PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
daring

-(人類行為)
中文翻譯
詞性
(1)

rngat mnarux [很會呻吟]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(2)

kmukug meysa [祈求]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Mnegeakay bi smdaring uqun mnarux ka baki mu.
   (我的祖父生病時很容易叫痛。)
2.Peakay bi psdaring knan ka mnarux mu brah.
   (我的肺病讓我痛的呻吟著。)
3.Mnarux ku o ppeakay psdaring knan qqbahang na miyah qmita knan ka laqi mu.
   (令我呻吟的病痛讓我的孩子聽到了就來看我。)
4.“akay, akay”msa smdaring ka kiyig na o sgeakay smdaring ka hiya uri.
   (他隔壁叫好痛、好痛地呻吟著時他也跟著呻吟了。)
5.Skneakay na tunux smdaring ka bqlit na uri.
   (他把膝蓋的痛當作是頭痛呻吟一樣。)
6.Smeakay bi bhangan smdaring ka kgguun mnarux.
   (病重的呻吟很容易聽到叫痛聲。)
7.Tmeakay nami qmbahang daring mnarux o “mksaw ta ki ita uri”msa nami.
   (我們聽到病人呻吟的叫痛聲時我們說:U+FF62我們也會這樣。U+FF63)
8.Tmneakay ku embahang daring mnarux ga, thiyan dha lingis ka duma.
   (我聽到病人的呻吟,有些是帶著哭聲叫痛。)
9.Ekayan ta smdaring ka mnarux o pkmalu kuxul.
   (我們讓病人喊痛會使病人舒服。)
10.Nkbeeba su bi uri hki, pphulis su daring seejiq uqun beeba ga.
   (希望你也長多頭膿瘡,你笑別人長多頭膿瘡痛得呻吟。)
11.Sknbeeba na smdaring knrxan ka hmut esig.
   (他把一般膿胞之疼痛像多頭膿瘡的痛楚一樣發出呻吟。)
12.Msnciyu tluling na kngktaan btunux o wawa bi daring na.
   (他為了食指被石頭挾到痛得非常厲害。)
13.Bubu daring qnyutan bnghur ka lupung mu.
   (我朋友被黃蜂刺時很會呻吟。)
14.Dmpsdaring rdanan djiyun dha ka laqi.
   (孩子向父母祈求零用錢。)
15.Kana drdaring dha ga o saw smbasi bhangan duma.
   (他們的呻吟聲有些令人刺耳。)
16.Mnarux su do ida su empsdaring .
   (你生病時一定會呻吟。)
17.Emptdaring ku embahang manu ka sdringan dha?
   (我要傾聽他們要祈求什麼?)
18.Isu o gdaring alang manu ka mqraqil dha?
   (你要傾聽部落的苦難聲?)
19.Meangal hnang nii o ggdaring mu alang, kkla mu mqraqil dha.
   (這個錄音機是我要錄製部落的聲音好讓我知道他們的苦難。)
20.Musa gmdaring embahang ga mnarux ka laqi su.
   (你的孩子只聽病人的呻吟聲。)
21.Gmndaring ku qngqraqil alang ni ki ka sdurun mu Tuxan Baraw.
   (我聽到部落的苦難聲並為他們向神禱告。)
22.Kana djiyun sapah na o gndaring na kana, ana 1 ungat ka nhiya.
   (他家裡的一切所用的東西都是向人要的,他自己連一個都沒有。)
23.Iya kdaring nanak ka stmaan su, knbiyax nanak uri.
   (別只求你要的,你自己也要努力。)
24.Saw aji na kksdaring o naa huya sun ka malu?
   (為了不使他呻吟不曉得該怎麼做比較好呢?)
25.Knsdaring na o ini paataqi kngkmanan.
   (他連夜呻吟讓人無法睡眠。)
26.Nii maadaring mqraqil kana ka alang o ini su kla?
   (部落都在叫苦連天你不知道嗎?)
27.Mgdaring qeetqan ka daring na da.
   (他的呻吟聲好像已經很微弱了。)
28.Mkmsdaring ku bi o ini iyah biyax mu da.
   (很想呻吟我卻沒有力氣了。)
29.Mnbnaw bi ka laqi o mnegdaring bi uqun mnarux.
   (稚氣的孩子生病很會呻吟。)
30.Niqan msula su o msdaring su emaan?
   (你有所缺乏向誰祈求?)
31.Emeima namu ka mssdaring balay?
   (你們那一個比較會互相要求?)
32.Niqan msula su o nsdaring su knan, ma su thksaw bi.
   (你有所求時應該向我伸手求援,你怎麼會裝蒜。)
33.Ini pnegsdaring ana hmuya ka baki mu.
   (我祖父無論如何不會呻吟。)
34.Pnsdaring qrqilun babaw dxgal kana ka seejiq.
   (人們因世上的苦難都呻吟著。)
35.Ida niqan ka ppsdaring sjiqun.
   (一定會有使人呻吟的事。)
36.Manu da psdaring sunan ga, aji su mnsa “ungat bi ssdaring mu yaku” ?
   (是什麼事讓你哀求,你不是說過: 「我沒有什麼要哀求的事嗎?」)
37.Ana ku asi sdaring , rinah mnarux hnlitan na.
   (我再怎麼呻吟,仍被病所刺痛。)
38.Hiya o sgsdaring nanak, ungat sdringan ka hiya.
   (他只向人哀求,不接受別人求援。)
39.Skndaring mu baki mu embahang ka daring baki su.
   (我把你祖父的呻吟當作是我祖父的呻吟。)
40.Niqan pgspngun na o saw sksdaring knan ka rudan mu.
   (我父母有事要求時,總是會向我哀求。)
41.Smdaring uqun mnarux ka seejiq o saw sgealu.
   (被病所苦呻吟的人很可憐的。)
42.Smddaring bi ka uqun mnarux.
   (生病會發出呻吟。)
43.Smndaring ku tmaan mgspung pucing na.
   (我向父親要求他的刀。)
44.Spsdaring na knan ka pgspngun na buan.
   (他透過我去向母親要求。)
45.Mnarux puru ka ssdaring mu balay hnlitan na.
   (重病發作使我最感到痛得呻吟。)
46.Tddaring kana ka dhiya qnqan tjiyung.
   (他們被虎頭蜂蜇到個個都在呻吟。)
47.Tgdaring baki su ka saw smbasi bhangan.
   (你祖父的呻吟很刺耳。)
48.Ga tmdaring tama na ga qrapun bgihur ka seejiq kiya.
   (那個人在照顧被鬼附著呻吟的父親。)
49.Iya sdringi pqbahang daring mnarux ka baki su.
   (不要讓你祖父聽到你生病的呻吟。)
50.Emphksaw ku smdaring nangi mu sngayan qmpah.
   (我要裝著呻吟為了休息不工作。)
 
 
 
Flag Counter
總流量:32048人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang