PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
dhiya

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

aji deita [他們]
----------------------------------------------

rmirih han(代名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.ddhiya
   (他們自己)
2.empdhiya
   (帶給他們自己)
3.empeedhiya
   (會跟他們……)
4.empendhiya
   (會屬他們的)
5.empgendhiya
   (他們的)
6.empndhiya
   (變成他們的)
7.gdhiya
   (要為他們)
8.gmdhiya
   (為他們……)
9.gmendhiya
   (專給他們的)
10.gmndhiya
   (……他們)
11.gmnedhiya
   (分給他們的)
12.gndhiya
   (為他們的……)
13.kdhiya
   (他們自己)
14.kkdhiya
   (為了……使他們)
15.kkendhiya
   (要是……他們)
16.kksdhiya
   (對他們親切)
17.kmndhiya
   (當作外人)
18.kmnedhiya
   (一直……他們)
19.kmnsdhiya
   (對他們很親切)
20.kndhiya
   (使……都成為他們的)
21.knsdhiya
   (對他們親切)
22.ksddhiya
   (對他們的親切)
23.maadhiya
   (變成他們的)
24.maaendhiya
   (就是他們的)
25.mgdhiya
   (好像是他們)
26.mgendhiya
   (好像他們的一樣)
27.mkkdhiya
   (他們相互親切)
28.mkmdhiya
   (想成為他們的一份子)
29.mkmpendhiya
   (想……給別人)
30.mnegdhiya
   (喜歡他們)
31.mnegendhiya
   (是他們特有的)
32.msndhiya
   (為了……他們而爭吵)
33.msnedhiya
   (為他們自己)
34.nedhiya
   (曾是他們的)
35.nkdhiya
   (若他們)
36.pendhiya
   (給他們)
37.pgdhiya
   (給他們)
38.pnegdhiya
   (自私)
39.ppeendhiya
   (要給他們)
40.sgendhiya
   (去向他們要)
41.skdhiya
   (總是為自己……)
42.skendhiya
   (老是當作自己的)
43.sknedhiya
   (當作他們的)
44.smddhiya
   (對他們親切)
45.snkdhiya
   (把……當作外人)
46.spdhiya
   (把……託給他們做)
47.tdhiya
   (對他們……)
48.tgdhiya
   (他們是比較……)
49.tgendhiya
   (他們的)
50.tmdhiya
   (對他們好)
51.tmendhiya
   (忙於……他們的)
52.tmndhiya
   (曾對他們好)
53.tndhiya
   (他們的主人)
54.ttendhiya
   (忙他們的)
55.endhyaa
   (別看作他們的)
56.endhyaan
   (看作他們的)
57.endhyaaw
   (給他們)
58.endhyaay
   (別送給他們)
59.endhyai
   (別讓給他們的)
60.endhyaun
   (讓給他們)
61.endhyaanay
   (別……讓給他們)
62.endhyaani
   (讓……給他們)
  
目前無相關詞語
 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang