PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
damux

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

gumuk sapah [屋頂]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.ddamux
   (用來做屋頂)
2.dmamux
   (用茅草做屋頂)
3.dmdamux
   (那鐵皮的屋頂)
4.dmnamux
   (曾用……做屋頂)
5.dmptdamux
   (做車(屋)頂者)
6.dnamux
   (屋頂)
7.emeedamux
   (用來蓋……屋頂)
8.emptdamux
   (專門蓋……頂)
9.gdamux
   (只做……頂)
10.gmdamux
   (專把……屋頂)
11.gmndamux
   (專做……車頂)
12.gndamux
   (是蓋……屋頂得來)
13.kdamux
   (都是……屋頂)
14.kkdamux
   (如果要用……蓋屋頂)
15.kmdamux
   (想用……做屋頂)
16.kmndamux
   (當作是……屋頂)
17.kndamux
   (蓋屋頂的樣子)
18.maadamux
   (蓋完屋頂)
19.mdamux
   (用……做屋頂)
20.mddamux
   (長得很茂盛)
21.mgdamux
   (像……屋頂一樣)
22.mmdamux
   (正要搭蓋屋頂)
23.mnegdamux
   (會用……做屋頂)
24.msndamux
   (為了屋頂……而吵)
25.mtgdnamux
   (露出屋頂)
26.ndamux
   (應該……蓋屋頂)
27.pdamux
   (請……蓋屋頂)
28.pndamux
   (託……蓋屋頂)
29.pnegdamux
   (常用……蓋屋頂)
30.ppdamux
   (要請……蓋屋頂)
31.ptgdmamux
   (因蓋屋頂而死)
32.sdamux
   (替……蓋屋頂)
33.skdamux
   (常常用……蓋屋頂)
34.skndamux
   (看作是……屋頂)
35.smddamux
   (需要很多……屋頂)
36.tgdnamux
   (比較……屋頂)
37.tmdamux
   (忙著蓋屋頂)
38.tmndamux
   (蓋……屋頂)
39.tndamux
   (鐵皮的主人)
40.ttdamux
   (蓋屋頂……)
41.dmuxa
   (別蓋屋頂)
42.dmuxan
   (用……做屋頂)
43.dmuxaw
   (來蓋屋頂……)
44.dmuxay
   (用……做屋頂)
45.dmuxi
   (用……做屋頂)
46.dmuxun
   (用……做屋頂)
47.dmxanay
   (別要做屋頂)
48.dmxani
   (用……做屋頂)
目前無相關詞語
1.Tbragan na mkddamux ka laqi do mtucing paah dnamux da.
   (他讓孩子沿著屋頂去玩,使孩子從屋頂上掉下來。)
2.Pbwatun mu ka bngbang ddamux.
   (我要把屋頂的鐵皮做成浪板。)
3.Pbwtani haya ka bngbang ddamux sapah baki su.
   (幫你祖父要蓋屋頂的鐵皮做成浪板。)
4.Ungat bngbang sdamux sbiyaw.
   (以前沒有鐵皮蓋屋頂。)
5.Mnbrbar ka djima do ini tduwa sdamux ki da.
   (碎裂過的桂竹不能用來蓋屋頂。)
6.Brbara su djima damux mu sapah.
   (別把我要搭蓋屋頂的桂竹打碎。)
7.Bsbasa su djima damux mu sapah ha.
   (你不把我要拿來來蓋屋頂的竹子弄碎。)
8.Djima ga o damux mu sapah.
   (那竹子是我要搭蓋屋頂用的。)
9.Ddamux ima ka bhngil gaga?
   (那芒草屋是誰的?)
10.Kana dmdamux bngbang ga o nnima?
   (那鐵皮的屋頂是誰的?)
11.Dmptdamux tdruy ka qpahun dha.
   (他們是作車頂的工作。)
12.Emeedamux sapah mu ka djima qqthur gaga.
   (那些粗的竹子用來蓋我的屋頂。)
13.Emptdamux ku asu gsilung ka yaku.
   (我是作船頂的工作。)
14.Gdamux tdruy bahu smmalu ka isu.
   (你來製造公車頂的。)
15.Bgihur paru o gmdamux bngbang rmhiq.
   (颱風把鐵皮屋頂掀開。)
16.Yami o gmndamux nami tdruy qapi smmalu.
   (我們是做轎車頂的屋頂。)
17.Marig ku patas samaw o gndamux mu smmalu sapah qpras.
   (我買電腦的錢是我蓋水泥屋頂賺來的工錢。)
18.Alang nami o asi kdamux djima kana ka sapah.
   (我們村落的房子屋頂都是竹子搭蓋。)
19.Kkdamux djima ka sapah su o niqan djima su?
   (如果你要用竹子做屋頂你有竹子嗎?)
20.Kmdamux ku bngbang ka sapah mu.
   (我想用鐵皮做我家的屋頂。)
21.Kmndamux na gmiya dnamux bhngil ka seejiq kiya.
   (那個人把芒草的屋頂當作是茅草屋頂。)
22.Kndamux sapah na o ini bi hbuy.
   (她蓋的屋頂好到都不漏水。)
23.Bitaq maadamux ka snalu su sapah o maah mkpiya jiyax da?
   (你蓋完屋頂還需要多少天?)
24.Msalu su sapah o mdamux su manu?
   (你要蓋房子用什麼做屋頂呢?)
25.Qrasun mu bi ka payay mu hmut mddamux kndkilan na.
   (我稻子長得很茂盛令我欣喜。)
26.Mgdamux mu ka ddamux su sapah.
   (你做房子的屋頂像我的做一樣。)
27.Mmdamux ku bi do asi lu mowk tmlung ka bgihur paru.
   (當我正要搭蓋屋頂突然「mowk」颱風來襲。)
28.Mniq truwan sbiyaw ka Truku o mnegdamux bi tapaq btunux.
   (以前太魯閣族人居住在德魯灣地時用石版搭蓋屋頂。)
29.Msndamux nami naqih dnmuxan na.
   (我們為了屋頂蓋的不好而吵。)
30.Ndamux su nhari, gisu ka bgihur paru da.
   (颱風要來了,你應該趕快把屋頂蓋起來。)
31.Smmalu ku sapah o pdamux mu sunan ka dnamux na.
   (我蓋房子的屋頂請你來做。)
32.Ini bi huya mnlala yahan bgihur ka pndamux mu sunan.
   (我託你蓋的屋頂經過幾次的颱風都沒有影響。)
33.Ini hari pnegdamux gmiya ka Truku.
   (太魯閣族不太用茅草蓋屋頂。)
34.Dnamux rpun o ppdamux mu emptrpun.
   (倉庫的屋頂我要請專門的人蓋。)
35.Rudux o asi ka sdamux biyi.
   (雞需要蓋雞舍。)
36.Saw skdamux kurut biyi bbuyu ka Truku.
   (太魯閣族的獵寮屋頂常常用檜木皮蓋。)
37.Biyi su rudux o skndamux mu biyi qmpahan qmita.
   (我把你雞舍的屋頂看作是工寮的屋頂。)
38.Lala ka tnbgan do smddamux balay djima.
   (家畜多就需要很多竹子做屋頂。)
39.Gisu ku tmdamux sapah rnhqan bgihur.
   (我忙著蓋被風掀起的屋頂。)
40.Hana ku mnhdu tmndamux ku biyi tdruy kacing.
   (我剛剛蓋完成我牛車棚的屋頂。)
41.Tndamux bngbang nii o emptbngbang ka qpahun na.
   (這蓋鐵皮的主人是專門蓋鐵皮的。)
42.Mk7 ku sayang ka ttdamux mu biyi kacing da.
   (我蓋牛舍的屋頂到現在已經七天了。)
43.Sdduxa su smqit ka djima ddamux.
   (要蓋屋頂的竹子不要取它的尾端。)
44.Mkmgiyik ku djima damux mu sapah.
   (我想要切短竹子來蓋屋頂。)
45.Wada sggiyik djima tmaan na damux na sapah ka hiya.
   (他為了去切短他爸爸要蓋屋頂的竹子。)
46.Gnsal o tduwa sdamux biyi.
   (稻草可作為小屋的覆蓋物。)
47.Nii nami tmhaqul djima damux sapah ka sayang.
   (我們正在搬運搭蓋房子的竹子。)
48.Iya csqii pshipay ka smmalu su bngbang ddamux sapah.
   (你蓋屋頂的鐵皮不要太薄。)
49.Shipay su smmalu ka bngbang ddamux do ini baka hmgliq bgihur paru.
   (你用太薄的鐵皮做屋頂會抵不過颱風的摧毀。)
50.Nii nami tmhhipay tapaq btunux damux nami sapah.
   (我們正在專門取薄的石板來蓋屋頂。)
51.Gnhlpis na smmalu ka bngbang o ini baka rmhbiq bgihur sdamux.
   (他用薄的鐵皮蓋屋頂無法抵擋颱風的掀開。)
 
 
 

線上流量:5人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang