PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
csngiya

-(-)
中文翻譯
詞性
(1)

wada mlatat (cssiyus) nghak [漏氣]
----------------------------------------------

hnigan(形容詞)
(2)

musa ptrawah lnglungan [透透氣]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
(3)

phrinas saang taxa [消氣]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.Wada csngiya ka nghak ribaw tdruy mu da.
   (我汽車的輪胎漏氣沒氣了。)
2.Dmpcsngiya rmawah bling sapah mtaqi ka dhiya gaga.
   (他們是睡覺打開窗戶的人。)
3.Ini su endwai gmumuk ka nhapuy su o empcsngiya da.
   (你煮的東西沒蓋好會漏氣。)
4.Gcsngiya gnumuk yuqu smpuy pnsinaw ka isu.
   (你只找酒甕漏氣的地方。)
5.Sai gmcsngiya gmumuk ka nhapuy gaga.
   (把那些煮東西的蓋子只找漏氣。)
6.Gmncsngiya ku smpuy ribaw tdruy ka qpahun mu.
   (我的職業是專補漏氣的車胎。)
7.Gncsngiya mu smpuy ribaw tdruy ka qngqaya nii.
   (這個工具是用來補漏氣的輪胎。)
8.Kncsngiya na ka ribaw tdruy su o paru bi hnang na.
   (你車胎漏氣的聲音很大聲。)
9.Mnegrijil rnbagan na ka liwas o mnegcsngiya bi gmukan nhapuy.
   (圓形的鍋子不圓煮東西時很會漏氣。)
10.Msncsngiya nami nhapuy ini khada sgsayang.
   (我們為了煮東西漏氣不熟而發生爭執。)
11.Ncsngiya binaw ka ribaw tdruy su ga, aji su mowsa do o!
   (如果你車子的輪胎漏氣看看,你就不能動彈喔!)
12.Hnilaw su laqi rbnaw o pcsngiya cicih.
   (你給嬰孩蓋被子透氣一點。)
13.Mqsuqi paru ka pncsngiya su rmawah bling da.
   (你開的窗戶太大了。)
14.Malu bi rnbagan na ka gukung o ini pnegcsngiya puyan.
   (飯鍋正圓煮東西時不容易漏氣。)
15.Hmuk kntlxan ka scsngiya mu rmawah bling sapah.
   (悶熱使我開窗戶。)
16.Mha ku sgcsngiya lupung mu mksa qrunang na.
   (我要跟著我朋友的獵場那而打獵透透氣。)
17.Saw skcsngiya musa bbuyu ka snaw Truku.
   (太魯閣族的男孩老是上山打獵透氣。)
18.Skncsngiya mu embahang pruq ribaw tdruy ka pntungan pnswiji pspruq btunux.
   (我把炸藥引火線的聲音當作是車胎漏氣的聲音。)
19.Spcsngiya na prawah laqi ka tutu tahut hngak do sknux ka ruwan sapah.
   (他叫孩子打開瓦斯桶漏氣時,家裡都是瓦斯味。)
20.Tgcsngiya bi gmukan ka kulu luan su.
   (你的蒸桶很會漏氣。)
21.Ga tmcsngiya smapang pruq qurug ka hiya.
   (他專門補漏氣的球。)
22.Tmncsngiya ku smmalu eiyuk nghak ka suni.
   (我剛才修過打氣筒。)
23.Ttcsngiya na smapang ribaw tdruy o ki qpahun na.
   (他的職業是補漏氣的輪胎。)
24.Msnegumuk nami nhapuy sari csngiya gnmukan na.
   (我們為了他煮食芋頭的鍋蓋未蓋好而漏氣爭吵。)
25.Ini csngiya sgumuk lungaw ka bruling.
   (用通心樹蕊木塞蓋酒瓶不會漏氣。)
 
 
 

線上流量:3人  , 今日流量:0 人  ,   總流量:1 人

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
網站維護:Lahang