PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
dgit

-(動作、行為)
中文翻譯
詞性
(1)

gupun ga mgdgut [切齒]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

hnang hmrhir xiluy [磨鐵的聲音]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.Shiga o tmndangi ku, wada mu pdgitan da.
   (昨天我訂婚給了禮物。)
2.Hmnang bi dgit gupun na.
   (他的切齒聲很響亮。)
3.Kana ddgit gupun ga o mtaqi dga, tmdgit gupun kana.
   (所有那些切齒的人, 睡覺時就會切齒。)
4.Dmpdgit gupun mtaqi ka dhiya gaga.
   (他們是一群睡覺切齒的人。)
5.Empddgit hmnang sbghuran ka qhuni ga mgdgut gaga.
   (那互相摩擦的樹被風吹時會發出摩擦的聲音。)
6.Endgit su gupun ka mtaqi binaw, asi gburux nak mtaqi da.
   (若你睡覺切齒看看,你就單獨睡。)
7.Gdgit hmrhir krut ka hrhir nii.
   (這銼刀用來磨鋸子的。)
8.Gmdgit gupun mtaqi.
   (他睡覺會切齒。)
9.Babaw gmndgit waqit ka bowyak do ssipaq na qhuni ka waqit na.
   (山豬切齒過獠牙後,就會用獠牙打樹幹。)
10.Mhungul bi ka waqit bowyak o gndgit na bi dmpax.
   (山豬獠牙鋒利是磨過的。)
11.Kani kdgit gupun na mtaqi keeman ka snaw ta hki msa ku.
   (我心想我的先生夜晚睡覺時不齒聲有多好呢。)
12.Aji na kkdgit gupun msaang ka babuy ga o iya thrii.
   (如果不使那豬切齒生氣,就不要去惹牠。)
13.Kmndgit su gupun mtaqi skeeman.
   (昨夜你睡覺切齒過 。)
14.Kndgit gupun baki ga o saw smbasi bhangan.
   (我祖父切齒時很刺耳。)
15.Yaa hmuya pini marah ku maadgit gupun da.
   (我真沒有想到變成會切齒了。)
16.Mgdgit gupun bowyak ka babuy.
   (飼養的豬像野豬磨牙一樣。)
17.Hhuya su ka mkmdgit gupun?
   (你切齒要準備作什麼?)
18.Paah mtrajing do mnegdgit bi lmpax waqit ka bowyak.
   (山豬一開始就很會磨獠牙。)
19.Msndgit nami gupun na ini paataqi.
   (我們為了他切齒不讓人睡覺而爭吵。)
20.Sbhuran ka qhuni msqapah do pgdgit hmnang.
   (貼在一起的樹木被風吹起會發出磨擦聲。)
21.Pndgit gupun msaang ni wada ka baki na.
   (他祖父發出生氣切齒後氣絕而死。)
22.Ini pnegdgit ka lmpax pucing.
   (磨刀不會發出磨的聲音。)
23.Iya bi ppdgit gupun pruba sunan bkian su.
   (不要讓你的祖父切齒的詛咒你。)
24.Asi bi ptgdgit mgrung ka gupun na.
   (他的牙齒因切齒而斷掉。)
25.Bowyak o sdgit na msaang ka waqit na.
   (山豬在生氣時使用獠牙。)
26.Hmuya ma su sgdgit gupun msaang ka laqi?
   (你為什麼用切齒的對孩子生氣?)
27.Skndgit mu gupun bowyak embahang ka gdgit gupun babuy.
   (我聽豬磨牙當作山豬磨牙的聲音。)
28.Smddgit bi hnang ka kmrut xiluy.
   (鋸鐵常發出很多磨擦的聲音。)
29.Qowlit o spgdgit na qmtqit dmpax ka gupun na.
   (老鼠用啃咬東西磨牙。)
30.Tddgit qmtgit qnabil djima ka qowlit utux.
   (家鼠同時咬竹牆磨牙。)
31.Tgdgit bi lmpax waqit ga ka babuy mu.
   (那隻在磨獠牙的是我的豬。)
32.Hmuya hki, ma su hmici tmdgit gupun rmuba lqian su?
   (什麼原因你留下切齒詛咒你的孩子?)
33.Tmndgit gupun rmuba ka rudan o ini bi ptraraw.
   (老人切齒過的詛咒是不錯過的。)
34.Bowyak ga, tndgit na dmpax ka waqit do ssipaq na pusu qhuni.
   (山豬獠牙在磨牙後就用來打樹幹。)
35.Ttdgit na hmrhir krut o nhiya kiya.
   (經常磨鋸子是他的專長。)
36.Dgita su gupun mtaqi kiyig mu.
   (你不要睡在我身邊切齒。)
37.Dgitan ku na gupun msaang ka bowyak.
   (山豬用他的獠牙對我發飆怒吼。)
38.Dgitaw mu hmrhir ka krut su.
   (我要磨你的鋸子。)
39.Dgitay su gupun rmuba ka laqi, pgealu.
   (不要切齒詛咒你的孩子,可憐呀!)
40.Dgitun phnang bgihur ka qhuni ga mgdgut gaga.
   (貼在一起的樹幹被風吹時會發出磨擦聲。)
 
 
 
Flag Counter
總流量:20662人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang