一起嘆息「eheah」。)
4.Kkealang dha tbarah dxgal Truku o naa pdkaran da.
   (他們要遷居到太魯閣的土地上應該禁止。)
5.Ttealay na mkan o mdka tmbriun.
   (他經常搶著先吃,沒有細嚼慢嚥。)
6.Saw skealu bbaraw tbabaw ka hiya o mdka ga tkumax taan ka tbabaw na.
   (他老是把套腳陷阱的延長線做長所以看起來像鬆掉了。)
7.Emppeapa msdka tmalang.
   (他們互相揹負跑步比賽。)
8.Knearay na uwit o mdka mnhuqil.
   (他累的像死人一樣。)
9.Mmeasug ku bi do pdkaran ku dha, yasa ini ku kla masug.
   (我正要分配的時候,他們阻擋我因為我不會分。)
10.Tteasug dha o mnegsdka balay.
   (他們分配的很公平。)
11.Asi endka teeaw msa ka dhiya.
   (她們都說對不起的語氣。)
12.Ttbahing dha o asi endka kana ruwan sapah.
   (他們全家都是懶惰的人。)
13.Pnsbarux mu sunan ka pnhdagan layan o msdka bi kndngu na.
   (我請你翻曬的綠豆,曬乾的很平均。)
14.Knbayu dgiyaq hiya o mdka gnduyung bunga.
   (那窄小的山像種地瓜凸型的地。)
15.Ttbeybay dha dgiyaq tmqmagas o mdka nrungan bowyak.
   (他們常常在山上挖薯郎好像山豬挖翻的一樣。)
16.Dmpsbeytaw psdka pstaril ka drisaw gaga.
   (那些年輕人在跳遠比賽。)
17.Kkbeytaw na qduriq o mdka rngji.
   (他像蒼蠅一樣地快速跳開逃走。)
18.Ini psbgus laqi, mdka namu balay ka hiya.
   (和你的孩子一樣不怎麼會尿床。 )
19.Bhbuh sqmu o ini pdka bhbuh sibus.
   (甘蔗花不同於玉米花。)
20.Knbhgay na o mdka huda.
   (他像雪一樣白。)
21.Tmnbisi ku kmlawa ga, qtaan mu ka knlabu nbuyas na o mdka tuyan.
   (我看顧得浮腫病的人,我看到他肚子浮腫地像葫蘆一樣。)
22.Qmpah ni matas o ida mdka bi smbiyax kana.
   (工作和讀書一樣需要努力。)
23.Bklit tbabaw o ini pndka bklit qlubung.
   (樹上套腳陷阱的固定器跟地上套腳陷阱固定器不同。)
24.Ttbkraw na smmalu o ungat psdkaan likaw.
   (他經常做彈簧的速度不能比。)
25.Knbkug dha o mdka bnrbil gasil.
   (他們所排列的就像繩子拉過的一樣。)
26.Embblbil nami gasil psdka brax.
   (我們在拔河比賽。)
27.Nkblnga su cih rmngaw hiki, mdka su qmpaan ungat quwaq dga!
   (你應該發出吼叫聲,你怎麼這樣默不吭聲!)
28.Mgblung hnang mu tmalang ka hiya o yasa mndka qnthran nami.
   (他跑步發出「blung」的聲音像我一樣因為我們一樣胖。)
29.Gnbowlaw na tmalang ka ngungu kacing o mdka ga tmaus.
   (牛用來奔跑躍起的尾巴像招手一樣。)
30.Kkbowlaw na mrrawa ka ngungu ngiyaw o mdka quyu taan.
   (貓使自己的尾巴躍起看起來像蛇一樣。)
31.Pnbowlaw mu kmluwi ka rungay o mdka qnada qndriqan na.
   (被我驚嚇躍起的猴子像被丟一樣地快速逃走。)
32.Empsbowlung nami psdka pstaril ka saman.
   (明天我們要跳遠比賽。)
33.Sblowngan psdka ka hini.
   (這裡是比賽跳遠的場地。)
34.Mtgbowraw kmpraan ka yayung o mdka mjijil alang.
   (露出大浪的河水好像會沖掉整個部落。)
35.Pnsbowraw bighur paru ka gsilung o mdka empaux dgiyaq.
   (颱風所舉起的海浪像要沖毀一座山一樣。)
36.Bowyak o mdka babuy taan.
   (山豬看起來像豬一樣。)
37.Ntbqlit su mk3 jiyax, ki ka mndka endaan su.
   (你應該跪著三天才配得你做過的壞事。)
38.Knbrakaw na o ungat psdkaan.
   (他跳越的功力無人能比。)
39.Pnsbrakaw paah bilaq ka laqi o mkndudux psdkaan mrakaw.
   (從小練習跳越的孩子在跳越比賽時會跑第一。)
40.Tmnbrang nami asi endka prrbu qmburung payay kana ka suni.
   (我們早上都在一起收割稻子。)
41.Kkbras dha qduriq bbuyu qmita rhu ka qbhni o mdka bali likaw.
   (小鳥看見鷹隼時就像子彈一樣發出「bras」的聲音飛快地向草叢裡躲起來。)
42.Brbraw gsilung ga o mdka mrata gisu msbkug psmrata mksa.
   (海浪好像軍隊列隊前進一樣。)
43.Gnbreebu na qmapahan mu ka kacing na o mdka aji hiya ka hiya.
   (他讓他的牛破壞我的田地,他好像不在意的樣子。)
44.Mnrhug ku bi tdruy o mdka saw aji bnrhgan.
   (車子我已經鎖過了怎麼像沒有鎖一樣。)
45.Gnbruq hnang glu na rmqun o mdka hnang glu su.
   (他「bruq」聲喝水喉嚨發出的聲音像你一樣。)
46.Qnbruq hnang glu na rmqun o mdka hnang glu su.
   (他吞食喉嚨發出大的「bruq」聲跟你一樣。)
47.Ga gmbrut psluhay rmgrig laqi mha psdka ka wauwa su.
   (你女兒「brut」聲在教要去跳舞比賽的小孩。)
48.Knbrut na tmalang o mdka brut kacing.
   (他像牛「brut」走路的聲音。)
49.Smbbrut bi tmalang ka psdka tmalang.
   (賽跑會有很多「brut」跑步聲。)
50.Knbruwa na shiga o mdka ranaq ka liwaq na.
   (昨天雷電像火一樣大。)
51.Ttbsbas na bbuyu ka samat o mdka tntakan ka bbuyu.
   (草叢經常被野獸破壞就像被砍的一樣。)
52.Knbsbus tuqir ga o mdka endaan bgilaq.
   (翻過的路徑像是狐狸走過的。)
53.Gmnbsrux ku prana o mdka bi bruling knrana na.
   (我像通心樹一樣繁植過構樹。)
54.Kmnbungu su hirang mu smngahan o mdka usik qapal mqqapal baga su ka isu.
   (你譏笑我肩部的腫塊,而你的手長的像生薑一樣。)
55.Ptgbuwa dndang ka laqi o mdka mnhada qsurux taan.
   (孩子就像熟魚一樣被燙死。)
56.Knbbuyu qmpahan na o mdka aji qmpahan.
   (他的田地長滿草叢好像不是耕地。)
57.Mtcihung nami do asi nami endka ini qita.
   (我們互相放眼中異物,我們同時都看不到。)
58.Ttdaaw na nuda na o mdka aji hmnuya.
   (他經常隱瞞的行為好像沒有發生什麼事。)
59.Kkdadak ta pais o asi ta kndka kana.
   (警戒敵人就都一起站哨。)
60.Ddkanay ta karat ka laqi su mkla bi quri karat.
   (我們讓你會看天象的孩子做觀測氣象。)
61.Ddkani tklihaw paah gaing ka mrata pais.
   (要從遠處用望眼鏡觀測敵軍。)
62.Kkdahaw kana ka dgiyaq ga o kndkaanay ta dmahaw.
   (若要使那山都是套頸陷阱我們一起去設。)
63.Pdkaran su dha pngahi do npdakar su uri da, tayal rangi su.
   (他們阻擋你去釣魚你也應該阻擋他們,你怎麼那麼傻。)
64.Tddakar kana do mdkar ku uri da.
   (他們都拒絕我也拒絕了。)
65.Pdkara su musa bbuyu ka risaw su.
   (別阻止你兒子去打獵。)
66.Pdkaran na ppatas ka laqi na.
   (他阻止他孩子去念書。)
67.Pdkaraw mu pgriq tdruy ka laqi mu bsukan.
   (我阻止我喝醉的孩子去開車。)
68.Pdkaray ta prigaw ka laqi.
   (我們禁止孩子去遊蕩。)
69.Pdkari mkan lumak ka laqi empatas.
   (禁止學生抽煙。)
70.Pdkarun mu gmeeguy ka laqi mu.
   (我禁止我孩子去偷竊。)
71.Likaw ppdakil na tmabug babuy o mdka niyupan.
   (他使飼養的豬長的好像用吹氣一樣快長大。)
72.Tgdara rqnux ka mdka dara kacing.
   (鹿的血比較像牛的血。)
73.Ini pdka skndaran mnarux ka smdaran utux.
   (醫生的診斷和通靈竹製診斷是不一樣。)
74.Kndasan na o mdka jiyan ka keeman.
   (月光在黑暗裡像白天一樣明亮。)
75.Endaus su nanak ka tunun su giya, ini pndka ka baga.
   (你要編的小簸萁你應自己剝平,各人的手法不同。)
76.Ini bi pndka ppdawi na ppatas lqian ka tama mu.
   (我的父親讓孩子懶惰讀書無人能比。)
77.Gmdgiyal kng1 psdkaan ka laqi su.
   (你孩子都贏得每個競賽。)
78.Gndgiyal nami psdka qurug kaji ka tdruy gakat nii.
   (這腳踏車是我們打網球贏來的。)
79.Mnegdgiyal bi psdkaan ka hiya.
   (他都會贏得每個比賽。)
80.Ksddhiya na ka bubu su o ungat ana ima mdka.
   (你母親對他們的親切沒有任何人跟他一樣。)
81.Ttdhriq na psgaaw bukuh o mdka bi tama su.
   (他篩選漂亮的木瓜的樣子跟你父親一樣。)
82.Isu dka na ka baun gaga.
   (那南瓜你來切塊。)
83.Ddka mu sagas ka pucing.
   (刀我用來切西瓜。)
84.Mddka nami ka sagas, ini nami pbburux.
   (我們把西瓜平分,我們沒有獨吞。)
85.Mgdka mu ddka na ka hiya.
   (他切的半塊跟我一樣。)
86.Msndka nami qsurux msmiisil dnkaan na.
   (我們為了切半的魚不平均而爭。)
87.Asi ta pddka nanak, ki ka ini biyaw.
   (我們各自來切半塊,這樣比較快。)
88.Sdka ku na tgparu ka yaku.
   (他替我切大粒的半塊給我。)
89.Iyah sgdka nnaku ka isu.
   (你來跟我對分。)
90.Saw skdka nanak ka lupung mu.
   (我朋友自己來切半塊。)
91.Smddka bi ka lala dkaun.
   (要切半的很多很費時。)
92.Tddka kana o murux 1 ka hiya.
   (每個人都拿半塊只有他獨拿一個。)
93.Nii ku tmdka 1 mneudus babuy.
   (我正在把一隻豬殺成兩半。)
94.Tmndka ku 5 mneudus mirit.
   (我把五隻羊各殺成兩半。)
95.Ima tndka na ka tlahi gaga?
   (誰把文旦切成兩半?)
96.Dkaa su enseejiq ha.
   (別把別人的拿去切成兩半。)
97.Dkaan mu ha ka enlaqi psthulang ga do tayal lingis da.
   (我把自大孩子的那一份切成兩半時,哭的要命。)
98.Dkaaw mu yaku ka nnisu hug?
   (你的部份我切成兩半好嗎?)
99.Dkaay ta wa! iya burux nanak.
   (我們平分吧!別一個人獨吞。)
100.Dkai ha ka ini kla dmka.
   (幫不會切成兩半的人切。)
101.Dkaun mu ha ka sagas paru bi gaga.
   (那個大西瓜我來替他切成兩半。)
102.Dkaanay su ha ka nhiya.
   (你不要替他切成兩半。)
103.Dkaani ha ka nbaki su.
   (你祖父的替他切成兩半。)
104.Empdmhaw ku psdka tmalang.
   (我要看賽跑比賽。)
105.Gmndmhaw ku psdka biyax tmqurug ka yaku.
   (我觀賞了球類比賽。)
106.Dmhagan psdka tmapaq ka gaga.
   (那邊在觀看游泳比賽的。)
107.Kndngur qhuni ga o mdka bnlbil knslagu na.
   (那個砍下的樹幹像拉線一樣很直。)
108.Asi qdqras nanak ka phdu dmhagan psdka qurug rawa.
   (觀賞籃球賽的人看的都是觀眾的臉。)
109.Ttdudux na mkaraw qhuni o mdka rungay.
   (他就像猴子一樣爬樹梢。)
110.Gnduma smpung ka hnjilan na o asi mu pndkai kana da.
   (我只秤一部份重量後其他的就統一其秤量。)
111.Gluq lutut dha o saw skduma , ini pnegsdka.
   (他們家族的毛病一向是不公平的。)
112.Ma su jiyax tmduma , asi kndkaani kana.
   (你不要只為少數人,對大家也應一樣寬待。)
113.Skndumul mu radus psrajing ka qaraw djima o mdka bi likaw na sqama.
   (我把竹枝當作是乾草來生火,它們一樣很快著火。)
114.Kndungus na o mdka empeesayang.
   (他專注的樣子好像馬上就要實現。)
115.Asaw krana pnrhulan o tddurun nami endka smapuh Tuxan Baraw kana.
   (為了使教會成長我們每個人一起向神禱告。)
116.Kana deetung ga o endkaanay ta gmealu.
   (所有眼瞎的人我們要憐憫他們。)
117.Manu geegan su, ida mdka kana.
   (你挑什麼都一樣的。)
118.Sknegaluk na paapa tdruy mu ka tdruy seejiq o pdkaran mu.
   (他塔乘別人的車像塔乘我的車一樣我阻止了。)
119.Knegasig dha o mdka ga msqapah.
   (他們靠在一起像是粘起來。)
120.Ppgaya rudan Truku sbiyaw o ungat psdkaan.
   (以前太魯閣族人遵守規範是無與倫比。)
121.Kkgayaw elug ka uusa qmpahan o kndkaanay ta kana.
   (開闢往田地的路我們一起動員。)
122.Knegayaw dha mtaqi o mdka tnbaan.
   (他們散開睡覺就好像被毒死一樣。)
123.Knegbalay dahaw na ga o mdka bnlbil gasil knslagu.
   (他放置的捕捉器水平如拉過水平線一樣直。)
124.Ksgbiyan na qmpah o mdka nami balay.
   (他跟我一樣工作到傍晚。)
125.Knegeaway dnaus na o msdka bi knlbangan na.
   (他剝過的緯線寬度都一樣。)
126.Kmnegeeguy ku qmita hnigan su embukuy, mdka su ga rmuyuk baki mu.
   (我偷窺你駝背的身材好像是在潛行襲擊我的祖父。)
127.Gnegihat na plukus ka laqi o mdka mhhuni maux mlukus.
   (他急忙給孩子穿衣服就像黑巫師穿反了衣服。)
128.Knsgirang na ka yayu su o mdka girang taan da.
   (你小刀生銹的程度看起來都是銹了。)
129.Knegisil su o mdka bnlbil knslagu.
   (你做的土堰像用線拉直一樣。)
130.Knegiya tninun na o asi saw pnsdka knmalu kana.
   (他所編的小簸箕全都做的很好。)
131.Dmpgkala likaw tmalang o ungat psdkaan tmalang.
   (那些飛毛腿沒人能比。)
132.Glaqung o mdka rudux hnigan na.
   (帝雉長得像雞一樣。)
133.Gmgnuwin ka yayung o mdka qmpagu sneunux ka puwa gnuwin na.
   (河流的漩渦,其中心點像頭頂的髮圈一樣。)
134.Qnegqguq qnegqan su o pdka bi kana.
   (你挖的坑洞都要平均。)
135.Ttgsgas na qcinuh o msdka bi kndxan kngkla na kmrut.
   (他鋸木板的技巧厚度相等。)
136.Ttgsilung na trbung o ungat pdkaan ana ima.
   (他潛水沒人能夠比得過他。)
137.Knegsuwit na o mdka bi kjiraw ga muuyas.
   (他吹口哨很像鷹隼的聲音。)
138.Dmpgtuwit psdka qmada uyug ka dhiya gaga.
   (他們在舉行拋鉛球比賽。)
139.Nkgumu binaw yudun su ga, ini pdka djima saw smhngras pririh ki da.
   (如果你用塑膠管來接水,就不會像用竹子接水要常常更換。)
140.Sguyuq o mndka na hi ka ini qbahang rngagan.
   (對不聽話的人要設置刺腳陷阱是合理的。)
141.Knegxal dha hiya o asi endka tgxal ka 1 alang.
   (他們為了作伙伴使村落成為一體。)
142.Ttgxal na knan musa pngahi o spdka ku na mnswayi.
   (他把我當作兄弟一樣邀去釣魚。)
143.Tthabuk na o mdka na aji tuku ka habuk.
   (他經常要腰帶,好像腰帶不夠他用。)
144.Bnkgan su tleengan ka knhagat na o mdka bnlbil gasil knslagu.
   (你排列的椅子直的像用繩子拉的一樣。)
145.Hiya o ini pneghangan Truku lqian na mdka aji Truku.
   (他不給孩子取太魯閣族名字好像不是太魯閣族。)
146.Hmnaut nami wahir ka yami o ida mdka bi hnaut gasil wada dhuq sapah ka napa nami.
   (我們用過藤蔓來捆緊東西跟捆繩一樣地能揹到家裏。)
147.Knhbaraw mrata pais ga o mdka pupu qtahi hnurah.
   (敵人的數目就像窩螞蟻那樣多。)
148.Pphbay na bngbang ka bgihur o mdka mqrhbiq.
   (颱風吹著鐵皮時,好像要被撕裂一樣。)
149.Kkhdhik namu o asi endka kana.
   (你們要凱旋歡呼時都要一起歡呼。)
150.Knhdhik na o mdka kndalih sipaw nii bhangan.
   (他凱旋歡呼的聲音就像在對面一樣聽的見。)
151.Tneghghaw nii o mdka saw empqduriq paah sapah.
   (這悄悄說話的人好像要逃家的樣子。)
152.Ngaha quwaq na mhulis o mdka ga mhgliq quwaq.
   (他張嘴笑起來嘴巴像撕開了一樣。)
153.Tthgut na psrijil lnglungan seejiq o ungat psdkaun.
   (他常常引誘別人的心是無法比得上。)
154.Kkhidaw na ka klwaan nami o ana misan mdka rbagan.
   (我們的國家出的太陽冬天也像夏天一樣。)
155.Knhilaw na o mdka nhiya kana hhilaw.
   (他蓋被子好像被子都是他的。)
156.Knhiyu qnqaya na o mdka waru rudux ga tbsqiran.
   (他陰莖勃起就像雞的脖子噎到樣子。)
157.Knhksaw na o mdka balay bi.
   (他裝的像真的一樣。)
158.Tthksaw na naqih o mdka balay bi naqih seejiq.
   (他經常裝著壞像真的是變成壞人了。)
159.Pphlak na pahing ka ciyaqung o mdka rhu.
   (老鷹展開的翅膀像鷹隼一樣。)
160.Ini tduwa sphlakuk ini pndka bubu ka wawa rudux.
   (小雞不能用不同母雞一起孵育。)
161.Qnhluyuq btunux yayung nami hiya o mdka pnsgaaw.
   (我們河邊圓錐形狀石的程度好像是專門挑選過的。)
162.Knhili na knan o mdka qmnita.
   (他誣賴我的樣子好像親眼看過。)
163.Knhngak na mtaqi o hmnang balay mdka hngak babuy.
   (他睡覺的打鼾聲像豬一樣。)
164.Knhrahu dwauwa alang hiya o asi saw pnsdka.
   (那部落的小姐漂亮的好像都是一時之選。)
165.Saw kkhrhir nanak ka smluun su o iya pndkai ka knpraan na.
   (如果你只做銼刀要有大的有小的。)
166.Tmnhrinas ku psdka tmapaq ka yaku.
   (我常超過跟我一起游泳比賽的人。)
167.Mdka mhuaw kmimah qsiya kmpatas ka laqi na.
   (他的孩子渴慕地想讀書。)
168.Pphuma na kari o endka balay bi.
   (他造謠像是真的一樣。)
169.Kkhunat ta musa qmpah o kndkaanay ta gmeelug.
   (為了往南邊工作我們一起來建一條路。)
170.Qnhuriq mring lukus mu o mdka qnixan.
   (我的衣服被汗淋濕的像被雨水淋濕一樣。)
171.Knshus na mnarux o mdka saw empqstuq da.
   (他生病發出的“hus” 喘氣聲好像要斷氣了。)
172.Mdka bi hthut seejiq ka hthut huling.
   (狗交配的動作像人一樣。)
173.Kneidas keeman sayang o mdka jiyan ka keeman.
   (今夜的月光使夜間就像白天一樣。)
174.Sgeidas nami rmbu ka skeeman o mdka jiyan.
   (昨夜我們趁著月光走路時好像白天一樣。)
175.Seedasan bi ka sayang o mdka jiyan.
   (今天的月光像白天一樣。)
176.Seedasay ta binaw keeman ga, mdka jiyan o.
   (我們等月亮出來看看,就像白天一樣亮。)
177.Ini pndka ka kmpraan iyu snaw.
   (陰莖大小不同。)
178.Qtaan mu mdka ga mkeiyu mhuqil ka quyu o kla muudus.
   (我看到像僵硬躺著的蛇,原來是活的。)
179.Jirang o mdka hari pgagu.
   (翠翼鳩很像藪鳥。)
180.Phyugi sapah ka pusu. Ungat sapag do mndka su qnluli, kjiki.
   (建造房子才是根本。沒了家像流浪漢。)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang