PusuPatasKariTruku
太魯閣族語線上簡易字典查詢系統(文字版)

 
 
(你好!你現在的位置:查詢> 字根詳細資料)
 
 
字根
百科類別
cix

-(暫不分類)
中文翻譯
詞性
(1)

kari kmbiyax [出力的語氣]
----------------------------------------------

lglug(動詞)
回上頁字根列表
  • 相關的單字
  • 相關的詞語
  • 相關的句子
目前無相關詞語
1.‘cix’msa ga mspung ka dhiya.
   (他們摔跤發出「cix」出力的語氣。)
2.Dmcix mapa mshjil kana ka seejiq mqeepah.
   (工人揹重物都會發出「cix」出力的語氣。)
3.Empcix ku mapa mshjil steetu sipaw ga saman.
   (明天我要在對面上坡揹重物會發出「cix」出力語氣。)
4.Gcix mu pgkla ka knshjilan.
   (我用「cix」語氣表示重量。)
5.Gmncix ku mapa mshjil paah bilaq ka yaku.
   (我從小就揹著重物發出「cix」出力語氣。)
6.Gncix mu mapa mkbbuyu ka qmagas.
   (我用「cix」出力語氣在深山揹糬朗。)
7.Kkcix su mapa mshjil o sluhay bi.
   (你要「cix」揹重物就必須要練習。)
8.Kncix mu mapa steetu ka 2 lubuy emu btunux.
   (我曾費盡力量「cix」的爬上揹了兩包水泥。)
9.Mgcix hnang su ka hiya.
   (他「cix」?力語氣的聲音像你一樣。)
10.Mkmcix ku bi o ini nkala nghak mu hnjilan.
   (我很想發出「cix」出力語氣但我的氣沉重的發不出。)
11.Mncix nami mhaal qhuni ka shiga.
   (昨天我們扛木材曾發出「cix」出力語氣。)
12.Mnegcix nami bi mapa mshjil steetu kana.
   (我們爬坡揹重物都會發出「cix」出力的語氣。)
13.Msncix ku knshjilan napa, mkslagu ka hiya.
   (我為了「cix」揹重物他沒揹任何東西而爭吵。)
14.Pncix ku psluhay paapa mshjil tama mu paah laqi ka yaku.
   (我從小就被父親訓練揹重物發出「cix」力語氣。)
15.Ini pnegcix ka mapa lhkah napa.
   (揹輕的東西不會發出「cix」出力的語氣。)
16.Wada ptgcix knshjilan nhaal ka seejiq kiya.
   (那個人因扛重物而發出「cix」出力的語氣而死。)
17.Saw scix ana bilaq bi napa na ka kuyuh kiya.
   (那個婦女連揹輕的東西老是會發出「cix」出力語氣。)
18.Miyah sgcix mapa lala bi bunga mu ka hiya.
   (他為了來揹我很多的地瓜發出「cix」出力語氣。)
19.Skncix na mshjil phlan ka lhkah bi phlan.
   (他扛輕的東西像扛重的東西發出「cix」出力的語氣一樣。)
20.Smtcix bi phlan ka mshjil.
   (扛重的東西很會發出「cix」出力的語氣。)
21.Tama mu o spcix na phaal knan ka dngur qhuni.
   (我父親使我發出「cix」出力的語氣扛原木。)
22.Tgcix bi mapa lala ga o risaw su?
   (那個揹比較多發出「cix」出力語氣的是你的兒子嗎?)
23.Emeima ka tmncix mhaal mshjil paah bilaq?
   (從小發出「cix」出力語氣揹負重物的是誰呢?)
24.Manu sun su haya tmtcix blbil hiya?
   (你在那裡發出「cix」出力語氣拉什麼東西?)
25.Ttcix mhaal qhuni kana ka seejiq.
   (所有的人扛木頭都發出「cix」出力的語氣。)
26.Cixa su pskiyux mapa, spung nanak.
   (你不要勉強背揹到發出「cix」出力的語氣,自己斟酌。)
27.Cixan ku na psluhay mshjil ka tama.
   (父親讓我磨練揹重物到發出「cix」出力語氣。)
28.Cixaw mu mapa yaku ka qmagas gaga.
   (讓我發出「cix」出力的語氣來揹那個糬郎。)
29.Cixay mu mhaal yaku ka dngur qhuni gaga.
   (讓我來發出「cix」出力的語氣來扛那個原木。)
30.Cixi mapa isu ka sari ga hug?
   (你去發出「cix」出力的語氣揹那個芋頭好嗎?)
31.Cixun mu mapa ka bunga.
   (我要發出「cix」出力語氣揹地瓜。)
32.Lngu na sphiyu knan ka qngqaya na o acix mu tmaqi qmqah.
   (他的陰莖本來要在我面前勃起我差一點把它踩下。)
 
 
 
Flag Counter
總流量:32860人 (自2023/4/25迄今)

版權宣告 Copyright (C)2014 All rights reserved.花蓮縣秀林鄉公所
Host by花蓮縣政府教育處 from 2023
網站維護:Lahang