PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
ddmut

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

euda smpung knpraan babuy [單位]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Pnbnat mu tmabug ka babuy mu o asi kdha ddmut.
   (我養的豬都過胖牠們背部八條(二十四公分)寬的肥肉。)
2.Kingal ddmut ni 2 pucing ka babuy tnbgan mu.
   (我養的豬約有190斤了。)
3.Kana dmddmut ga o tgtrui masug.
   (那些切成四條的豬肉每一條切成三等份。)
4.Dmptddmut psspug ka dhiya.
   (他們是把豬背肉平均切成四條為計算的人。)
5.Empeeddmut ka prabang mu mgay sunan.
   (我要加給你100斤的肉。)
6.Emptddmut ku smiyaw smpung ka yaku.
   (豬背肉我要平均切成四條。)
7.Enddmut o skaan mu mgay hyaan.
   (原來約100斤的豬背肉我再分一半給他。)
8.Gddmut smpug ka isu.
   (你只數四條豬背肉。)
9.Gmddmut mangal ka lupung mu paru.
   (我的親家挑了一份豬背肉四條。)
10.Gnddmut mu ddmut babuy ka duhung mu gaga.
   (我那個臼是用四條豬背肉換來的。)
11.Asi kddmut ka angal isu.
   (你就拿一份的四條豬背肉。)
12.4 pucing ka maaddmut .
   (四條豬背肉稱一個單位。)
13.Lnglungun mu o ki bi saw mgddmut ka wada mu sbgay hyaan.
   (我想好像給過他四條豬背肉。)
14.Mnegddmut bi bbatu na mangal ka hiya.
   (他喜歡貪地要四條豬背肉。)
15.Msnddmut nami natu na mangal wada na brxun mkan.
   (我們為了他多拿了四條豬背肉去吃而吵架。)
16.Nddmut o smka ka bqani na knan hki.
   (原來的四條豬背肉他給我一半就好了。)
17.Qmita hbaraw ka laqi mu do asi pddmut mgay ka tama mu.
   (我父親看到我孩子很多就指定把四條豬背肉給我。)
18.Mangal nami pnddmut ka 2 nami.
   (我們二個各拿四條豬背肉。)
19.Ini pnegddmut aanak na mangal ka baki mu.
   (我祖父不會多拿四條豬背肉。)
20.Asi sddmut ka mgay, ma su lu smcicih da.
   (要給就給四條豬背肉,為什麼一點一點地給呢。)
21.Iya sgddmut enlupung, pnkingal ta pucing ka ita.
   (別去貪朋友那份四條豬背肉,我們各拿一條豬背肉就好了。)
22.Saw skddmut matu ka seejiq msqnaniq.
   (貪心的人總是會拿四條豬背肉。)
23.3 pucing o sknddmut mu smpug mqneuqu ku.
   (我把三條的豬背肉當作是四條豬背肉。)
24.Ida kngkingal ensaan mu tuhuy o smddmut mgay ka lupung mu.
   (我每次去朋友家他都會給我四條豬背肉。)
25.Snddmut na masug o 30 pnniqan.
   (他把四條的豬背肉共分成30等份。)
26.Tgddmut ga ka nhiya.
   (那四條的豬背肉是他的份。)
27.Iya jiyax tmddmut han, ma ki ka isu ga.
   (別為了切四條豬背肉而忙,你就是這種人。)
28.Tmnddmut ku smpung o ini bi pshgihu.
   (我專算四條豬背肉大小沒有出錯。)
29.Tnddmut nii o seejiq yami hiya.
   (這四條豬背肉的主人是我們那裏的人。)
30.Ttddmut na meysa o saw gigit asi ka biqan.
   (他經常要四條豬背肉就堅持一定要給他。)
 
 
 

線上流量:1人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang