PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
dhuq

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

qmhdu mksa ssaun [完成 ]
----------------------------------------------

psping(副詞)
(2)

pttuku euda [到達 ]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.Mkmeaki ku msdrudan muudus o yaa ku empdhuq hug?
   (我期待能夠活得很老不曉我能不能活到老?)
2.Kmealax su kuyuh o dhuq bi manu lnglungan su?
   (你想要拋棄妻子你真能夠下得了心嗎?)
3.Dplealay dhuq o sangay han.
   (先到的人就休息。)
4.Gmplealay dhuq ka dhiya ni bkgun na.
   (他把先到的整隊。)
5.Sknplealay dhuq ka smnsul dhuq.
   (他把跟著到的當作是先到。)
6.Teealay dhuq kana o ungat taan ka laqi mu kntapu na.
   (所有的人都同時到了還看不到我那遲鈍的孩子。)
7.Tgplealay bi dhuq ka mslikaw tmalang.
   (跑很快的最先到。)
8.Nkearay su uwit qmpah binaw isu ga ni, empdhuq su manu?
   (如果你懶惰工作看看,看你能做什麼?)
9.Dmeayus o ini dhuq na.
   (鑑界的人還未到達。)
10.Mkmpbalay bi euda na o ini dhuq biyax na.
   (他想實實在在做人,但他的能力不足。)
11.Gmnbarah mu tminun ka qabang hilaw misan o qulung bi dhuq ka 7 wah.
   (我總算重新織七件冬天用的布毯。)
12.Mkmsbeytaw ku pstaril ka yaku o ini dhuq knrudan mu da.
   (我想跳躍但因我老了跳不起來。)
13.Mnbbhraw nami ka miyah ni dhuq nami hini sayang.
   (我們今天來這裡是前後追過來的。)
14.Bybiyaw su dhuq.
   (你那麼快就到!)
15.Kbiyaw su dhuq o negeaguh hari.
   (你要早一點到就趕快。)
16.Biyagan na dhuq do ini tutuy mtaqi na.
   (他提早到時人還沒有起床。)
17.Nbkug su nhari ka tleengan, empdhuq kana ka seejiq da.
   (你應該排好椅子人快到場了。)
18.Asi lu ‘blung’ dhuq sapah mu kana ka seejiq.
   (眾人「blung」突然到達我家。)
19.Empblung nami dhuq nhari.
   (我們會「blung」就到了。)
20.Asi kblung dhuq nhari ka miyah namu.
   (你們要來就趕快「blung」的一聲到。)
21.Mnblung nami dhuq sapah na o asi pskluwi.
   (我們「blung」的到他家使他非常驚訝。)
22.Nkblung namu dhuq kana hki, lu namu lu smkkingal miyah ga!
   (你們應該「blung」一起到,怎麼是一個一個來!)
23.Gmnbrang nami murus bnaqig bbuyu o ini dhuq thiyaq nrusan na.
   (撒砂子到草叢裡發出「brang」的聲音撒的不夠遠。 )
24.Empbrut nami dhuq nhari sapah su.
   (我們會「brut」聲很快到你家。)
25.Tbbrut dhuq kana ka seejiq.
   (所有的人都同時「brut」聲到達。)
26.Mkmbsbus ku dhuq yayung hiya o thiyaq bi ni ini ku dhuq da.
   (我本來想到河流,但很遠而沒有到達。)
27.‘btut ’ dhuq ni ki nusa o ki ka lupung hug?
   (「btut」來去匆匆的是朋友嗎?)
28.Empbtut ku dhuq sapah su o iya nkluwi.
   (我突然「btut」來到你家不要驚訝。)
29.Kasi ku kbtut dhuq ni maah ku nhari duri, iya ku sglai ha.
   (我「btut」一到就走,不要耽誤我。)
30.Aji mu kkbtut dhuq o pwlaun mu rmngaw.
   (為了使我突然「btut」到達我要事先通知。)
31.Knbtut na dhuq o pskluwi bi mnan.
   (他「btut」突然到使我非常驚訝。)
32.Mgbtut su pskluwi dhuq sapah mu ka hiya uri.
   (他也像你一樣「btut」突然到我家讓我驚訝。)
33.Mnegbtut bi dhuq ni wada duri ka meegul na.
   (喜歡「btut」來就走,是他的習慣。)
34.Tbbtut dhuq kana ka seejiq do mnqhnga ku da.
   (都同時突然「btut」地有很多人來我家而我很著急。)
35.Btua su dhuq ni suus musa.
   (不要「btut」突然來又突然離開。)
36.Btuan na dhuq ka tama na o mnkluwi da.
   (他「btut」突然到父親那裏父親非常驚訝。)
37.Iya btaani pskluwi dhuq ka baki su, pglai rmngaw.
   (不要突然「btut」地去你岳父家,要事先通知。)
38.Pgburux ku dma! Iya slhbun, empeedhuq ku nanak.
   (爸!我要分家,別擔心!我自己會做到。)
39.Dmcsdudul musa ga o aji empqsuqi dhuq.
   (那些提早去的人不會遲到。)
40.Kmncsdudul ku bi ka mhuma shikuy o ini dhuq hiyi mu da, qun ku mnarux.
   (我曾想提早種絲瓜,我因得病身體不行了。)
41.Mmdahaw ku bi do o asi lu dhuq ka tbiyaxan tmukuy da.
   (我正要去設套頸陷阱時也剛好是忙收割時期。)
42.Dhuq ppatas laqi.
   (有能力給小孩讀書。)
43.Mkaxa ka ddhuq mu sapah.
   (我後天才到家。)
44.Dhiya ga o dmpdhuq ska rabi.
   (他們是深夜才到家的。)
45.Empdhuq ku gbiyan ka sapah su.
   (我晚上才到你家。)
46.Endhuq nanak musa paru ptasan hki, knkla na matas ga.
   (他讀書很聰明難怪會上大學讀書。)
47.Gdhuq mu marig sapah ka smli ku pila.
   (我存錢是為了要買房子。)
48.Gmdhuq bi pgblaiq kana laqi na ka rudan kiya.
   (那個老人能夠安頓所有的孩子。)
49.Gndhuq mu marig dxgal o hnqilan mu qmpah.
   (我能夠買地是我拼命工作換來的。)
50.Kla su wada qmhuqil bi maadhuq matas ga, aji empeedhuq msa nami.
   (原來你拼命的讀書,我們以為你不會辦到呢!)
51.Mnegdhuq bi maamalu kana ka laqi su.
   (你的孩子都很有成就。)
52.Mqmdhuq bi qmpah uwit na ka snaw gaga.
   (那個男人因身體軟弱做不成工作。)
53.Mqmpdhuq ta ptpusu laqi ga, asi ka maalaqi uri.
   (我們有能力讓孩子安頓好,也必須要靠孩子的能力。)
54.Gaga msluluy msndhuq ska rabi ka snaw na.
   (她們為了先生深夜回來而爭吵。)
55.Nqdhuq bi mseupu lnglungan ka alang ta hki msa nami.
   (我想如果村落的人能夠同心合一該有多好。)
56.Kmnrut 1 kacing ka qbsuran mu snaw o ana 1 knrtan ini paadhuq knan.
   (我哥哥殺了一隻牛,連一塊肉也沒有分給我。)
57.Pdhuq bi ptpusu lqian ka rudan o ana rabang.
   (能夠讓孩子安頓的父母真是可喜。)
58.Pndhuq ppatas sunan ka rudan su o iya tbrnahi.
   (父母讓你讀書不能對他們忘恩。)
59.Ini su pnegdhuq nhari sapah o mnda su jiyax hmuya?
   (你沒有按時回家你到那裡去了?)
60.Qdhuq su nhari o tgeaguh musa.
   (為了早點到,你趕快去。)
61.Ana cimu qmdhuq ku bi marig qngqrinut.
   (我窮得連鹽都買不起。)
62.Qndhuq na bi ppatas ka laqi na gaga.
   (他勉勉強強地讓孩子讀書。)
63.Qqdhuq su nhari o grbu bi kndadax.
   (U+7232了能按時到達,你要一大早出發。)
64.Laqi o mqaras bi sdhuq ta nhari sapah.
   (我們提早到家小孩子很高興。)
65.Spdhuq na paangal seejiq kana ka risaw na.
   (他都能讓他的男孩娶媳婦。)
66.Saw sqdhuq plealay ptasan ka laqi su.
   (你的孩子老是很早到學校。)
67.Sqndhuq na dalih dhqan ka thiyaq.
   (他把遠處當作很近一樣到達。)
68.Tddhuq kana o ungat taan ka hiya na.
   (都到了還看不到他。)
69.Tgdhuq bi plealay ga o seejiq pnaah munan hiya.
   (那個先到的是從你們那邊來的人。)
70.Pndudul su knan ka lupung su o wada dhuq sapah da.
   (你託我帶領你的朋友他已經到家了。)
71.Pnkdudux na paah ka laqi na o pthici bi dhuq.
   (他讓孩子先出發最晚到達。)
72.Pila nii o ana su bilaq dga, gdumul mu peedhuq ppatas laqi.
   (這些錢雖然少,我能讓孩子讀書的。)
73.Edalaw mu peedhuq ka nasug.
   (我會即刻的把所分的份送到。)
74.Mkleelug ku endaan su do saman ku na dhuq hini mkleelug su o psramal bi han.
   (我沿著你走過的路的話 ,我早就會到這裏。)
75.Ini uda ka samat do asi nami bi pggagi ka dhuq sapah.
   (沒有捕到獵物我們就空手回家。)
76.Mkmgaing ku mkksa o ini dhuq biyax mu da.
   (我想去遠的地方走走但力不從心。)
77.Mnegbiyan bi dhuq sapah ka lala tbyaxun.
   (繁忙的時候就會到傍晚才到家。)
78.Iya sbgiyani matas ka laqi keeman ka dhuq sapah da.
   (不要讓孩子上課到傍晚回家就會太晚了。)
79.Sbgyanay su dhuq sapah ka laqi, meiying buan da.
   (不要讓小孩子傍晚回家,會找媽媽。)
80.Mkmgigit ku mseupu munan o knrudan mu do aji ku empdhuq da.
   (我想堅持跟著你們但我已老而作不到了。)
81.Tggur dhuq ka seejiq.
   (人們都一起「gur」來到。)
82.Mtmhada uwit qqeepah ka risaw ga o aji empeedhuq dmanga kuyuh na.
   (那青年工作軟弱無力沒有能力養太太。)
83.Pnshada bbuyu ka hiyi samat o ini dhuq sapah wada sbgay seejiq strung elug.
   (在山上煮熟的山產不會留到家裏因為在路上遇人就給他們吃了。)
84.Emphana ku dhuq ka yaku o biyaw namu ka yamu?
   (我才剛到你們怎麼那麼快就來了呢?)
85.Ghana mu dhuq psramal ka tleengan nii.
   (我要為剛到的人預備好椅子。)
86.Gmhana dhuq psramal peekan nhapuy ka kykuyuh gaga.
   (那些婦女預備給剛到的人吃飯。)
87.Hnhana namu dhuq ga?
   (你們終於到了?)
88.Mtleetu tnegaan kana ga knhana dhuq ka hiya.
   (每個人等久了他終於到達。)
89.Nhana dhuq seejiq ga o peesangay cicih ha.
   (讓剛到的人先休息一下。)
90.Manu ka saan su sghana dndhuq hi da?
   (你去剛到家的人那裡幹什麼?)
91.Tghana bi dhuq gaga o mnda inu? Mk5 jiyax dnhqan ta ka ita dga.
   (那人經過什麼地方才到?我們已經到達五天了。)
92.Ga tmghana dhuq mnsa bbuyu snaw dha o ura nanak.
   (她們為先生打獵回來而忙,令人羨慕。)
93.Napa ssamat knux ga o tnhana dhuq pnaah bbuyu.
   (身上帶有獵物味道的人剛剛狩獵回來。)
94.Ini dhuq qmpah hasaw uwit.
   (精神不繼的在工作。)
95.Hmnaut nami wahir ka yami o ida mdka bi hnaut gasil wada dhuq sapah ka napa nami.
   (我們用過藤蔓來捆緊東西跟捆繩一樣地能揹到家裏。)
96.Dhuq ssaan mu do empshgluq ku nanak musa paah hmbragan seejiq hiya.
   (我時間到了,我自己會從眾人抽身離去。)
97.Iya usa sghici hiya, empdhuq ta knuwan ki da?
   (別去跟在後面的一起,我們什麼時候到達呢?)
98.Pphrahu na karat ni babaw dxgal ka Utux Babraw o ima empeedhuq?
   (上帝使天地亮麗,誰能做到呢?)
99.Jiyax ku tmnhrapas do ini ku dhuq matas da.
   (我忙著玩耍功課趕不上了。)
100.Empdhuq knuwan ka dmeiyah hini?
   (要來這裡的人什麼時候到?)
101.Kneiyah na nhari o tna dhuq ddhqan.
   (他為了早一點來他早就到要去的地方。)
102.Hana su kndadax ka isu o enjima dhuq ka hiya.
   (你才剛出發,他早已經到了。)
103.Gjima mu dhuq ka pstlaway ku tdruy.
   (我飛快地開車,要趕快先到。)
104.Ini bi pnegjima dhuq ka saw tapu kksa dha.
   (走路很慢的人一定不容易先到。)
105.Spjima ku na peedhuq psramal gmdara babuy ka yaku.
   (他要我先到,以準備好豬讓我殺。)
106.Gisu ku tmjima dhuq masug tqian.
   (為了分配床位我提早先到。)
107.Saw ka aji dhqun dapil o qntaan ka pdhuq. Saw ka aji dhqun qqnita o lnglungan ka hmrinas smkaya.
   (腳步不能到達的地方,視野可以到達;視野不能到達的地方,精神可以飛越。-雨果)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang