PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
dgut

-(日用品)
中文翻譯
詞性
(1)

rmngaw txaun gmdgut [磨石器具]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.Empddgit hmnang sbghuran ka qhuni ga mgdgut gaga.
   (那互相摩擦的樹被風吹時會發出摩擦的聲音。)
2.Dgitun phnang bgihur ka qhuni ga mgdgut gaga.
   (貼在一起的樹幹被風吹時會發出磨擦聲。)
3.Dgut isu ka mqrig mahan ta bgu.
   (你把山胡椒磨成我們要喝的湯。)
4.Sai gmdgut gdgdan ka puyun su hlama Teywan.
   (你把做閩南人的黏糕的拿去用石臼磨成粉。)
5.Meepix ku btunux gndgut mu buwax dhquy puyun mu hlama.
   (我要把磨過的糯米用石頭壓住來煮年糕。)
6.Tmneepix ku qmpu gndgut buwax dhquy puyun hlama Klmukan.
   (我把磨過的糯米擠壓來煮年糕。)
7.Gdgut pteemu ka sapuh gaga.
   (把那藥磨成粉。)
8.Dmpdgut btunux msalu yuqu ka lupung mu.
   (我的朋友們是磨石製甕的人。)
9.Dmptdgut qpahun dha ka dhiya gaga.
   (那些人的職業是做研磨的工作。)
10.Empdgut ku btunux smluun mu turul.
   (我要把石頭磨成花瓶。)
11.Emptdgut nami dhquy hlmaun hlama Klmukan ka yami.
   (我們要把糯米磨成粉煮年糕。)
12.Endgut su nanak ka btunux, isu ka mkla bi.
   (你應該自己磨石頭,你很會磨。)
13.Gdgdan ga o ggdgut su manu?
   (那磨器是你用來磨甚麼的?)
14.Gmdgut qaqay mu ka btunux paru.
   (大石輾過我的腳。)
15.Gmndgut ku mqrig ka ska hidaw shiga.
   (昨天中午我磨過山胡椒。)
16.Gndgut mu ka gaga da.
   (那個我磨過了。)
17.Asi kgdgut elug paru ka ribaw tdruy .
   (車的輪子成為大馬路的磨具。)
18.Kkgdgut su puyun ka hlama o iyah gmdgut gdgdan mu.
   (你要磨來煮米糕的用我家的研磨機磨。)
19.Kmgdgut ku buwax dhquy puyun mu hlama Klmukan.
   (我想磨糯米煮年糕。)
20.Ma maagdgut na ka gdgut su da?
   (你的磨石器怎麼會變成他的了?)
21.Mgdgut nami pkiyux tluung.
   (我們坐著推擠磨擦。)
22.Mkmgdgut tluung kiyig wauwa ka risaw gaga.
   (那男的想要坐在女人旁推擠磨擦。)
23.Mnegdgut bi mqrig rbagan powsa huaw ka Truku.
   (太魯閣族喜歡在夏天把山胡椒磨成水來喝解渴。)
24.Msnegdgut nami btunux ini qdhriq gndgdan na.
   (我們為了他沒有把石頭磨的光滑吵架。)
25.Muda pgdgut qdrux ka tdruy mu.
   (我的車子擦撞牆過。)
26.Ini pnegdgut hlama ka Truku.
   (太魯閣族不會磨糯米糕。)
27.Ppdgut mu sunan ka btunux mu embanah.
   (我請你磨我的玫瑰石。)
28.Wada ptgdgut ribaw tdruy ka huling.
   (狗被車輪輾死。)
29.Hlmaun mu o mha ku sgdgut gdgdan tama mu.
   (我要煮的米糕去我父親研磨機那裏磨。)
30.Saw skgdgut hlmaun ka Klmukan.
   (河洛人很喜歡磨要煮的年糕。)
31.Sknegdgut na buwax dhquy gmdgut ka layan.
   (他把磨綠豆當作是磨糯米一樣。)
32.Smgdgut bi mqrig ka payi na.
   (他的祖母費很多工夫磨山胡椒。)
33.Spgdgut mu btunux ka rkrak qaqay mu.
   (我把腳癢處在石頭上磨擦。)
34.Tdgdgut hlmaun kana do asi ku cikan hlama ka yaku da.
   (所有的人都磨糯米糕我就搗米糕了。)
35.Tgdgut bi tluung kiyig risaw mu ka wauwa na.
   (他的女孩很喜歡依偎在我男孩子身邊。)
36.Gisu nami tmgdgut btunux pspingun.
   (我們忙著在磨石當裝飾品。)
37.Tmndgut ku hlama Klmukan ka shiga.
   (昨天我在磨河洛人年糕。)
38.Ima tndgut ka beyluh mrata gaga?
   (磨那個紅豆的主人是誰?)
39.Ttdgut na btumux o qbulit kana lukus.
   (他在磨石頭時衣服沾滿了石灰。)
40.Dgda su baga ka gmdgut.
   (你磨東西的時候不要用手磨。)
 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang