PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
dahung

-(暫不分類)
中文翻譯
詞性
(1)

dara mtmumul ruwan [瘀血]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
(2)

hangan spriq [草名]
----------------------------------------------

hangan(名詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
1.dhdahung
   (那些瘀血)
2.dmahung
   (到瘀血)
3.dmptdahung
   (……成瘀血者)
4.empaadahung
   (會有瘀血)
5.emptdahung
   (會瘀血)
6.gdahung
   (治療瘀血)
7.gmdahung
   (治療瘀傷)
8.gmndahung
   (曾治療瘀傷)
9.gndahung
   (治療瘀傷得到……)
10.kdahung
   (成為瘀傷)
11.kkdahung
   (若……瘀血)
12.kntdahung
   (瘀傷的樣子)
13.ktdahung
   (會有瘀血)
14.maadahung
   (變成瘀傷)
15.mdahung
   (使……瘀血)
16.mgdahung
   (像瘀血)
17.mkmptdahung
   (想……到瘀血)
18.mnegtdahung
   (容易瘀傷)
19.mntdahung
   (……到瘀血)
20.msntdahung
   (為了……瘀血)
21.mtdahung
   (有瘀傷)
22.mtgdahung
   (有瘀血)
23.ntdahung
   (若……瘀傷)
24.paadahung
   (會瘀血)
25.pnegtdahung
   (會瘀血)
26.pntdahung
   (成瘀傷)
27.ptdahung
   (會有瘀傷)
28.ptgdahung
   (因瘀傷而死)
29.sdahung
   (很多瘀傷)
30.skndahung
   (看做是瘀血)
31.sktdahung
   (容易瘀傷)
32.smddahung
   (常會有瘀傷)
33.spdahung
   (讓……瘀傷)
34.tgdahung
   (比較……瘀傷)
35.tmdahung
   (專……瘀傷)
36.tmndahung
   (瘀傷的……)
37.tndahung
   (瘀傷的主人)
38.dhma
   (別……成瘀傷)
39.dhman
   (把……成瘀傷)
40.dhmaw
   (把……成瘀傷)
41.dhmay
   (別把……成瘀傷)
42.dhmi
   (讓……成重傷)
43.dhmun
   (把……成重傷)
44.dhmanay
   (別用……成重傷)
45.dhmani
   (用……成瘀傷)
   
目前無相關詞語
1.Eangal dahung ka spriq nii.
   (這草是用來消瘀血。)
2.Malu bi seangal dahung ka spriq nii.
   (這草用來消瘀血很好。)
3.Spbanah na prisuh knan ka pdahung kuyuh mu.
   (我的妻子叫我擦口紅在她的嘴唇上。)
4.Kbnaha su rmisuh pdahung ka isu snaw.
   (你是個男人不可擦口紅。)
5.Kbnahi rmisuh pdahung ka wauwa namu.
   (讓你們的女兒擦口紅。)
6.Gnbsukan mu ptdahung msru ka laqi o wada hi kana pila psapuh duri.
   (我趁酒醉打孩子造成瘀青而用很多錢給孩子治療。)
7.Qtaan mu ka laqi su o dahung kana hiyi na.
   (我看見你孩子身上都是瘀血。)
8.Kana dhdahung hiyi su ga o sai psapuh nhari.
   (你身上的瘀血趕快去治療。)
9.Dmptdahung msru laqi ga o saw smiisug taan.
   (那打孩子的人打的非常恐怖。)
10.Ini su spung msru laqi o empaadahung kana hiyi ka laqi su.
   (你無節制的打孩子他的身上都會有瘀血。)
11.Tnkuran su ga o emptdahung saman da.
   (你跌撞的明天會瘀血。)
12.Spriq gdahung ga o nangal su inu?
   (那治療瘀血的葯草你是在那裏拿的?)
13.Dsani spriq dahung sai gmdahung ka tnkuran bubu su.
   (用瘀傷的葯草塗在你母親跌傷處。)
14.Gmndahung ku smapuh o wada ini biyaw malu kana.
   (我治療的瘀傷很快就好起來。)
15.Biqan su na manu ka gndahung su smapuh?
   (你治療他的瘀傷得了什麼東西?)
16.Snbu tdruy o asi kdahung kana hiyi na.
   (他被車撞的全身都是瘀傷。)
17.Aji kkdahung ka tnkuran su o sai psapuh nhari.
   (若跌倒不瘀血趕快去看病。)
18.Miisug qmita kana seejiq ka kntdahung hiyi su.
   (所有的人都怕看見你身上的瘀傷。)
19.Ana mtakur dowras o ini ktdahung hiyi na ka tama mu.
   (我祖父從懸崖跌倒不會有瘀血。)
20.Pnsruan dha o maadahung kana hiyi na.
   (被人打到身體都變瘀傷。)
21.Mdahung ku msru sunan.
   (我要把你打到瘀血。)
22.Prqun ka pahung o mgdahung taan.
   (膽汁弄破了看起來像瘀血。)
23.Saang na o gisu mkmptdahung msru kyuhan na.
   (他忿怒想把妻子打到瘀血。)
24.Ungat bi snngian mnegtdahung bi ka hiyi kuyuh mu.
   (我妻子身體碰不得很容易瘀傷。)
25.Ini su gealu hug? mntdahung pnsruan su ka laqi ga!
   (把孩子打到瘀血,你不可憐他嗎?)
26.Msntdahung pnsruan do meysa snahug.
   (為了被打得瘀傷而要賠償金。)
27.Yaa hnyaan pini mtdahung kana hiyi na ka lupung mu.
   (我的朋友滿身都是瘀傷不曉得怎麼弄的。)
28.Bsiyaq pspuhan ka mtgdahung ruwan.
   (內部有瘀血要治療很久。)
29.Ntdahung binaw ka hiyi su, yaa su aji mlingis?
   (若你身上瘀傷看看,你會不會哭起來?)
30.Msdara do ini paadahung ki da.
   (血流出來就不會瘀血了。)
31.Ana hyaun o ini pnegtdahung ka baki mu.
   (無論怎麼弄我祖父不會瘀血。)
32.Pntdahung na msru ka laqi o wada dsun dahung.
   (他把孩子打成瘀傷因而死亡。)
33.Qulung su mtakur dga, kasi ptdahung kana hiyi su.
   (你若跌到了,你全身一定會瘀傷的。)
34.Wada ptgdahung ka baki na.
   (他祖父因瘀傷而死。)
35.Mnkeekan ka seejiq o sdahung ka hiyi dha.
   (打過架的人身體都會有很多瘀傷。)
36.Mtlawa urat hduq kuyuh mu o skndahung mu qmita.
   (我把我妻子腳腋窩上的筋看做是瘀血。)
37.Saw sktdahung hiyi na ka seejiq kiya, ungat snngian.
   (那人碰不得身體很容易瘀傷。)
38.Knteetu mtakur o smddahung balay.
   (常跌倒都會有瘀傷。)
39.Hmuya ma su spdahung ppsru ka hiyi su?
   (你怎麼讓別人打到身體瘀傷。)
40.Tgdahung su ka mqsuqi bi mtdahung.
   (你的瘀傷傷的比較嚴重。)
41.Nii ku tmdahung tnkuran laqi mu.
   (我在為我孩子的瘀傷敷藥。)
42.Tmndahung ku spriq prnaun mu mhuma.
   (我要繁殖瘀傷的葯草。)
43.Tndahung spriq nii o hiya ka hmnjiyal na.
   (這個瘀傷葯草是他找到的。)
44.Dhmun su msru ka laqi o pdsun su dahung.
   (你把孩子打成重傷會因瘀傷而死亡。)
45.Sphgut mu spriq dahung ka dara mtmumul.
   (我用吸血草來抽除瘀血。)
46.Knthibik smbtan na qwarux laqi o bsiyaq mtdahung.
   (他用藤鞭打孩子使身上鞭打的瘀青長很久。)
47.Dhlpis pdahung ka mnswayi nami.
   (我們兄弟姊妹是嘴唇薄的人。)
48.Saw skhma gmhuriq pdahung na ka tama su.
   (你父親老是用舌頭濕潤嘴唇。)
49.Ghuriq mu mdngu pdahung ka sapuh nii.
   (這個藥我要用來沾濕乾的嘴唇。)
50.Mkndux bi pdahung na.
   (她的嘴唇很厚。)
 
 
 
Flag Counter
總流量:28609人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang