PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
dgsay

qnqaya tminun(編織工具)
中文翻譯
詞性
(1)

rmngaw txaun powda waray cinun dgsayan [理線]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Kmbgay ku dgsayan ka sunan.
   (我想要拿理線器給你。)
2.Gblnganay misu haya ka dgsayan su.
   (理經器我來幫你穿洞。)
3.Daasanay mu ha ka dgsayan wauwa su.
   (你女兒的經理架我替她剝平。)
4.Iya dgsay ka sayang.
   (現在不要理線了。)
5.Malu bi ddgsay na ka wauwa su.
   (你的女孩子理過的線很好。)
6.Dmndgsay ku pniri ka shiga.
   (昨天我理過布紋線。)
7.Dmptdgsay ka dkuyuh mcinun.
   (織布的婦女專做理線。)
8.Empdgsay ku qabang snurug ka saman.
   (明天我要理厚織布線)
9.Emptdgsay ku ka yaku uri.
   (我也是專做理線的人。)
10.Gdgsay dmayaw buan su.
   (你幫你母親理線。)
11.Saman o iyah gmdgsay smluhay knan.
   (明天來我這裏專學理線。)
12.Qbsuruan mu kuyuh o gmndgsay tmgsa dkuyuh mcinun.
   (我姊姊專教織布婦女們理線。)
13.Biqan ku dha 3 rudux ka gndgsay mu.
   (我所理的線他們給了我三隻雞。)
14.Sayang o asi kdgsay nanak ka slhayi han.
   (現在單單學理線就好了。)
15.Kkdgsay nanak ka slhayan su o iya tkdayaw smluhay, gnhani gasut.
   (你要學理線就按步就班不要什麼都學。)
16.Kmdgsay ku bi o ungat emptgsa knan.
   (我很想理線但沒有人教我。)
17.Kndgsay na o msdrux balay ini krudu.
   (他理的線整齊不亂。)
18.Maadgsay ka dnegsay na da.
   (他理的線變成織布線。)
19.Mdgsay su manu ka sayang?
   (你現在要理那種的線?)
20.Mgdgsay mu ka ddgsay na.
   (你理線樣式像我一樣。)
21.Saman o mkmdgsay ku pala.
   (明天我想理布裙的線。)
22.Mkmpdgsay ku bi sunan o ini su sruwa tgsaan.
   (我很想教你理線但你不肯學。)
23.Baga na dmgsay o mnegdgsay bi taan.
   (他理線的手藝非常的好看。)
24.Msndgsay nami mrudu dnegsayan na.
   (我們為了他理的線紊亂而吵架。)
25.Mtgdgsay ka dnegsay na da.
   (她理的線已成形了。)
26.Pdgsay bi knan ka bubu mu.
   (我母親很會讓我理線。)
27.Pndgsay mu sunan o malu bi tunan.
   (我讓妳理的線很好織布。)
28.Ini su pnegdgsay o empeekuyuh su manu?
   (妳不喜歡理線妳要成為什麼樣的婦女?)
29.Ppdgsay su emaan ka qabang su?
   (你的布毯要請誰來理線?)
30.Asi su ka sdgsay do, empeekla su inu ka dmgsay da?
   (一定要替妳理線,妳怎麼會理線呢?)
31.Kkla su dmgsay o iya sgdgsay seejiq.
   (為了你要會理線就不要依靠別人。)
32.“Ma su saw skdgsay ”msa smiling ka kuyuh o kuyuh emputut.
   (笨拙的婦女會問:「妳怎麼老是在理線?」)
33.Skndgsay na pniri ka dmgsay snurug.
   (她將厚布線理成布紋線。)
34.Smdgsay bi ka lala tunun.
   (要織的布多就需要很多的織布線。)
35.Hmuya ma su spdgsay txaun, ita nak dmgsay ka malu tunan.
   (為什麼讓人理線,自己理的線才好織布。)
36.Tgdgsay su ka msdrux bi ini krudu.
   (妳理的線比較整齊。)
37.Gisu ku tmdgsay , ki ha qmuyux.
   (正好下雨, 我來理線。)
38.Tmndgsay ku ka shiga, spida mu qmuyux.
   (昨天我趁著下雨時理線。)
39.Ima tndgsay ka priun gaga?
   (那挑織布紋是誰理的線?)
40.Ttdgsay na o saw suling saang saan smqnarat.
   (她正理線時被打攪會很生氣。)
41.Dgsaya ta pniri ka ita.
   (我們來理挑織布紋的線。)
42.Dgsayan ima ka 3 gaga?
   (那三個理經架是誰的?)
43.Dgsayaw su tbiyaxan kmtuy ka dmgsay.
   (不要在農忙時來理線。)
44.Dgsayay ta pida qmuyux ka tunun su.
   (趁著下雨天來理妳要織布的線。)
45.Dgsayi isu ka priun gaga.
   (妳來理那挑織布紋的線。)
46.Nhgluq su nanak ka uril dgsayan ga da, ini su kla na?
   (你應該自己拔理經棒,你還不懂嗎?)
47.Gnhilaw mu laqi dmgsay ka dgsayan gaga.
   (我用那個理經器來理經孩子的被子。)
48.Pnnima su ka dgsayan gaga?
   (那理經架你已指定給誰?)
 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang