PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
dawin

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

kari ksteita [親愛的]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

rngat lmingis [哀嚎的聲音]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(3)

mndka euda, pnsbliqan [同等、和睦相助]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(4)

lupung [朋友]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.ddawin
   (那些朋友)
2.empddawin
   (相同的)
3.empeedawin
   (要成為夥伴)
4.empkdawin
   (要同為夥伴)
5.endawin
   (過去……夥伴)
6.gdawin
   (為了……朋友)
7.gmdawin
   (很親切地)
8.gmndawin
   (親切地……過)
9.gndawin
   (當作……親愛的)
10.kdawin
   (成為夥伴)
11.kkdawin
   (使……朋友關係)
12.kmdawin
   (想……親切的)
13.kmndawin
   (曾想對……親切)
14.kmsdawin
   (對……非常的親切)
15.kndawin
   (親密的樣子)
16.maadawin
   (立刻成為夥伴)
17.mdawin
   (為……哀慟哭泣)
18.mgdawin
   (像……夥伴)
19.mkdawin
   (成為夥伴)
20.mkkdawin
   (互相勾肩搭背)
21.mkmdawin
   (想跟……作朋友)
22.mnegdawin
   (關係很親密)
23.mntdawin
   (關係曾非常親密)
24.msndawin
   (為了……關係)
25.mtdawin
   (都勾肩搭背)
26.paadawin
   (跟……作朋友)
27.pdawin
   (使……作朋友)
28.pgdawin
   (像朋友)
29.pndawin
   (使……朋友)
30.pnegdawin
   (像好朋友)
31.ptgdawin
   (為朋友而死)
32.sdawin
   (為了……作朋友)
33.sgdawin
   (依靠朋友)
34.skdawin
   (總是…… 示好)
35.skndawin
   (當作……親切)
36.smddawin
   (總是稱呼……朋友)
37.spdawin
   (讓……作朋友)
38.tdawin
   (成為夥伴)
39.tgdawin
   (最……朋友)
40.tmdawin
   (為朋友……)
41.tmndawin
   (稱呼……朋友)
42.tndawin
   (……的朋友)
43.ttdawin
   (關係親密)
44.tdwina
   (對……示好)
45.tdwinan
   (對……親切)
46.tdwinaw
   (跟……交朋友)
47.tdwinay
   (和……在一起)
48.tdwini
   (和……一起)
49.tdwinun
   (要和……結為伴侶)
50.tdwanay
   (不要……朋友)
51.tdwani
   (和……做朋友)
 
目前無相關詞語
1.Dawin! mha su inu?
   (親愛的!你要去那裏?)
2.Ddawin ga o kmsteita balay.
   (那些朋友非常親切。)
3.Qtaan mu ka biyax na o empddawin nami bi ka yami.
   (我看到他的能力我們是相同的。)
4.Empeedawin mu ka hiya.
   (他要成為我的夥伴。)
5.Paah sayang do empkdawin nami da.
   (從現在我們要同為夥伴。)
6.Endawin mu ka hiya han, aji sayang da.
   (他過去是我的夥伴但現在不是了。)
7.Gdawin mu hmangut ka rudux nii.
   (我要為了我的朋友煮這隻雞。)
8.Gmdawin bi mlawa knan ka hiya.
   (他對我很親切的招呼。)
9.Gmndawin mlawa sunan shiga o gnkla su?
   (昨天他親切地向你打招呼過你知道嗎?)
10.Gndawin mu mlawa o kla su ha yami nanak.
   (我把他當作親愛的打招呼,原來是我們自己人。)
11.Kdawin ta ka ita da.
   (我們來成為夥伴。)
12.Ungat ana ima ka emptaalax kkdawin nami.
   (我們朋友的關係沒有任何人可以拆散。)
13.Kmdawin bi sunan ga o ima?
   (想對你親切的那位是誰?)
14.Kmndawin ku bi hyaan ka yaku o ini psquri knan ka hiya.
   (我曾想對他親切但他不理我。)
15.Hiya ka kmsdawin bi knan.
   (他對我非常的親切。)
16.Kndawin nami o mglbu nami mnswayi.
   (我們親密的關係比兄弟姊妹還親。)
17.Paah sayang maadawin nami.
   (從現在我們立刻成為夥伴。)
18.Ga mdawin lmingis kmdamat nniqan na.
   (他為他伴侶思念而哀慟哭泣。)
19.Wada hini sayang o ki bi saw mgdawin mu.
   (剛剛過去的很像我的夥伴。)
20.Mkdawin ka dhiya.
   (他們成為夥伴。)
21.Mkkdawin bi ka dhiya gaga.
   (他們常互相勾肩搭背。)
22.Mkmdawin ku bi sunan, tduwa?
   (我想跟你作朋友,可以嗎?)
23.Mnegdawin bi pnkdawin nami.
   (我們的關係很親密。)
24.Naqih bi kuxul mu mntdawin nami o wada ka hiya da.
   (我們的關係曾是非常親密,他離世了我非常難過。)
25.Msndawin ku wada taalax knan o naqih bi kuxul mu.
   (我為了他離開我而難過。)
26.Ana mksa mtdawin bi ka 2 gaga.
   (他們二位連走路都勾肩搭背。)
27.“Isu o iya bi paadawin hyaan”sun ku dha.
   (他們對我說:「別跟他作朋友。」)
28.Iya ku sngui pdawin hyaan.
   (別促使我跟他作朋友。)
29.Ini pgdawin pnegluban nami.
   (我們的關係不像朋友。)
30.Pndawin su knan o mkdawin nami balay ana sayang.
   (你使我們成為朋友到現在我們還是非常地要好。)
31.Ini pnegdawin pngkdawin namu.
   (你們的關係不像好朋友。)
32.Niqan 1 yami hiya ka wada ptgdawin .
   (我們那裡有一位為了朋友而死。)
33.Manu bi ka sdawin su knan?
   (你為了什麼原因來跟我作朋友?)
34.Asi usa sgdawin su tbarah.
   (你就遷居去依靠朋友。)
35.Saw skdawin ana ima ka hiya.
   (他總是對任何人都示好。)
36.Skndawin na mlawa ka sntmaan dha.
   (他把別人的丈夫當作來親切的打招呼。)
37.Smddawin bi daan ka alang hiya.
   (路過那個村落總是呼喊朋友。)
38.Spdawin su hyaan ka laqi su o ana rabang.
   (你讓你的孩子跟他作朋友是好事。)
39.Asi ta tdawin hini ka ita da, mha su nanak inu duri?
   (我們就在這裡成為夥伴了,你還要去那裡?)
40.Tgdawin su ka mneghuway balay.
   (你那個朋友最慷慨。)
41.Ga tmdawin lmingis skwada ungat.
   (他為過世的朋友哀嚎悲傷。)
42.Tmndawin knan o ini mu qtai bsiyaq bi da.
   (稱呼我朋友的很久沒有見到他了。)
43.Ima tndawin ka ga mneghulis bi gaga?
   (很會笑的那位是誰的朋友?)
44.Ttdawin dha o bitaq mtnwaru.
   (他們的關係親密到勾肩搭背。)
45.Tggigit qmpah kana o peyruh msdjiyan mtaqi ka dawin gaga.
   (每個人都邁命的工作了而他像死人一樣沉睡到白天。)
 
 
 

線上流量:4人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang